EkotoxInfo 07/2022

EkotoxInfo 07/2022

EkotoxInfo 07/2022

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

  1. DDAC – zbliża się zatwierdzenie biobójczej substancji czynnej
  2. Procedura prawna wdrażania zmian rozporządzenia CLP
  3. Aktualizacja Niebieskiego Przewodnika
  4. Substancje uczulające skórę w mieszaninach konsumenckich
  5. SSbD – Bezpieczne i zrównoważone projektowanie
  6. Ograniczenia składników produktów kosmetycznych

DDAC – zbliża się zatwierdzenie biobójczej substancji czynnej

Powstał już projekt Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) zatwierdzającego chlorek didecylodimetyloamoniowy jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 1 i 2, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012. Jeśli sprzedajesz produkty z DDAC dla grup produktowych PT1 PT 2, musisz złożyć wniosek w nowych procedurach europejskich przed upływem wskazanego terminu.

https://ekotox.pl/news/ddac/

Procedura prawna wdrażania zmian rozporządzenia CLP

Na ostatnim spotkaniu podnoszono kwestię, czy Komisja Europejska jest uprawniona do przyjmowania zmian na mocy obecnych przepisów CLP. Komisja planuje przyjąć pewne zmiany w zakresie swoich uprawnień w ramach rewizji CLP w drodze aktu delegowanego, bez udziału Parlamentu Europejskiego.

https://ekotox.pl/news/clp/

Aktualizacja Niebieskiego Przewodnika

Komisja Europejska opublikowała aktualizację Niebieskiego Przewodnika, który zawiera informacje o wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących produktów i ich wdrażania na rynek europejski. Przewodnik ma na celu lepsze zrozumienie przepisów UE dotyczących produktów oraz ułatwienie ich jednolitego stosowania we wszystkich sektorach na całym jednolitym rynku.

https://ekotox.pl/news/niebieski-przewodnik/

Substancje uczulające skórę w mieszaninach konsumenckich

Francja, Irlandia i Niemcy zwracają się do zainteresowanych stron o przedstawienie informacji na temat substancji wykazujących działanie uczulające na skórę, w mieszaninach przeznaczonych dla konsumentów. Termin dostarczenia danych: 30.09.2022.

https://ekotox.pl/news/substancje-uczulajace-skore-w-mieszaninach-konsumenckich-zaproszenie-do-zglaszania-uwag/

SSbD – Bezpieczne i zrównoważone projektowanie

Opublikowano raport techniczny JRC pt. „Bezpieczne i zrównoważone projektowanie chemikaliów i materiałów” zawierające ramy kryteriów i definicji procedury oceny bezpieczeństwa chemikaliów i materiałów.

https://ekotox.pl/news/ssbd-bezpieczne-i-zrownowazone-projektowanie/

Ograniczenia składników produktów kosmetycznych 

W nowym rozporządzeniu zaproponowano obniżenie obecnego progu formaldehydu do 0,001% (10 ppm), niezależnie od tego, czy produkt zawiera jedną lub więcej substancji uwalniających formaldehyd. Wyznaczono okres przejściowy na wprowadzenie do obrotu w Unii do 31.07.2024r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1181&from=PL

 Kolejne rozporządzenie zaostrza stężenia Benzophenone-3 i Octocrylene stosowanych jako filtry UV w produktach kosmetycznych ze względu na ich właściwości jako potencjalne substancje zaburzające gospodarkę hormonalną.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1176&from=PL