Trójtlenek chromu – uzyskanie zezwolenia na stosowanie w ramach REACH

Trójtlenek chromu – uzyskanie zezwolenia na stosowanie w ramach REACH

Trójtlenek chromu – uzyskanie zezwolenia na stosowanie w ramach REACH

Trójtlenek chromu (nr WE 215-607-8; nr CAS 1333-82-0) jest szeroko stosowany w galwanizacji i w przemysłowej obróbce powierzchni. Powiadomienia przesłane do maja 2021 r, pochodzące z 1026 zakładów w całej Europie potwierdzają, że trójtlenek chromu jest nadal szeroko stosowany w chromowaniu funkcjonalnym lub twardym oraz w obróbce powierzchni. Szacuje się, że roczne zużycie wynosi 7 000 ton.

Tlenki chromu to substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy, która w 2013r. została umieszczona na liście udzielania zezwoleń. W związku z tym od 2017r. stosowanie trójtlenku chromu wymaga specjalnego zezwolenia na stosowanie, oraz zgłoszenia stosowania do ECHA.  Zgłaszając zastosowania do ECHA, firmy potwierdzają, że przestrzegają warunków stosowania określonych w decyzjach dotyczących zezwolenia przyznanych ich dostawcom. W ramach warunków wydanego zezwolenia, muszą poinformować ECHA w jaki sposób ich pracownicy są narażeni na trójtlenek chromu. Informacje te pomogą firmom jeszcze lepiej chronić swoich pracowników, minimalizując ich narażenie na czynnik rakotwórczy.

W grudniu 2020r. Komisja Europejska wydała 2 decyzje zezwalające na stosowanie chromianów do września 2024r. Organy ścigania mogą teraz w razie potrzeby przeprowadzać kontrole związane z kontrolowaniem warunków stosowania chemikaliów, a także z wywiązania się z obowiązku zgłaszania ich stosowania do ECHA.

Istnieją 2 główne obowiązki dla firm stosujących tritlenek chromu:

  • Należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia REACH w odpowiednim terminie.
  • Należy przestrzegać warunków przekazanych przez dostawców w rozszerzonych kartach charakterystyki. Dodatkowo przedsiębiorstwa, które stosują chemikalia na podstawie zezwolenia udzielonego wnioskodawcy na wyższym szczeblu łańcucha dostaw. Muszą zgłosić swoje zastosowanie do ECHA w ciągu trzech miesięcy od pierwszej dostawy chemikaliów, która miała miejsce po wydaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia.


Wnioski przedsiębiorstw dotyczące tritlenku chromu o autoryzację REACH nabierają coraz większego tempa. Wspólne zezwolenie pierwotnie zastosowane przez konsorcjum CETAC (i inne) będzie nieefektywne od września 2024 roku. W związku z tym jeżeli producenci korzystający z zezwolenia konsorcjum CETAC chcą nadal wykorzystywać trójtlenek chromu powinny już teraz podjąć odpowiednie działania.

Centra Ekotox oferują kompleksowe usługi przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów w imieniu klientów. Aby utrzymać się na rynku, trzeba podjąć natychmiastowe działania!

Jednocześnie istnieje obowiązek przestrzegania środków bezpieczeństwa i warunków operacyjnych – wymagań określonych dla dalszych użytkowników przez eSDS. Aby mieć pewność, że wszystko jest zgodne, Centra Ekotox zapewniają wsparcie w zarządzaniu „wewnętrznymi dokumentacjami dotyczącymi zgodności z przepisami REACH w zakresie zezwoleń”.

Aktualne wnioski o udzielenie zezwolenia – bieżące konsultacje: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-consultation

Więcej informacji Wiadomości ECHA: https://echa.europa.eu/-/chromium-trioxide-widely-used-in-plating-and-surface-treatment
Strony internetowe Ekotox REACH autoryzacje: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/