KARTA CHARAKTERYSTYKI 2022 – nie przegap terminu!

KARTA CHARAKTERYSTYKI 2022 – nie przegap terminu!

KARTA CHARAKTERYSTYKI 2022 – nie przegap terminu!

Karty charakterystyki (SDS) to dokumenty służące do przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z chemikaliami i mieszaninami oraz o ryzyku dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jakie stwarzają chemikalia.

Komisja Europejska w 2020 roku zmieniła załącznik II do rozporządzenia REACH dotyczący sporządzania oraz treści kart charakterystyki (SDS): ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

31 grudnia 2022 r. – po tej dacie wszystkie karty charakterystyki muszą być zgodne z nowymi wymaganiami, w związku z tym wszystkie obecne na rynku karty wymagają aktualizacji.

Nowe wymagania obejmują:

  • dostosowanie karty charakterystyki do Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ (GHS), rewizje 7 i 8;
  • włączenia niepowtarzalnych identyfikatorów formuły (UFI) do sekcji 1 (zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/542);
  • dodatkowych wymogów informacyjnych dotyczących substancji wprowadzanych do obrotu jako nanopostaci (zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1881) oraz substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego;
  • dodanie SCL (Specific Concentration Limits), mnożników i ocen ostrej toksyczności (ATE), jeśli są dostępne, zgodnie z CLP 1272/2008.

Główne sekcje karty charakterystyki, które zostały poddane rewizji to 1, 2, 3, 9, 11 i 12.

Więcej informacji o zmianach i terminach: https://ekotox.pl/karta-charakterystyki-sds/zmiany-w-kartach-charakterystyki/