Rząd Ukrainy zatwierdza projekt ustawy o zarządzaniu chemikaliami

Rząd Ukrainy zatwierdza projekt ustawy o zarządzaniu chemikaliami

Rząd Ukrainy zatwierdza projekt ustawy o zarządzaniu chemikaliami

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził projekt ustawy, który w przypadku przyjęcia przewiduje stworzenie krajowych ram zarządzania chemikaliami, z istotnymi zobowiązaniami dla przemysłu oraz przedsiębiorców. Zatwierdzony 13 września projekt ustawy przewiduje wprowadzenie:

 • obowiązkowej rejestracji wszystkich substancji chemicznych;
 • systemu klasyfikacji substancji niebezpiecznych;
 • ograniczenia i zakazu używania szczególnie niebezpiecznych substancji;
 • obowiązków dla biznesu związanych z zarządzaniem chemikaliami.
  Ukraiński Gabinet Ministrów w komunikacie prasowym poinformował, że proponowana ustawa pomogłaby chronić środowisko przed zanieczyszczeniem, a także zmniejszyć poziom chorób związanych z narażeniem na niebezpieczne chemikalia. Podmioty gospodarcze otrzymają jasne zasady zharmonizowane z normami międzynarodowymi i europejskimi, co ułatwi to im dostęp do rynków zagranicznych – dodał.
  Zobowiązania branżowe
  Projekt ustawy m.in. nakładałby na podmioty gospodarcze obowiązek:
 • przestrzegania wymagań dotyczących rejestracji substancji i bezpiecznego obchodzenia się z produktami chemicznymi;
 • przeprowadzania oceny bezpieczeństwa substancji chemicznej;
 • dostarczania informacji o niebezpiecznych substancjach, incydentach chemicznych i przypadkach zanieczyszczenia środowiska;
 • wprowadzenia systemu bezpieczeństwa chemicznego i zarządzania produktami chemicznymi opartemu na podejściu zorientowanym na ryzyko;
 • przeprowadzenia klasyfikacji zagrożeń produktów chemicznych oraz identyfikacji substancji niebezpiecznych;
 • dokonania oceny ryzyka poziomu zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludności podczas wytwarzania i użytkowania produktów chemicznych, w tym podczas stosowania w opracowaniach naukowo-technicznych i badawczo-technologicznych oraz produkcji nowych substancji.

  Ukraina, a przepisy Unii Europejskiej

  Ukraina stworzy podstawy prawne do wprowadzenia nowoczesnych europejskich regulacji REACH i CLP. Ponadto zgodnie z umową stowarzyszeniową z UE Ukraina musi zharmonizować swoje przepisy sanitarne i środowiskowe z prawodawstwem europejskim. Projekt ustawy wdrażałby również postanowienia Konwencji Bazylejskiej, Konwencji Rotterdamskiej i Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP).
  Projekt ustawy trafi teraz do parlamentu Ukrainy celem jego akceptacji i wdrożenia.
  Na początku tego miesiąca Ukraina przyjęła ustawę zakazującą produkcji i stosowania wszelkich wyrobów i materiałów zawierających azbest oraz azbest. Zaproponowała również ograniczenie stosowania substancji chemicznej – triklosanu w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Projekt rozporządzenia, który jest otwarty do konsultacji publicznych.