Priorytety egzekwowania prawa na poziomie UE na lata 2024-2025 

Priorytety egzekwowania prawa na poziomie UE na lata 2024-2025 

Priorytety egzekwowania prawa na poziomie UE na lata 2024-2025 

W nadchodzących latach (2024-2025) Forum Egzekwowania Przepisów wraz z podgrupą zajmującą się produktami biobójczymi (BPRS) skupią się na harmonizacji egzekwowania kluczowych przepisów UE, w tym REACH, CLP, POP, PIC i BPR. Koncentrując się na tych obszarach Forum chce jednak pozostać

elastyczne aby być w stanie odpowiedzieć również na niespodziewane problemy oraz nowe priorytety. 

Główne priorytety organów kontrolnych UE

  1. Import i współpraca celna: 

Priorytetowe traktowanie kontroli importu i współpracy z organami celnymi, ze względu na alarmujące wskaźniki niezgodności – wahające się od 17% do 64% dla różnych przepisów, jak wynika z ostatnich przeprowadzonych kontroli. 

  1.  Sprzedaż internetowa: 

Rozwiązanie problemu znacznej niezgodności (ponad 75%) w sprzedaży internetowej chemikaliów, z wykorzystaniem nowych przepisów w celu wzmocnienia środków egzekwowania prawa. 

  1. Zintegrowanie egzekwowanie: 

Usprawnienie egzekwowania przepisów dotyczących substancji, mieszanin lub wyrobów regulowanych wieloma przepisami w celu zwiększenia wydajności i wykorzystania zasobów. 

  1.  Wzmocnienie współpracy: 

Koncentracja na współpracy transgranicznej i współpracy z różnymi służbami kontrolnymi w celu skutecznego egzekwowania przepisów,  w tym inicjatyw takich jak zintegrowane kontrole. 

Priorytety w zakresie egzekwowania przepisów UE: 

  1. Środki zarządzania ryzykiem regulacyjnym: 

Skupienie się na egzekwowanie środków dotyczących substancji wzbudzających szczególne obawy, z naciskiem na poprawę poziomów zgodności w zakresie ograniczeń REACH, udzielania zezwoleń, zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania CLP, ograniczeń POP i wydawania pozwoleń dla produktów biobójczych. 

  1. Informacje w łańcuchu dostaw: 

Priorytetowe traktowanie zharmonizowanego egzekwowania obowiązków związanych z przepływem informacji w łańcuchu dostaw, usuwanie braków krat charakterystyki (SDS) i poprawa zgodności. 

  1. Klasyfikacja i oznakowanie: 

Zajęcie się wysokimi poziomami niezgodności w zakresie klasyfikacji i oznakowania mieszanin, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających z rozporządzenia CLP. 

  1. Nowe postanowienia: 

Proaktywna harmonizacja egzekwowania nowych przepisów, które w pełni weszły w życie, takich jak powiadomienia o niebezpiecznych mieszaninach i nowe wymogi dotyczące sprzedaży internetowej. 

Priorytety dotyczące sposobów pracy w latach 2024-2025 UE

Praca Forum wykracza poza koordynację egzekwowania określonych przepisów.  

Przy ustalaniu priorytetów swojej pracy. Forum będzie kierować się nie tylko potrzebą zwiększenia zgodności, ale weźmie także pod uwagę sposób, w jaki te cele powinny zostać osiągnięte. Obejmuje to preferowanie praktycznego egzekwowania poprzez projekty i szybkie reagowanie na zmiany polityczne i regulacyjne, takie jak potrzeba ścisłej współpracy z organami celnymi lub doradztwo w zakresie egzekwowania nowych, ważnych ograniczeń. 

Forum poświęciło ponad 15 lat na realizację zsynchronizowanych projektów w zakresie egzekwowania przepisów, ujednolicania praktyk kontrolnych. Konsolidacji danych dotyczących zgodności i dostarczania wytycznych dla inspektorów w UE. Projekty te, będące podstawą egzekwowania prawa w UE, mają zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia i harmonizacji zgodności z przepisami. Forum i BPRS będą nadal nadawać priorytet tym projektom, dostosowując się do zmieniających realiów w celu uzyskania optymalnej wydajności. Kładąc nacisk na doradztwo w zakresie egzekwowania nowych ograniczeń. Forum opiera się na swoim rozległym doświadczeniu w ocenie wykonalności propozycji w ramach REACH. Wraz ze zmianami legislacyjnymi rozszerzającymi ograniczenia. Forum przewiduje zwiększone zapotrzebowanie na doradztwo w zakresie egzekwowalności, wymagające ulepszeń proceduralnych i wzmocnienia zasobów. Wzmocniona współpraca z zainteresowanymi stronami pozostaje integralną częścią trwałej poprawy zgodności. Z ciągłymi wysiłkami na rzecz zaangażowania poprzez otwarte sesje, warsztaty i regularną komunikację za pośrednictwem kanałów ECHA. Uznając potencjalne zmiany w swoim zakresie kompetencji w związku z rewizją REACH. Forum zobowiązuje się do elastycznej adaptacji, analizując nowe zadania i możliwości, aby skutecznie realizować zmieniające się priorytety i praktyki. 

Podsumowując, priorytety w zakresie egzekwowania przepisów na lata 2024-2025 mają na celu poprawę zgodności. Usprawnienie działań w zakresie egzekwowania przepisów oraz dostosowanie się do potencjalnych zmian w przepisach UE.