AKTUALNOŚCI

Propozycje ograniczeń – niebezpieczne zanieczyszczenia w pieluszkach.

Propozycje ograniczeń – niebezpieczne zanieczyszczenia w pieluszkach.

Substancje wzbudzające obawy: WWA, furany, dioksyny i formaldehyd.

ECHA: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies

Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) opublikowała w styczniu 2019 r. wyniki badania dotyczącego pieluszek dla niemowląt. Skorzystano z wyników testów przeprowadzonych przez dwa różne laboratoria. Zbadano 23 produkty dostępne na rynku francuskim, aby sprawdzić, czy noszenie pieluszek dla niemowląt może być związane z negatywnymi skutkami zdrowotnymi.

Ocenę ryzyka oparto na wynikach badań laboratoryjnych i dostępnych danych literaturowych. Na podstawie tej analizy można stwierdzić, że progi zdrowotne zostały przekroczone dla WWA, furanów, dioksyn i PCB oraz dla sum tych chemikaliów.

Większość niebezpiecznych chemikaliów znajdujących się w pieluszkach jest uważanych za zanieczyszczenia, ponieważ celowo dodaje się tylko perfumy i zapachy.

Aby przygotować propozycję ograniczenia, Anses potrzebuje więcej informacji – zaproszenie do zgłaszania uwag trwa do 31 marca 2020 r.

Dowody, które należy zebrać, obejmują na przykład:

 • zakres wniosku dotyczącego ograniczenia – rodzaje pieluszek dla niemowląt i informacje o substancjach objętych ograniczeniem;
 • ocena narażenia – narażenie niemowląt na substancje, stosowanie pieluszek jednorazowego użytku w różnych krajach UE;
 • limity stężenia i metody analityczne – informacje o znormalizowanych metodach testowania;
 • alternatywy – biorąc pod uwagę, że substancje nie są celowo dodawane, ale stanowią zanieczyszczenia lub pozostałości; i
 • społeczno-gospodarczy wpływ ewentualnego ograniczenia – biorąc pod uwagę koszty i korzyści dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Przedłożenie dokumentacji z propozycją ograniczenia  jest spodziewane w październiku 2020 r.

Więcej informacji – Ograniczenia REACH https://ekotox.pl/reach/ograniczenia/


Oferowane webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria


CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

ul. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://ekotox.pl/, http://reachconference.eu/
FB
Twitter

EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

Ekotox Centers

26. sep2019

 1. Proponowane ograniczenie dla substancji działających uczulająco na skórę w tkaninach i wyrobach skórzanych
 2. Najnowsze zmiany w ramach Konwencji Rotterdamskiej (PIC)
 3. Baza danych SCIP – poprawa bezpieczeństwa produktu i ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych

 1. Proponowane ograniczenie dla substancji działających uczulająco na skórę w tkaninach i wyrobach skórzanych

KemI i ANSES (agencje szwedzka i francuska) zgłosiły propozycja ograniczenia, które polegałoby na  wprowadzeniu limitów stężenia w wyrobach włókienniczych i skórzanych dla substancji, które posiadają zharmonizowaną klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem CLP jako działające uczulająco na skórę, kategorie 1 / 1A / 1B.

Podejście polegające na ustaleniu najwyższych limitów stężeń jest podobne do projektu ograniczeń dla tuszów do tatuażu i makijażu permanentnego.

W ramach procesu komentowania ECHA otworzyła sześciomiesięczny okres konsultacji, zapraszając zainteresowane strony do przedstawienia uwag do wniosku do 19.12.2019.

Jednocześnie komitety ECHA (RAC i SEAC) będą kontynuować ocenę ryzyka i analizę społeczno-ekonomiczną.

Po przygotowaniu opinii przez komitety, ECHA przekaże je Komisji Europejskiej. Komisja oceni, czy warunki przyjęcia ograniczeń są spełnione, przygotuje tymczasowy projekt ograniczenia i prześle je do oceny państwom członkowskim UE w ramach Komitetu REACH.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23405/term


2. Najnowsze zmiany w ramach Konwencji Rotterdamskiej (PIC)

Konwencja Rotterdamska zapewnia ramy wymiany informacji i podejmowania świadomych decyzji w sprawie handlu niektórymi niebezpiecznymi pestycydami i chemikaliami przemysłowymi. Konwencja jest wdrażana w całej UE na mocy rozporządzenia PIC (Rozporządzenie (UE) 649/2012).

Do załącznika III dodano dwie nowe substancje:

 • forat (EC 206-052-2, CAS 298-02-2) należący do pestycydów, oraz
 • heksabromocyklododekan (HBCDD) (EC 247-148-4, CAS 25637-99-4), uniepalniacz o zastosowaniu przemysłowym, który został również wpisany do Załącznika XIV REACH jako substancja wymagająca udzielenia zazwolenia na stosowanie.

Załącznik III do konwencji rotterdamskiej zawiera obecnie 52 substancje.

Załącznik III zawiera chemikalia, które zostały zakazane lub surowo ograniczone ze względów zdrowotnych i środowiskowych przez dwie lub więcej Stron Konwencji. Dodanie tych dwóch chemikaliów oznacza, że podlegają procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC), w ramach której kraje mogą decydować, czy zaakceptować przyszły import tych chemikaliów.

Zgodnie z rozporządzeniem PIC UE HBCDD jest już wymieniony w części 1 załącznika V, w związku z czym wywóz tej substancji z UE jest zabroniony.

Więcej informacji na stronie: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/latest-developments-under-the-rotterdam-convention-on-pic


3. Baza danych SCIP – poprawa bezpieczeństwa produktu i ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych

Każdy producent lub dostawca wyrobu wprowadzonego na rynek UE i zawierającego substancję SVHC, wpisaną na listę kandydacką będzie musiał przekazać ECHA informacje na temat tego wyrobu od 5 stycznia 2021 r. Ten nowy obowiązek opiera się na zmienionej Dyrektywie Ramowej w Srawie Odpadów, która ma na celu ograniczenie wytwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne i promowanie ich zastępowania.

Nowa baza danych SCIP będzie zawierać informacje na temat substancji SVHC w wyrobach jako takich lub w wyrobach złożonych (produktach). Informacje te będą również ważne dla firm zajmujących się segregacją i recyklingiem odpadów i zachęcą firmy zajmujące się gospodarką odpadami do upewnienia się, że substancje potencjalnie niebezpieczne nie zostaną w przyszłości włączone do materiałów pochodzących z recyklingu.

Organy mogą wykorzystywać bazę danych jako narzędzie do monitorowania i pomocy w identyfikacji substancji potencjalnie niebezpiecznych zawartych w wyrobach. Pozwoli im to również rozważyć potrzebę dalszych działań regulacyjnych. Baza danych oferuje konsumentom informacje, które pomogą im podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe.

Więcej informacji na stronie: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/scip-database-improving-product-safety-and-reducing-hazardous-waste


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

ul. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook


AKTUALNOŚCI

Za nami dwa wystapienia dotyczące podejścia REACH do metali – *REACH Conference 2019*

Za nami dwa wystapienia dotyczące podejścia REACH do metali – *REACH Conference 2019*

Za nami dwa wystąpienia dotyczące podejścia REACH do metali.
Specyficzną własnością metali jest fakt, że są używane, ale nie podlegają zużyciu. Można zatem poddać je odzyskowi bez utraty ich właściwości. Z drugiej strony, są one obecne w środowisku i jako pierwiastki nie mogą zostać z niego całkowicie wyeliminowane.
Hugo Waeterschoot z Eurometaux skupił się na trudnościach w zastępowaniu metali uznanych za groźne dla zdrowia ludzkiego i środowiska w procesach przemysłowych. Należy zwrócić uwagę na dostępność, możliwości pozyskania, dostępne technologie i unikalne właściwości danego metalu oraz zanieczyszczenia. Nie zawsze jest to możliwe. Podano kilka przykładów całkowicie chybionych prób zastąpienia ołowiu w przemyśle.
Brigitte Amoruso z Cobalt Institute poddała w wątpliwość zasadność wprowadzenia planowanego ograniczenia dla niektórych soli kobaltu. Zbyt niskie limity stężeń mogą być na granicy technicznego poziomu wykrywalności a zatem również egzekwowanie takich przepisów może być niemożliwe. Przewidywane korzyści z wprowadzenia ograniczenia są zbyt niskie wobec kosztów koniecznych do poniesienia.
Cobalt Institute postuluje raczej wprowadzenie najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy na poziomie europejskim, co w ich przekonaniu byłoby zdecydowanie bardziej efektywne.

REACH Conference 2019 photo

*RC2019* – Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH.

*RC2019* – Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH.

Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH. W szczególności wpływ niektórych ograniczeń dotyczących substancji powodujących reakcję alergiczną skóry został omówiony. Istotną kwestią jest trudność w zapewnieniu zgodności z przepisami w kontekście ilości ubrań obecnej na rynku UE.

REACH Conference 2019 – Pani Mariana De Barros na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów.

REACH Conference 2019 – Pani Mariana De Barros na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów.

W jednej z pierwszych prezentacji dzisiejszego dnia pani Mariana De Barros, reprezentująca Cefic mówiła na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów. 

Pani Barros zwróciła uwagę na fakt, że REACH jest wciąż nowością i należy się skupić na jego fundamentalnych wymaganiach zanim zaczniemy wprowadzać nadmiernie ambitne cele. W szczególności poprawa jakości dossier rejestracyjnych wymaga uwagi ale również stworzenie jasnych wymagań dla scenariuszy narażenia, które obecnie mają dość dowolny format.
Dużymi wyzwaniami na przyszłość powinny być lepsza integracja środowiska naukowego podczas procesu podejmowania decyzji polegająca na powołaniu naukowej rady doradczej dla ECHA. Należy skupić się również na osiągnięciu modelu gospodarki o zamkniętym obiegu włączając wszystkich uczestników łańcucha dostaw, również obejmujących etap odpadu, na przepływie informacji o produktach chemicznych. Podano również przykłady chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych dające nadzieję na promowanie tych procesów w przyszłości.
Bardzo ważne jest aby wszystkie zainteresowane strony współpracowały w tworzeniu nowych rozwiązań.

Jak spełnić wymagania dotyczące ograniczeń dla NMP

Jak spełnić wymagania dotyczące ograniczeń dla NMP

Dostępny jest nowy poradnik dla przemysłowych użytkowników 1-metylo-2-pirolidonu (NMP), który ma pomóc w spełnieniu warunków ograniczeń dotyczących stosowania tej substancji. Wytyczne są potrzebne przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsze ograniczenie, oparte na wartościach DNEL (derived no effect level).

NMP jest stosowany jako rozpuszczalnik lub środek do obróbki powierzchni. Ma on kluczowe znaczenie dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. przy produkcji baterii, półprzewodników, włókien, produktów farmaceutycznych czy w procesie powlekania drutów. Użytkownicy NMP będą musieli spełnić wymagania dotyczące ograniczeń do 9 maja 2020 r. W przypadku stosowania jako reagent w procesie powlekania drutu ograniczenie ma zastosowanie od 9 maja 2024 r.

Europejska Agencja Chemikaliów, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, opracowała wytyczne, aby pomóc przedsiębiorstwom, w tym MŚP, w kontrolowaniu ryzyka wynikającego ze stosowania NMP w zakładach przemysłowych. NMP jest substancją działającą szkodliwie na rozrodczość (może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku), powoduje poważne podrażnienie oczu i skóry oraz działa drażniąco na drogi oddechowe. Zorganizowano szereg konsultacji oraz warsztaty przy okrągłym stole w celu zidentyfikowania dobrej praktyki i znalezienia ilustrujących przykładów, w jaki sposób użytkownicy NMP mogą kontrolować narażenie w miejscu pracy i stosować się do ograniczenia.

Podstawowe podejście opisane w niniejszych wytycznych można również zastosować do innych podobnych rozpuszczalników, takich jak DMF i DMAC, jeżeli podobne ograniczenia REACH zostaną dla nich wprowadzone w późniejszym czasie.

Wytyczne są obecnie dostępne w języku angielskim. Tłumaczenia na 23 języki UE zostaną opublikowane w jesienią 2019 r.

https://echa.europa.eu/-/advice-on-how-to-comply-with-nmp-restriction


Konferencja REACH 2019:

Reach conference 2019

Lista Kandydacka substancji „wzbudzających szczególnie duże obawy“ (SVHC) została poszerzona do 201 pozycji.

Lista Kandydacka substancji „wzbudzających szczególnie duże obawy“ (SVHC) została poszerzona do 201 pozycji.

EkotoxInfo (nieautoryzowana skrócona informacja w jęsyku polskim)

Helsinki, 16 lipca 2019 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała 4 nowe substancje do listy kandydackiej biorąc pod uwagę ich szkodliwość na rozrodczość, zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej i połączenie innych niebezpiecznych właściwości. Właściwości te mogą mieć poważny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, powodując poziom obaw równoważny do tych powodowanych przez substancje CMR oraz PBT/vPvB.

Substancje umieszczone na liście kandydackiej do ewentualnego włączenia do załącznika XIV w dniu 16 lipca 2019 r. i ich właściwości SVHC

Lista kandydacka to lista substancji, które mogą powodować poważne skutki dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Substancje na liście kandydackiej są również znane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy i są kandydatami do ewentualnego włączenia na listę zezwoleń (załącznik XIV). Gdy znajdą się na liście autoryzacji, wówczas przedsiębiorstwa będą musiały wystąpić o pozwolenie na dalsze stosowanie substancji po upłynięciu daty ostatecznej (sunset date).

Przedsiębiorstwa mogą mieć zobowiązania prawne wynikające z włączenia substancji na listę kandydacką. Obowiązki te mogą mieć zastosowanie do substancji wymienionej jako takiej, w mieszaninach lub w wyrobach. W szczególności każdy dostawca wyrobów zawierających substancję z listy kandydackiej w stężeniu co najmniej 0,1% musi przekazać odpowiednie informacje w dół łańcuchu dostaw oraz do konsumentów. Ponadto importerzy i producenci wyrobów zawierających tę substancję mają sześć miesięcy od umieszczenia jej na liście kandydackiej (16 lipca 2019 r.) na powiadomienia o tym ECHA. Informacje na temat tych obowiązków i powiązanych narzędzi są dostępne na stronie internetowej ECHA.

Więcej informacji na stronie ECHA (EN)  https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-the-candidate-list

Konferencja REACH 2019 

Reach conference 2019

Nowe wartości dopuszczalngo narażenia zawodowego

Nowe wartości dopuszczalngo narażenia zawodowego

EkotoxInfo

11.7.2019

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Wartości dopuszczalne narażenia zawodowego są elementem środków zarządzania ryzykiem na podstawie dyrektywy 2004/37/WE.

W przypadku większości czynników rakotwórczych oraz mutagenów nie jest naukowo możliwe określenie poziomów, poniżej których narażenie nie powoduje działań niepożądanych. Ustalanie dopuszczalnych wartości czynników rakotwórczych oraz mutagenów w miejscu pracy zgodnie z niniejszą dyrektywą nie wyklucza całkowicie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikającego z narażenia na ich działanie w miejscu pracy (ryzyko rezydualne), ale mimo wszystko przyczynia się do znacznego zmniejszenia ryzyka wynikającego z takiego narażenia, zgodnie z podejściem stopniowym i polegającym na wyznaczaniu celów zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE. W przypadku innych czynników rakotwórczych oraz mutagenów naukowo możliwe jest określenie poziomów, poniżej których narażenie nie powinno powodować działań niepożądanych.

Maksymalne poziomy narażenia pracowników na działanie niektórych czynników rakotwórczych lub mutagenów zostały ustanowione w postaci wartości, których zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE nie wolno przekraczać.

w załączniku III wprowadzono zmiany dotyczące 5 substancji.

Państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów  niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia 11 lipca 2021 r.

Kadm i jego związki organiczne

Wartość dopuszczalna dla ośmiogodzinnego narażenia = 0,001 mg/m3
Przejsciowa wartość dopuszczalna 0,004 mg/m3 do 11 lipca 2027.

Beryl i jego związki organiczne

Wartość dopuszczalna dla ośmiogodzinnego narażenia = 0,0002 mg/m3 (Działanie uczulające na skórę i układ oddechowy)
Przejsciowa wartość dopuszczalna 0,0006 mg/m3 do 11 lipca 2026.

Kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu

Wartość dopuszczalna dla ośmiogodzinnego narażenia = 0,01 mg/m3
Dla sektora wytopu miedzi wartość dopuszczalna ma zastosowanie od dnia 11 lipca 2023.

Formaldehyd

Wartość dopuszczalna dla ośmiogodzinnego narażenia = 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) (Działanie uczulające na skórę)
Wartość dopuszczalna dla okrótkotrwałego narażenia = 0,74 mg/m3 (0,6 ppm)
Przejsciowa wartość dopuszczalna: 0,62 mg/m3 lub 0,5ppm (3) dla sektorów: opieki zdrowotnej, usług pogrzebowych oraz tanatopraksji do dnia 11 lipca 2024 r.

4,4′-metyleno-bis (2-chloroanilina)
Wartość dopuszczalna dla ośmiogodzinnego narażenia = 0,01 mg/m3 (skóra).

Treść dyrektywy 2019/983/WE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&qid=1562855328313&from=EN

Konferencja REACH 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Reach conference 2019

HFPO-DA uznany za substancję „wzbudzającą szczególnie duże obawy“ (SVHC)

HFPO-DA uznany za substancję „wzbudzającą szczególnie duże obawy“ (SVHC)

EkotoxInfo (nieautoryzowana skrócona informacja w jęsyku polskim)

Komitet Państw Członkowskich (The Member State Committee (MSC)) poprał holenderską propozycję identyfikacji HFPO-DA, jego soli i halogenków acylowych jako substancji wzbudzających szczególnie duże obawy ze względu na ich poważne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Helsinky, 27. czerwca 2019 – Komitet Państw Członkowskich (MSC) jednogłośnie zgodził się na uznanie kwasu 2-(heptafluoropropoksy)-2,3,3,3-tetrafluoropropionowego, jego soli i halogenków acylowych (obejmując również wszystkie ich izomery i kombinacje) jako substancje SVHC.

Wymienione związki są stosowane jako substancje pomocnicze w produkcji fluoropolimerów o wielu zastosowaniach, takich jak żywice fluoropolimerowe, kable i powłoki. Holandia wnioskowała o ich wpisanie na Listę Kandydacką ze względu na prawdopodobieństwo wywołania poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Poziom zagrożenia został oceniony na równoważny do substancji CMR (rakotwórczych, mutagennych i szkodliwych dla rozrodczości), czy substancji PBT/vPvB.

Na początku tego tygodnia MSC przyznało, że HFPO-DA ma duży potencjał do wywoływania skutków w środowisku naturalnym i u ludzi porzez środowisko ze względu na bardzo wysoką trwałość, mobilność w wodzie, potencjał transportu na dalekie odległości, akumulację w roślinach oraz obserwowany wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko.

Ponadto komisja zauważyła brak znanego naturalnego procesu usuwania HFPO-DA po uwolnieniu do środowiska, co prowadzi do stałej jego obecności w wodzie i w konsekwencji do stałej biodostępności HFPO-DA i jego analogów. Zauważono również możliwe narażenie przez łańcuch pokarmowy i wodę pitną, a także trudności z odnową zanieczyszczonych mediów i usunięciem HFPO-DA z wody pitnej.

Wszystkie te czynniki składają się na wysoki potencjał wymienionych substancji do powodowania ciągłego, rosnącego i powszechnego narażenia, które trudno byłoby odwrócić. Chociaż w odosobnieniu żadna z tych właściwości nie byłaby powodem do dużego niepokoju, MSC jednomyślnie uznało, że w połączeniu powodują, że istnieją naukowe podstawy do uznania prawdopodobnych poważnych skutków dla środowiska i ludzi.

ECHA wpisze nowo zidentyfikowaną substancję SVHC na liśctę kandydacką w terminie do połowy lipca 2019 r. Po opublikowaniu zaktualizowanej liśty kandydackiej mogą pojawić się więc dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorstw w odniesieniu do tych substancji.

ECHA logo

 

 

Więcej informacji na stronie (EN) https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-hfpo-da-is-a-substance-of-very-high-concern

Konferencja REACH 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Reach conference 2019

 

 

 

Recykling tworzyw sztucznych z perspektywy prawodawstwa chemicznego

Recykling tworzyw sztucznych z perspektywy prawodawstwa chemicznego

W styczniu 2018 r. Po raz pierwszy przyjęto ogólnoeuropejską strategię dotyczącą tworzyw sztucznych, która jest częścią przejścia na wyższy poziom gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z nowymi planami wszystkie opakowania plastikowe na rynku UE do 2030 r. będą podlegały recyklingowi.

Recykling tworzyw sztucznych jest również regulowany przepisami prawa chemicznego, co wiąże się z określonymi wymaganiami w stosunku do przedsiębiorców.

Rozporządzenie REACH nie ma zastosowania do odpadów. Jednakże podczas oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji etap odpadu musi być również brany pod uwagę jako element cyklu życia substancji chemicznej.

Firma, która dokonuje odzysku odpadu staje się producentem substancji / mieszaniny / wyrobu. Od tego momentu, z wyjątkiem specjalnych wyjątków, firmy recyklingowe są zobowiązane do przestrzegania wszystkich odpowiednich wymogów REACH, takich jak każdy inny producent lub importer substancji chemicznej.

Ogólne wymagania europejskiego prawodawstwa chemicznego (przepisy REACH i CLP)

REACH (rozporządzenie (WE) 1907/2006) wymaga od producentów, importerów i dalszych użytkowników (chemikaliów) wypełnienia swoich obowiązków w zakresie oceny bezpieczeństwa i przekazywania informacji w łańcuchu dostaw. Oczywiście najbardziej rygorystyczne środki dotyczą niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin. Niebezpieczne są te substancje / mieszaniny które mają co najmniej jedną niebezpieczną właściwość zgodnie z kryteriami art. 3 CLP (rozporządzenie (WE) 1272/2018). Szczególne obowiązki dotyczą substancji niebezpiecznych określonych w art. 57 rozporządzenia REACH (substancje SVHC, wzbudzające szczególnie duże obawy).

 Polimery poddane odzyskowi

Podmiot przeprowadzający odzysk polimerów powinien zidentyfikować wszystkie substancje w odzyskanym materiale (np. substancje dodane w celu dostosowania właściwości fizykochemicznych materiału polimerowego lub poprawy jego wyglądu), które były pierwotnie obecne w tworzywach sztucznych poddawanych odzyskowi.

Celowo odzyskane substancje nie mogą być uważane za zanieczyszczenia, ale za substancję, dla której konieczne jest sprawdzenie, czy można zastosować wyłączenie na mocy art. 2 ust. 7 (a) d) REACH. Z tego powodu zaleca się traktowanie odzyskanego materiału jako substancji w mieszaninie (np. W przypadku selektywnego recyklingu miękkiego PCW może być konieczne zarejestrowanie odpowiednich plastyfikatorów, jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane).

Wymogi dotyczące substancji / mieszanin poddanych recyklingowi

Firmy dokonujące odzysku są odpowiedzialne za przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa do swoich odbiorców. Zgodnie z wymogami REACH i CLP, dostawcy chemikaliów muszą przeprowadzić ocenę zagrożeń dla substancji i mieszanin, odpowiednio je sklasyfikować i oznakować. Aby tego dokonać muszą mieć informacje o wszystkich istotnych składnikach.

W przypadku niebezpiecznych substancji i mieszanin firma recyklingowa musi dostarczyć kartę charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH. Obowiązek ten ma również zastosowanie w niektórych przypadkach do mieszanin, które nie są sklasyfikowane. Nawet jeśli karta charakterystyki nie jest wymagana i tak wymagane jest dostarczenie podstawowych informacji zgodnie z art. 32 REACH.

Chociaż przepisy rejestracyjne REACH nie mają zastosowania do polimerów, producent lub importer polimerów musi zarejestrować monomery i inne substancje użyte do produkcji polimeru pod pewnymi warunkami zgodnie z art. 6 ust. Rozporządzenie REACH.
Podobnie w przypadku polimerów odzyskiwanych monomery i inne substancje muszą być zarejestrowane w celu skorzystania ze zwolnienia na mocy art. 2 ust. 7 (a) d) REACH.
Zanieczyszczenia w monomerze należy zidentyfikować i ocenić w zakresie niezbędnym do określenia profilu zagrożenia, a także do klasyfikacji i oznakowania odzyskanego monomeru.
W większości przypadków odpady polimerowe są zbierane na terenie EOG, dzięki czemu są zwolnione z rejestracji, pod warunkiem, że te substancje, z których pochodzi polimer, zostały zarejestrowane.

Wymagania dotyczące wyrobów pochodzących z recyklingu

W pierwszym etapie konieczne jest oszacowanie, czy proces odzysku prowadzi bezpośrednio do powstawania wyrobu (tj. czy pierwszy nie-odpadowy materiał w łańcuchu regeneracji jest wyrobem, a nie substancją jako taką lub substancją w mieszaninie). W odniesieniu do obecności substancji polimerowej w odzyskanym wyrobie nie ma wymogu rejestracji w ramach REACH.

Wyrobem jest przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię lub wzór, określający jego funkcję w większym stopniu niż jego skład chemiczny. Firma jest producentem wyrobów, gdy wytwarza wyroby w UE, niezależnie od tego, w jaki sposób są wytwarzane i niezależnie od tego, czy są sprzedawane. Niezależnie od procesu produkcji, przedsiębiorstwa wytwarzające wyroby na terenie UE mogą mieć obowiązki związane z substancjami zawartymi w wyrobach.

Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH od wytwórców wyrobów wymaga się informowania konsumentów o zawartości substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC) w wyrobach.

Substancje wymienione na liście kandydackiej tzw. substancje SVHC, zostały na niej umieszczone ze względu na stwarzane przez nie bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Pełna lista Kandydacka jest opublikowana na stronie ECHA i jest na bieżąco aktualizowana.

Każdy dostawca wyrobu zawierającego substancję SVHC musi dostarczyć odbiorcy produktu (art. 33 ust. 1) lub konsumentowi (art. 33 ust. 2) odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa, którymi dysponuje, jeżeli spełnione są oba następujące warunki:

 • substancja znajduje się na liście kandydackiej;
 • substancja jest obecna w wytwarzanych i / lub importowanych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% w/w.

Informacje powinny być przekazywane bezpłatnie odbiorcom wyrobu przy pierwszej dostawie produktu po włączeniu substancji na listę kandydacką oraz do konsumenta na jego wniosek w ciągu 45 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku.

Jeżeli nie są potrzebne żadne dodatkowe informacje do bezpiecznego stosowania wyrobu zawierającego substancję SVHC, na przykład jeżeli narażenie można wykluczyć na wszystkich etapach cyklu życia wyrobu, w tym utylizacji, odbiorca produktu lub konsument musi przynajmniej otrzymać nazwę substancji.

Dostarczone informacje muszą zawierać wyjaśnienie, że substancja znajduje się na aktualnej liście kandydackiej i że jest to powodem dostarczenia tych informacji.