Konsultacje w sprawie nowych klas zagrożenia CLP

Konsultacje w sprawie nowych klas zagrożenia CLP

Konsultacje w sprawie nowych klas zagrożenia CLP

Komisja Europejska opublikowała szablon zmian załącznika CLP, obejmujący dodanie nowych klas zagrożenia. Konieczność wprowadzenia nowych klas zagrożeń i ich kryteriów do rozporządzenia CLP wynika ze zobowiązań Europejskiego Zielonego Ładu i wdrożenia strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na podstawie konsultacji publicznych do rozporządzenia CLP, które zakończyły się 15 listopada 2021r. oraz wyników przeprowadzonych ankiet, Komisja zaproponowała konieczność wprowadzenia następujących klas zagrożenia:

  1. Substancje trwałe, bioakumulacyjne i toksyczne (PBT) oraz posiadające bardzo trwałe, bardzo bioakumulacyjne właściwości (vPvB).

Nowe klasy zagrożeń przyczyniają się do osiągnięcia celów Strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby zwiększyć ochronę ludzi i środowiska poprzez wycofanie najbardziej szkodliwych chemikaliów z produktów konsumenckich oraz stymulowanie innowacji w zakresie chemikaliów, które są bezpieczne i zrównoważone z założenia od początku do końca życia. Strategia przewiduje opracowanie klas zagrożeń dla PBT/vPvB.

  • Substancje o poważnym wpływie na środowisko ze względu na ich trwałe, mobilne i toksyczne (PMT) oraz bardzo trwałe, bardzo mobilne (vPvM) właściwości.

Substancje PMT/vPvM to substancje, które mają właściwości wskazujące, że mogłyby stanowić zagrożenie dla źródeł naszej wody pitnej, gdyby zostały uwolnione do środowiska. . Istnieje luka regulacyjna między wymogami dyrektywy w sprawie wody pitnej i REACH, aby zapewnić zapobiegawczą ochronę źródeł naszej wody pitnej. Aby wypełnić tę lukę, Komisja Europejska planuje wprowadzić PMT i vPvM jako kategorie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w ramach REACH. Plan przewiduje możliwość zidentyfikowania setek dodatkowych substancji chemicznych jako SVHC na podstawie tego, że są trwałe, mobilne i toksyczne (PMT) lub bardzo trwałe, bardzo mobilne (vPvM) i bez odniesienia do równoważnego poziomu obaw.

  • Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (ED).

Komisja UE zaproponowała utworzenie oddzielnych klas zagrożeń dla substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska, z dwiema kategoriami:

Kategorie zagrożenia dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną dla zdrowia ludzkiego
Kategoria 1Znane lub przypuszczalne substancje zaburzające gospodarkę hormonalną dla zdrowia ludzkiego.EUH380
Kategoria 2Podejrzewane substancje zaburzające gospodarkę hormonalną u ludzi Zdrowie.EUH381
Kategorie zagrożenia dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną dla środowiska
Kategoria 1Znane lub przypuszczalne substancje zaburzające gospodarkę hormonalną dla środowiska.EUH430
Kategoria 2Podejrzewane zaburzenia endokrynologiczne dla środowiska.EUH431

Oczekiwane limity stężeń, które mają zostać wprowadzone, byłyby zgodne z obecnymi CMR z poniższą tabelą:

Składnik sklasyfikowany jako:Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny jako:
 Kategoria 1Kategoria 2
Kategoria 1≥ 0.1 % 
Kategoria 2 ≥ 1 %

Konsultacje publiczne rozpoczęły się 20 września i potrwają do 18 października 2022r.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13578-Introducing-new-hazard-classes-CLP-revision_en?_cldee=83hO9r11Zi_3vkQEDB9YDx2cSX0yrcAC_5Ad1y6k2tel-cPpaUoAk4pVNROPoxHj&recipientid=lead-96dcfb5762abec118136005056952b31-e498d72c24f246daa5016793ae8a45fc&esid=61747dc1-7939-ed11-813f-005056b9310e