AKTUALNOŚCI

EkotoxInfo 2/2023

EkotoxInfo 2/2023

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi wiadomościami na temat prawodawstwa chemicznego EkotoxInfo. W podsumowaniu lutego 2023 znajdziecie Państwo następujące zagadnienia: 

 1. Plan „Ścieżki rozwoju dla przemysłu chemicznego“ opublikowany przez Komisję Europejską w styczniu 2023 roku

 2. Nowe kategorie produktów zgłaszanych do ośrodków zatruć (PCN)

 3. Aktualizacja poradnika dotyczącego monomerów i polimerów

Opublikowany został program Konferencji REACH, która odbędzie się w Bratysławie w dniach
22 -23 maja 2023 roku.


1. Plan „Ścieżki rozwoju dla przemysłu chemicznego“ opublikowany przez Komisję Europejską w styczniu 2023 roku

W styczniu 2023 roku, Komisja Europejska opublikowała plan ścieżki rozwoju dla przemysłu chemicznego. Ścieżka jest planem działania opracowanym przez Komisję Europejską wraz z krajami UE, zainteresowanymi stronami z branży chemicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami interesującymi się tematyką chemiczną. Określono w nim działania i warunki niezbędne do osiągnięcia Transformacji Ekologiczno Cyfrowej oraz poprawy odporności przemysłu chemicznego zgodnie z zaktualizowaną strategią przemysłową UE.

Więcej na temat planu: DocsRoom – European Commission (europa.eu)

Ekotox zarządzenie chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

2. Nowe kategorie produktów zgłaszanych do ośrodków zatruć (PCN)

ECHA zaktualizowała Europejski system kategoryzacji produktów (EuPCS). Zmiany obejmują nowe i rozszerzone kategorie oraz ulepszony opis produktów, który ma pomóc zgłaszającym dokładnie opisać zamierzone zastosowania niebezpiecznych mieszanin.

 Dodano kilka nowych kategorii, w tym “Środki do usuwania kleju”, “Środki do pielęgnacji opon”, “Farba do znakowania boisk”, “Produkty gazowe do wielu zastosowań”, “Produkty do obróbki szkła/okien”, “Produkty do pielęgnacji i konserwacji roślin” oraz “Środki do obróbki powierzchni metalowych”.

Zaktualizowane EuPCS zostaną włączone do formatu zgłaszania do ośrodka zatruć i będą dostępne w narzędziach do przygotowywania dossier w kwietniu razem z kolejną wersją IUCLID. Praktyczny poradnik po Europejskim systemie klasyfikacji, który zawiera szczegółowy opis kategorii produktów wraz z przykładami dostępny jest w 23 językach.

Strona internetowa ośrodków zatruć (PCN): https://poisoncentres.echa.europa.eu/sk/-/new-product-categories-for-notifying-poison-centres

Ekotox PCN: Poison Centre Notifications – Ekotox EU  

3. Aktualizacja poradnika dotyczącego monomerów i polimerów

Poradnik ECHA dotyczący monomerów i polimerów został zmieniony w celu dostosowania do decyzji Izby Odwoławczej (BoA) i obejmują zmiany w opisie obowiązków rejestracyjnych dla importerów oraz producentów polimerów i monomerów.

Kluczowe zmiany odnoszą się do:

– monomeru, który musi zostać zarejestrowany przez producenta lub importera polimeru;

– obliczanie tonażu rejestracyjnego monomerów w końcowym polimerze jako substancji przereagowanej;

– informacji, które rejestrujący monomery muszą zawrzeć w raporcie bezpieczeństwa chemicznego.

ECHA zachęca wszystkich importerów i producentów polimerów i monomerów do przeanalizowania zaktualizowanego poradnika i zweryfikowania ich rejestracji, aby upewnić się, że spełniają minimalne wymagania.

Strona ECHA News: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-updates-monomer-and-polymer-guidance-following-board-of-appeal-decision

Ekotox rejestracja REACH: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/


• Konferencja REACH odbędzie się w Bratysławie 22-23 maja 2023

Centrum Ekotoksykologiczne wraz z partnerami i przedstawicielami Cefic, Eurometaux, EPMF, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w Konferencji REACH 2023 w Bratysławie, mają przyjemność przedstawić plan konferencji:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


CENTRUM EKOTOKSTYKOLOGICZNE – jest firmą konsultingową, która świadczy usługi w zakresie zarządzania chemikaliami zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na rynku Unii Europejskiej, doradztwa w zakresie produktów (wyrobów), mieszanin, substancji chemicznych, a także związanych z nimi oceny zagrożeń i ryzyka. Firma oferuje szeroki zakres usług w obszarach regulacyjnych, aby pomóc naszym klientom w spełnianiu obowiązków dotyczących wprowadzania produktów na rynek UE.

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECHIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS wsparcie doradcze https://ekotox.eu/

ECHA: Kontrole kompletności dokumentacji rejestracyjnej REACH

ECHA: Kontrole kompletności dokumentacji rejestracyjnej REACH

Rejestracje REACH – ECHA rozpocznie sprawdzanie kompletności zarówno nowych dokumentacji rejestracyjnych, jak i istniejących dossier po aktualizacji pod kątem najnowszych wymagań.

ECHA przeprowadza kontrolę kompletności każdej przychodzącej rejestracji zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia REACH.

Kontrole nowych i zaktualizowanych dossier zaczną obowiązywać od 1 maja 2023 r. Rejestrujący powinni zatem przygotować się na zmiany, ponieważ rejestracje przesłane wcześniej mogą już nie przejść kontroli kompletności na nowych zasadach.

Kontrole będą obejmować przede wszystkim:

 • Tożsamość substancji: zapewnienie prawidłowego i spójnego określenia składu substancji oraz danych dotyczacych składników i dodatków na podstawie wyjaśnień zawartych w załączniku VI.
 • Standardowe wymagania informacyjne oparte na załącznikach VII-XI:
  • wsparcie rejestrujących w zgłaszaniu informacji dotyczących mutagenności, degradacji i toksyczności dla środowiska wodnego w oparciu o wymagania informacyjne określone w załącznikach VII-XI.
  • rejestrujący, którzy dodadzą nowe dane oparte na ciężarze dowodu (weight of evidence), zostaną poproszeni o przedstawienie argumentów przemawiających za tym podejściem w bardziej ustrukturyzowanym formacie.

Strona internetowa ECHA News: https://echa.europa.eu/-/changes-to-completeness-checks-of-reach-registrations-1

Więcej o rejestracji REACH: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/

EkotoxInfo 1/2023 

EkotoxInfo 1/2023 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo.

W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

 1. REACH Lista Kandydacka = 233 wpisy
 2. Propozycja ograniczeń dla PFAS
 3. Propozycja ograniczenia dla 2,4-dinitrotoluenu
 4. Międzynarodowy Panel dot. Zanieczyszczeń Chemicznych (IPCP)
 5. Sektorowe podejście w zakresie metali i substancji nieorganicznych (MISA)
 6. EU RoHS Pack-23. Opublikowano zalecenia dotyczące wyłączeń
 7. Produkty biobójcze – Połączenie edytora SPC z IUCLID

Konferencja REACH odbędzie się w Bratysławie w dniach 22-23 maja 2023


1. REACH Lista Kandydacka = 233 wpisy

ECHA dodała dziewięć substancji chemicznych do listy kandydackiej ze względu na stwarzane przez nie niebezpieczeństwo.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH przedsiębiorstwa muszą wypełnić dodatkowe obowiązki, gdy substancja, którą stosują lub produkują– w postaci własnej, w mieszaninach lub w wyrobach – znajduje się na liście kandydackiej.

Czytaj więcej: https://ekotox.pl/news/reach-lista-kandydacka-233-wpisy/

2. Propozycja ograniczeń dla PFAS

Organy krajowe Danii, Niemiec, Holandii, Norwegii i Szwecji przedłożyły ECHA wniosek dotyczący propozycji ograniczenia substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w ramach rozporządzenia REACH. ECHA opublikuje szczegółową propozycję, jedną z najszerszych w historii UE, 7 lutego 2023 r.

Czytaj więcej: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b

3. Propozycja ograniczenia dla 2,4-dinitrotoluenu

Jest już dostępna zbiorcza opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka i Analiz Społeczno-Ekonomicznych dotycząca proponowanych ograniczeń dla 2,4-dinitrotoluenu (EC 204-450-0, CAS 121-14-2).

Czytaj więcej: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e185d7af0bEkotox

4. Międzynarodowy Panel dot. Zanieczyszczeń Chemicznych (IPCP)

W 2022 r. Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA) postanowiło powołać panel naukowo-polityczny, aby dalej przyczyniać się do należytego zarządzania chemikaliami i odpadami oraz zapobiegać zanieczyszczeniom.

Możliwym sformułowaniem zakresu działania mogłoby być: „wzmocnienie połączenia nauki z polityką w zakresie należytego zarządzania chemikaliami, odpadami i zanieczyszczeniami oraz związanymi z nimi skutkami w skali globalnej i regionalnej w celu ochrony zdrowia ludzi i ekosystemów”.

Pierwsza sesja ad hoc grupy Open-Ended Working Group on the Science Policy Panel (OEWG-1.2) odbędzie się w Bangkoku w Tajlandii w dniach 30 stycznia – 3 lutego 2023 r.

Czytaj więcej: https://www.ipcp.ch/activities/ipcp-white-paper-on-the-scope-and-functions-of-the-future-science-policy-panel

5. Sektorowe podejście w zakresie metali i substancji nieorganicznych (MISA)

Czteroletni program podejścia sektorowego w zakresie metali i substancji nieorganicznych (Metals and Inorganics Sectoral Approach  – MISA) zakończył się w 2022 r. Dostępne jest już sprawozdanie końcowe podsumowujące wyniki współpracy między ECHA, Eurometaux i 29 stowarzyszeniami branżowymi w celu rozwiązania problemów technicznych i naukowych związanych z metalami.

Czytaj więcej: https://echa.europa.eu/documents/10162/7000431/misa_final_report_en.pdf/?utm_campaign=5f215996711b560001f4f482&utm_content=63b69f76f5b4f00001ea4f9c&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedinWebinars

6. EU RoHS Pack-23. Opublikowano zalecenia dotyczące wyłączeń

Opublikowano nowy raport z zaleceniami dotyczącymi powszechnie stosowanych wyłączeń dyrektywy RoHS w UE.

19 grudnia 2022 r. opublikowany został raport podsumowujący ocenę wyłączeń stosowania dyrektywy RoHS UE i rekomendujący kierunek działań dla Komisji Europejskiej w zakresie tych wyłączeń.

Dwanaście wyjątków z Załącznika III dyrektywy UE RoHS, znanych jako Pack-23, zostało zbadanych w ramach wspólnych wysiłków przez Fraunhofer-Institute for Reliability and Microintegration (IZM), United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) oraz BIO Innovation Services (Bio IS).

Raport dostępny tutaj: https://rohs.biois.eu/index.html

7. Produkty biobójcze – Połączenie edytora SPC z IUCLID

Wniosek o wydanie pozwolenie na obrót produktem biobójczym musi zawierać charakterystykę produktu (SPC). Do tej pory plik ten był przygotowywany przy użyciu edytora SPC.

W przyszłości to się zmieni i SPC będzie przygotowywane w programie IUCLID tak jak całe dossier. Już teraz można już znaleźć materiały pomocnicze na stronie internetowej ECHA. Zapraszamy do zapoznania się.

Czytaj więcej: https://echa.europa.eu/sk/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_campaign=5b9f6f42c09d200001046698&utm_content=63bd7832162dac0001f05c57&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin


 • Konferencja REACH odbędzie się w Bratysławie w dniach 22-23 maja 2023

Centrum Ekotoksykologiczne wraz z partnerami i przedstawicielami Cefic, Eurometaux, EPMF, zapraszają do udziału w Konferencji REACH w Bratysławie w maju 2023 roku. Z przyjemnością przedstawiamy tematy, które będą poruszane podczas konferencji, są one dostępne do wglądu pod adresem:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS

Centrum Ekotoksykologiczne jest firmą konsultingową, która świadczy usługi w zakresie m. in. zarządzania chemikaliami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego, kart charakterystyki, scenariuszy narażania, zgłoszeń produktów (REACH, CLP, SDS, SCIP, PCN, UFI i inne). Oferuje również doradztwo w zakresie produktów biobójczych, detergentów, kosmetyków czy wyrobów tytoniowych.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail, zadzwoń lub skontaktuj się poprzez formularz.

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


REACH Lista Kandydacka = 233 wpisy

REACH Lista Kandydacka = 233 wpisy

Helsinki, 17 stycznia 2023 r. – ECHA dodała dziewięć substancji chemicznych do listy kandydackiej ze względu na stwarzane przez nie niebezpieczeństwo. Są to substancje stosowane są na przykład w uniepalniaczach, farbach i powłokach, tuszach i tonerach, plastyfikatorach oraz w produkcji masy celulozowej i papieru.

Substancje wpisane na listę kandydacką w dniu 17 stycznia 2023 r.:

1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]253-692-337853-59-1
2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol201-236-979-94-7
4,4′-sulphonyldiphenol201-250-580-09-1
Barium diboron tetraoxide237-222-413701-59-2
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof
Isobutyl 4-hydroxybenzoate224-208-84247-02-3
Melamine203-615-4108-78-1
Perfluoroheptanoic acid and its salts
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine473-390-7

Komitet państw członkowskich ECHA potwierdził dodanie tych substancji do listy kandydackiej. Lista kandydacka zawiera obecnie 233 wpisy – niektóre z nich to grupy substancji, więc sumaryczna liczba substancji, których dotyczą zapisy jest większa.

Substancje te mogą w przyszłości zostać umieszczone na liście substancji podlegających procedurze zezwoleń. Jeśli substancja znajduje się na tej liście, jej stosowanie będzie zabronione, chyba że firmy wystąpią o zezwolenie, a Komisja Europejska zezwoli im na dalsze jej stosowanie.

Konsekwencje wpisania substancji na Listę Kandydacką

Zgodnie z rozporządzeniem REACH przedsiębiorstwa muszą wypełnić dodatkowe obowiązki, gdy substancja, którą stosują lub produkują– w postaci własnej, w mieszaninach lub w wyrobach – znajduje się na liście kandydackiej.

Importerzy i producenci wyrobów będą musieli powiadomić ECHA, jeśli ich wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w ilości powyżej 0,1% w ciągu sześciu miesięcy od daty umieszczenia jej na liście (17 stycznia 2023 r.). Dostawcy substancji znajdujących się na liście kandydackiej, dostarczanych w postaci własnej lub w mieszaninach, muszą dostarczyć swoim klientom kartę charakterystyki.

Dostawcy wyrobów zawierających substancję z listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1 % (wagowo) muszą dodatkowo przekazać swoim klientom i konsumentom informacje umożliwiające ich bezpieczne stosowanie. Konsumenci mają prawo zapytać dostawców, czy kupowane przez nich produkty zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy.

Zgodnie z ramową dyrektywą w sprawie odpadów przedsiębiorstwa muszą również powiadamiać ECHA, jeśli dostarczane przez nie wyroby zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy w stężeniu powyżej 0,1 % (wagowo). Obowiązek ten dotyczy każdego uczestnika łańcucha dostaw za wyjątkiem sprzedawczów detalicznych. Przekazane informacje są publikowane w bazie danych ECHA dotyczącej substancji potencjalnie niebezpiecznych w produktach (SCIP).

Strona internetowa ECHA News:

https://echa.europa.eu/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Więcej informacji o substancjach SVHC: https://ekotox.pl/reach/svhc/

Szkolenia, webinary, Konferencja REACH 2023: https://trainingeu.eu/pl/

EkotoxInfo 12/2022 

EkotoxInfo 12/2022 

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo.
W
podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

 1. Reforma europejskich ram regulacyjnych w dziedzinie chemikaliów (REACH) zostaje opóźniona
 2. Projekt zmiany rozporządzenia CLP COM (2022) 748 wersja ostateczna
 3. Zmiana załączników IV i V dotyczących POP
 4. CoRAP: 24 substancje, które zostaną poddane ocenie w latach 2023-2025
 5. KCH – kontrola kart charakterystyki 2023
 6. Webinaria – styczeń i luty 2023
 7. Konferencja REACH w Bratysławie w terminie 22-23 maja 2023
 1. Reforma europejskich ram regulacyjnych w dziedzinie chemikaliów (REACH) zostaje opóźniona

Reforma europejskich ram regulacyjnych w dziedzinie chemikaliów, znana jako REACH, została opóźniona o rok. Wywołało to konsternację co do postępów Unii Europejskiej w zakresie kontroli szkodliwych chemikaliów mających wpływ na zdrowie ludzi i stan środowiska. W związku
z opóźnieniem reforma nie zostanie zakończona podczas trwania obecnej kadencji Komisji Europejskiej.

 • Projekt zmiany rozporządzenia CLP COM (2022) 748 wersja ostateczna

Pakiet zmian rozporządzenia CLP ma na celu:

 1. zapewnienie, żeby wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne, w tym o właściwościach ED, PBT, vPvB, PMT oraz vPvM, były odpowiednio i jednolicie sklasyfikowane w całej UE;
 • poprawę skuteczności informowania o zagrożeniach poprzez uczynienie etykiet bardziej dostępnymi i czytelnymi dla użytkowników substancji chemicznych oraz zapewnienie przedsiębiorstwom większej elastyczności, zmniejszając tym samym obciążenia administracyjne bez obniżania poziomów bezpieczeństwa;
 • dopilnowanie, aby przepisy dotyczące klasyfikacji zagrożeń chemicznych i informowania o nich były stosowane przez wszystkie odpowiednie podmioty w łańcuchu dostaw.
 • Zmiana załączników IV I V dotyczących POP

ROZPORZĄDZENIE (EU) 2022/2400 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 listopada 2023 r.  zmieniające załączniki IV I V do rozporządzenia (EU) 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Ekotox news: https://ekotox.pl/news/zmiana-zalacznikow-iv-i-v-dotyczacych-trwalych-zanieczyszczen-organicznych-pop/

 • CoRAP: 24 substancje, które zostaną poddane ocenie w latach 2023-2025

CoRAP: 24 substancje zostały wytypowane do oceny przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP) na lata 2023-2025. W 2023 r. poddanych ocenie ma zostać 5 substancji, natomiast w latach 2024-2025 – 19 substancji.

Ekotox news: https://ekotox.pl/news/corap-24-substancje-ktore-zostana-poddane-ocenie-w-latach-2023-2025/

 • KCH – kontrola kart charakterystyki 2023

Zapowiadane są inspekcje UE w celu kontroli kart charakterystyk (KCH) i ich zgodności z nowym Załącznikiem II REACH.

W 2023 r. w ramach ogólnounijnego projektu dotyczącego egzekwowania przepisów (REF-11) zostanie zwrócona uwaga na jakość informacji zawartych w kartach charakterystyki.

Ekotox news: https://ekotox.pl/news/kch-kontrola-kart-charakterystyki-w-2023-roku/

 • Webinaria – styczeń i luty 2023

Dostępny jest już plan dostępnych webinariów w zakresie przepisów UE dotyczących chemikaliów i nie tylko w pierwszej połowie roku 2023:

https://trainingeu.eu/pl/webinaria/

 • Konferencja REACH w Bratysławie w terminie 22-23 maja 2023

Centrum Ekotoksykologiczne wraz z partnerami i przedstawicielami Cefic, Eurometaux, EPMF, zapraszają do udziału w Konferencji REACH w Bratysławie w maju 2023 roku. Z przyjemnością przedstawiamy tematy, które będą poruszane podczas konferencji, są one dostępne do wglądu pod adresem:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS

Centrum Ekotoksykologiczne jest firmą konsultingową, która świadczy usługi w zakresie m. in. zarządzania chemikaliami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego, kart charakterystyki, scenariuszy narażania, zgłoszeń produktów (REACH, CLP, SDS, SCIP, PCN, UFI i inne). Oferuje również doradztwo w zakresie produktów biobójczych, detergentów, kosmetyków czy wyrobów tytoniowych.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail, zadzwoń lub skontaktuj się poprzez formularz.

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


CENTRA EKOTOX- wsparcie doradcze: https://ekotox.pl

Konsultacje, szkolenia i webinaria online: https://ekotoxtraining.com/

KCH – kontrola kart charakterystyki w 2023 roku

KCH – kontrola kart charakterystyki w 2023 roku

Unijne inspekcje skupią się w 2023 r. na kontroli kart charakterystyki (Safety Data Sheets – SDS) w ramach ogólnounijnego projektu egzekwowania przepisów.

W ramach ogólnounijnego projektu egzekwowania przepisów (REF-11) w 2023 r. zostanie przeanalizowana jakość informacji zawartych w kartach charakterystyki.

Karty charakterystyki są głównymi nośnikami informacji dotyczących bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. W przypadku, gdy informacje zawarte w karcie charakterystyki są niewystarczające, pracownicy i specjaliści nie otrzymują odpowiednich wytycznych umożliwiających bezpieczne użytkowanie substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.

Niska jakość informacji zawartych w kartach charakterystyki jest długotrwałym problemem wykrytym również w wielu wcześniejszych projektach . W 2013 r. w projekcie REF-2 forum stwierdziło braki w 52% skontrolowanych kart charakterystyki. Doświadczenia z działań w zakresie egzekwowania przepisów w Państwach Członkowskich potwierdzają, że problem ten występuje nadal.

Jakość kart charakterystyki

W ramach projektu zostanie sprawdzona zgodność ze zmienionymi wymogami określonymi w załączniku II do rozporządzenia REACH, który określa treść i format kart charakterystyki. Zmienione wymogi weszły w życie w styczniu 2023 r., stwarza to okazję do opracowania zharmonizowanego projektu sprawdzającego, czy przedsiębiorstwa w całej UE wypełniają ten obowiązek.

Wszystkie karty charakterystyki, które zostały opracowane zgodnie ze starymi wytycznymi załącznika II, powinny zostać dostosowane do nowych wymogów do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Inspekcje będą przeprowadzane w 2023 roku, raport zostanie wydany w 2024 roku.

Adres forum egzekwowania przepisów: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects

Ekotox Centers – Twój partner w zakresie zgodności z przepisami !

CoRAP: 24 substancje, które zostaną poddane ocenie w latach 2023-2025

CoRAP: 24 substancje, które zostaną poddane ocenie w latach 2023-2025

Państwa członkowskie planują ocenę 24 substancji w latach 2023-2025.

CoRAP: 24 substancje zostały wytypowane do oceny przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP) na lata 2023-2025.
W 2023 r. poddanych ocenie ma zostać 5 substancji, natomiast w latach 2024-2025 – 19 substancji.

Substancje planowane do oceny w 2023 r.:

 • Ester metylowy kwasu 2-propenowego, produkty reakcji z mieszanymi O,O-bis(rozgałęzionymi i liniowymi pentylowymi i izo-Bu) fosforoditionianami
 • Kwas butanowy, 4-amino-4-oksosulfo-, pochodne N-koko alkilowe, sole monosodowe, związki z
  trietanoaminą
 • fosforan tert-butylofenylodifenylu (tButTPP)
 • N-metyloanilina
 • 3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-sec-butylo-4-hydroksybenzenosulfonian sodu
 • 3,3′-[metylenobis(oksymetyleno)]bisheptan
 • 1,3- diizopropylobenzen
 • 1,4-diizopropylobenzen
 • Tlenek dioktylocyny
 • Bis(2,6-diizopropylofenylo)karbodiimid
 • Tris[2-chloro-1-(chlorometylo)etylo]fosforan
 • Mieszanina: trifenylotiofosforanu i tert-butylowanych pochodnych fenylu
 • Masa reakcyjna 1,3-diizopropylobenzenu i 1,4-diizopropylobenzenu
 • Benzaldehyd
 • α-trimetylosilanylo-ω-trimetylosiloksypoli[oksy(metylo-3-(2-(2-metoksypropoksy)propoksy)propylosilanodiylo]-ko-oksy(dimetylosilan))
 • Kwas akrylowy, monoester z propan-1,2-diolem
 • Okten, produkty hydroformylowania, niskowrzący
 • Eter dietylowy
 • Hydroksymetanosulfinian sodu
 • Sadza
 • 4,4′-izopropylidenodifenol, etoksylowane
 • Betainy, C12-14 (parzyste)-alkilodimetylo
 • 5-izobenzofuranokarboksylowy, 1,3-dihydro-1,3-diokso-, produkty reakcji z 1-nonanolem
 • 4-(4-izopropoksyfenylosulfonylo)fenol
 • 2-etyloheksylo 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2- oksoetylo]tio]-4-oktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tradekanian cyny
 • 3-nitrobenzenosulfonian sodu
 • 4,4′-metylenobis(dibutyloditiokarbaminian)
 • Octan propylu
 • Oksiran, mono[(C12-14-alkiloksy)metylo] pochodne

https://echa.europa.eu/documents/10162/879660/corap_update_2023-2025_en.pdf/1979dfdc-5412-b7a7-4dc2-2be90623d63e?t=1670912130379&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221214

Projekt zmiany Rozporządzenia CLP przedstawiony przez KE

Projekt zmiany Rozporządzenia CLP przedstawiony przez KE

Komisja Europejska 19 grudnia opublikowała swój wniosek dotyczący rozporządzenia CLP.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

W ramach pakietu przeglądowego rozporządzenia CLP akt delegowany doda definicje oraz kryteria naukowe i techniczne umożliwiające zaklasyfikowanie substancji i mieszanin do ustalonych klas zagrożenia:

 • substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego,
 • substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB),
 • substancje trwałe, mobilne i toksycznych (PMT) lub bardzo trwałe i bardzo mobilne (vPvM).

Wpływ dodania nowych klas zagrożenia oceniono w ramach ogólnej oceny skutków zmiany rozporządzenia CLP.

Pakiet zmian rozporządzenia CLP ma na celu:

 1. zapewnienie, że wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne, w tym o właściwościach ED, PBT, vPvB, PMT oraz vPvM, były odpowiednio i jednolicie sklasyfikowane w całej UE;
 • poprawić skuteczność informowania o zagrożeniach poprzez uczynienie etykiet bardziej dostępnymi i czytelnymi dla użytkowników substancji chemicznych oraz ma zapewnić przedsiębiorstwom większą elastyczność, zmniejszając tym samym obciążenia administracyjne bez obniżania poziomów bezpieczeństwa;
 • dopilnowanie, aby przepisy dotyczące klasyfikacji zagrożeń chemicznych i informowania o nich były stosowane przez wszystkie odpowiednie podmioty w łańcuchu dostaw.

Bruksela, dnia 19.12.2022; COM(2022) 748 wersja ostateczna; 2022/0432 (COD)

Stosowanie środków chemicznych na gryzonie

Stosowanie środków chemicznych na gryzonie

W maju 2021 r. Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o wydanie opinii w sprawie oceny porównawczej antykoagulujących i antywitaminowych rodentycydów. Środki te działają poprzez zakłócenie aktywacji witaminy K oraz krzepnięcia krwi, tym samym doprowadzając do krwotoku wewnętrznego szkodników.

Na ostatnim spotkaniu Komitet ds. produktów biobójczych (BPC) po przeprowadzonych badaniach stwierdził, że ze względu na zidentyfikowane zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi z tymi środkami należy obchodzić się z ostrożnością.

Na podstawie przeprowadzonych badań Komitet BPC uznał, że mechaniczne pułapki na gryzonie są wystarczająco skuteczne do zwalczania myszy w pomieszczeniach. Jako bezpieczniejszą chemiczną alternatywę podał również dwutlenek węgla, który stosowany przez przeszkolonych specjalistów charakteryzuje się znacznie niższym ogólnym profilem zagrożenia.

W oparciu o opinię Komitetu BPC, Komisja Europejska przygotuje swoją decyzję. Oczekuje się również, że państwa członkowskie oraz organy wydające zezwolenia na stosowanie produktów biobójczych dostaną odpowiednie instrukcje postępowania na wydawanie zezwoleń na rodencytydy antykoagulacyjne.

https://echa.europa.eu/pl/-/rodent-traps-can-be-effective-at-controlling-house-mice-infestations