EkotoxInfo 10/2022 

EkotoxInfo 10/2022 

EkotoxInfo 10/2022 

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

  1. Ukraińskie przepisy REACH i CLP
  2. Dalsze stosowanie związków chromu
  3. Raport ECHA ze stosowania substancji podlegających zezwoleniu
  4. Propozycja ograniczeń związów kobaltu wstrzymana
  5. Konsultacje w sprawie nowych klas CLP zakończone
  6. Substancje uczulające w mieszaninach konsumenckich
  7. Przypomnienie o aktualizacji kart charakterystyki

1. Ukraińskie przepisy REACH i CLP

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził projekt ustawy, który przewiduje stworzenie krajowych ram zarządzania chemikaliami. Ukraina stworzy podstawy prawne do wprowadzenia nowoczesnych europejskich regulacji REACH i CLP. Ponadto zgodnie z umową stowarzyszeniową z UE Ukraina musi zharmonizować swoje przepisy środowiskowe z prawodawstwem europejskim oraz wdrożyć postanowienia Konwencji Bazylejskiej, Konwencji Rotterdamskiej i Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP). Projekt ustawy trafi teraz do parlamentu Ukrainy celem jego akceptacji i wdrożenia.

https://ekotox.pl/news/3649/

2. Dalsze stosowanie związków chromu

W związku z decyzją Komisji Europejskiej z grudnia 2020 r., do końca 2021r. firmy musiały poinformować ECHA w jaki sposób ich pracownicy są narażeni na trójtlenek chromu. Do tej pory ECHA otrzymała ponad 1000 zgłoszeń od zakładów stosujących trójtlenek chromu. Warto zaznaczyć, że zgłaszając zastosowania do ECHA, firmy jednocześnie potwierdzają, że przestrzegają wszystkich warunków opisanych w zezwoleniu.

W oparciu o decyzję Komisji, większość dalszych użytkowników, którzy chcą nadal stosować tritlenek chromu, będzie musiała przygotować indywidualny wniosek o zezwolenie REACH do końca 2024 roku. W rzeczywistości nie ma zbyt wiele czasu na przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do pomyślnej autoryzacji REACH, ponieważ proces przygotowania dokumentów jest czasochłonny. Firmy powinny zacząć jak najszybciej, aby wykonać wszystkie wymagane kroki na czas.

https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/

3. Raport ECHA ze stosowania substancji podlegających zezwoleniu

ECHA opublikowała raport ze stosowania substancji SVHC podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Badanie obejmowało lata 2010-2021, a jego wyniki pokazują że stosowanie tych substancji zmniejszyło się w UE o około 45%. Wyniki utwierdzają Komisję w przekonaniu, że wprowadzenie procedury udzielania zezwoleń jest skuteczne i przynosi wymierne korzyści.

Change of tonnage of Annex XIV substance 2010-2021_en (europa.eu)

4. Propozycja ograniczeń związów kobaltu wstrzymana

Zaproponowane ograniczenie niektórych związków kobaltu tymczasowo nie zostało zaadoptowane. Według decyzji z kwietnia komisja nie powinna przygotowywać poprawek do załącznika XVII REACH. Komisja zwróciła się jednak do komitetu RAC o opinię na temat limitów narażenia zawodowego na związki kobaltu, która ma pojawić się do końca tego roku.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49954?locale=en

5. Konsultacje w sprawie nowych klas CLP

Do 18 października trwały otwarte konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy wprowadzającej nowe klasy zagrożeń w ramach rewizji rozporządzenia CLP, w których komisja zaproponowała konieczność wprowadzenia 3 nowych klas zagrożenia. Teraz Komisja oceni uwagi dotyczące projektu oraz rozpocznie procedowanie przyjęcia zmian.

https://ekotox.pl/news/konsultacje-w-sprawie-nowych-klas-zagrozenia-clp/

6. Substancje uczulające w mieszaninach konsumenckich

Otwarte konsultacje społeczne projektu ustawy wprowadzającej nowe klasy zagrożenia w ramach rewizji rozporządzenia CLP trwały do 18 października. Komisja zaproponowała konieczność wprowadzenia 3 nowych klas zagrożenia. Teraz oceni uwagi do projektu i rozpocznie procedurę przyjmowania zmian.

Have your say (europa.eu)  

7. Przypomnienie o aktualizacji kart charakterystyki

Ponownie przypominamy o zbliżającym się terminie aktualizacji obecnych kart charakterystyki. Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie karty muszą być zgodne z nowym formatem.

https://ekotox.pl/news/karta-charakterystyki-2022-nie-przegap-terminu/

Szkolenia i webinary: https://ekotoxtraining.com/