AKTUALNOŚCI

#UFImattersEU

#UFImattersEU

#UFImattersEU – Kampania uświadamiająca konsumenta

Produkty chemiczne codziennego użytku mogą być szkodliwe w przypadku gdy są niewłaściwie stosowane, lub przechowywane. Zawsze zaleca się przechowywać produkty poza zasięgiem dzieci. Wypadki z produktami chemicznymi codziennego użytku mogą wydarzyć się w każdej chwili – zwłaszcza kiedy masz małe dziecko.

Od stycznia 2021 roku na etykietach produktów konsumenckich zaczęły pojawiać się kody UFI. Można zauważyć je na środkach czyszczących, produktach do dezynfekcji, farbach czy nawozach. Kod UFI jest to unikalny 16 znakowy kod identyfikujący produkt. Jest to również informacja, że skład produktu oraz informacje o jego zagrożeniach zostały przekazane ośrodkom zatruć.

W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku należy zlokalizować kod UFI na produkcie oraz przekazać go lekarzowi, w celu udzielenia pierwszej pomocy. Dzięki temu lekarz może szybciej zidentyfikować zagrożenia i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Do 2025 roku wszystkie produkty stwarzające zagrożenie, w trosce o bezpieczeństwo konsumenta będą posiadały kod UFI na etykiecie produktu.

Obecnie Europejska Agencja Chemikaliów przeprowadza kampanie uświadamiające na temat kodu UFI w social mediach pod hasztagiem #UFImattersEU. Niedawno do akcji jako partner przyłączyło się Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E. ECHA poszukuje kolejnych partnerów, którzy pomogą w rozpowszechnianiu informacji i dotarciu do jak największej liczby rodziców w Europie, takich jak władze, inne sektory przemysłu, firmy, organizacje konsumenckie itp., aby pomóc w rozpowszechnianiu zestawu narzędzi.

UFI campaign
UFI campaign ECHA

Więcej informacji:

#UFImattersEU – social media campaign – Poisoncentres – ECHA (europa.eu)

AKTUALIZACJA FORMATÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZEZWOLENIA

AKTUALIZACJA FORMATÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZEZWOLENIA

ECHA opublikowała zaktualizowany format, który należy stosować przy składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

Nowy format łączy w jeden dokument analizę rozwiązań alternatywnych, analizę społeczno-ekonomiczną oraz w stosownych przypadkach plan zastąpienia substancji. Nowy format jest łatwiejszy do uzupełnienia przez wnioskodawców. Usunięto możliwość składania oddzielnie dokumentów, co ułatwia proces aplikowania oraz poprawia spójność dokumentów. Zaktualizowane zostały również instrukcje dotyczące poufności.

Jednocześnie zmieniono format wydawania opinii komitetów ds. Oceny Ryzyka (RAC) oraz ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) tak aby uwzględnić orzeczenia Sądu wydane w dwóch sprawach dotyczących zezwoleń. Orzeczenie dotyczy sytuacji, w których ogólnie dostępne są odpowiednie alternatywy, a wnioskodawcy muszą przedłożyć plan zastąpienia. Zgodnie z żądaniem Komisji Europejskiej format opinii zawiera „informacje dotyczące tego, czy wnioskodawca wykazał, że korzyści dla społeczeństwa wynikające ze stosowania substancji przewyższają ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska”.

Wnioskodawcy powinni niezwłocznie zacząć korzystać z nowych formatów. Jednak wnioski można składać w starym formacie do końca 2021 roku, jeżeli wnioskodawcy już sfinalizowali lub są bliscy sfinalizowania wniosku.

ECHA link: https://echa.europa.eu/pl/-/updated-application-for-authorisation-formats

Zapewniamy kompleksową pomoc przy sporządzeniu wniosku o udzielenie zezwolenia. 

Przegląd REACH; śródokresowa ocena skutków (inception impact assessment (IIAs)); okres nadsyłania opinii – 01 czerwca 2021

Przegląd REACH; śródokresowa ocena skutków (inception impact assessment (IIAs)); okres nadsyłania opinii – 01 czerwca 2021

W Europejskim Zielonym Ładzie określono ambitny cel osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczenia nietoksycznego środowiska.

W ramach tego ambitnego celu strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności przewiduje działania mające na celu lepszą ochronę ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz zachęcanie do innowacji w celu opracowania bezpiecznych i zrównoważonych alternatyw.

Osiągnięcie tych celów wymaga przeglądu przepisów regulujących rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów w UE.

REACH jest najbardziej zaawansowaną bazą wiedzy na świecie, ale nadal istnieją luki w wiedzy na temat wielu substancji. Wymagane informacje dotyczące krytycznych klas zagrożeń nie pozwalają na wystarczająco dokładną ocenę zagrożenia, w tym ocenę rakotwórczości, neurotoksyczności, immunotoksyczności i zaburzeń endokrynologicznych. To samo dotyczy półproduktów, polimerów i substancji o najniższej masie i nie jest wymagana ocena ryzyka dla substancji bez progu.

Inne aspekty:

 • Oceny bezpieczeństwa
 • Komunikacja w łańcuchach dostaw
 • Ocena dokumentacji rejestracyjnej i substancji
 • Pozwolenia
 • Bieżący proces ograniczeń
 • Kontrola i egzekwowanie przepisów

Okres nadsyłania opinii 04 maja 2021 – 01 czerwca 2021  (północ czasu brukselskiego)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Prawodawstwo-dotyczace-chemikaliow-przeglad-rozporzadzenia-REACH-w-celu-przyczynienia-sie-do-osiagniecia-nietoksycznego-srodowiska_pl

3.2.2021 – Zostało nałożone ograniczenie na stosowanie etoksylowanych nonylofenoli (NPE) w wyrobach włókienniczych przeznaczonych dla konsumentów i wprowadzanych do obrotu w UE

3.2.2021 – Zostało nałożone ograniczenie na stosowanie etoksylowanych nonylofenoli (NPE) w wyrobach włókienniczych przeznaczonych dla konsumentów i wprowadzanych do obrotu w UE

 Ekotox Centers

Pozycja 46a

Etoksylany nonylofenolu (NPE) (C2H4O)nC15H24O
Warunki ograniczenia

1.  Nie są wprowadzane do obrotu po dniu 3 lutego 2021 r. w wyrobach włókienniczych, co do których można racjonalnie spodziewać się, że będą prane w wodzie w czasie ich zwykłego cyklu życia, w stężeniu wynoszącym co najmniej 0,01 % masy tego wyrobu lub każdej części tego wyrobu.

2.  Punktu pierwszego nie stosuje się do wprowadzania do obrotu używanych wyrobów włókienniczych lub nowych wyrobów włókienniczych wyprodukowanych bez użycia oksyetylenowanych nonylofenoli wyłącznie z wyrobów pochodzących z recyklingu.

3.  Do celów pkt 1 i 2 „wyrób włókienniczy” oznacza produkt niegotowy, półgotowy lub gotowy, który składa się w co najmniej 80 % masy z włókien tekstylnych, lub inny produkt, którego część składa się w co najmniej 80 % masy z włókien tekstylnych, w tym takie produkty jak odzież, akcesoria, wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz, włókna, przędzę, materiał włókienniczy i wstawki z dzianiny.

ECHA link: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dcd73a4-e80d-47c5-ba0a-a5f4361bf4b1

Ekotox link: https://ekotox.pl/reach/ograniczenia/

Unijni inspektorzy sprawdzają zgodność z obowiązkami w zakresie zezwoleń REACH 2021

Unijni inspektorzy sprawdzają zgodność z obowiązkami w zakresie zezwoleń REACH 2021

Inspektorzy sprawdzają, czy SVHC substancji podlegających zezwoleniu, które zostały wprowadzone do obrotu, zostały wydane przez Komisję Europejską. Państwa Członkowskie sprawdzają również, czy zastosowania tych substancji spełniają warunki ustanowione w decyzjach o zezwoleniu. Inspekcje będą przeprowadzane we współpracy z krajowymi organami celnymi i organami odpowiedzialnymi za przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ochronę środowiska.

Działania organów ścigania związane z REF-9 zostaną wdrożone w 2021 r., a sprawozdanie na temat ich wyników będzie dostępne do końca 2022 r.

Rozpoczęto również kontrole w ramach projektu pilotażowego w sprawie substancji odzysku odpadów. Projekt jest pierwszym projektem forum mającym na celu zbadanie interfejsu między REACH a dyrektywą ramową UE w sprawie odpadów. Koncentruje się na zwolnieniu sektora recyklingu z rejestracji substancji odzyskujących odpady. Projekt koncentruje się na ocenianych substancjach spełnianych przez status odpadów.

Pilotażowe inspekcje projektów zostaną przeprowadzone w 2021 r., a sprawozdanie z wyników projektu ma zostać przeprowadzone latem 2022 r.

ECHA 22.1.2021 https://echa.europa.eu/-/authorisation-obligations-and-recovered-substances-in-the-scope-of-two-forum-enforcement-projects

Więcej informacji – https://ekotox.pl/


Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

 • Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
 • Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
 • REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
 • CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
 • Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
 • E-SDS i Scenariusze Narażenia;
 • Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
 • Detergenty;
 • Produkty biobójcze;
 • Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie została zaktualizowana o dwie substancje chemiczne, które są toksyczne dla rozrodczości

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie została zaktualizowana o dwie substancje chemiczne, które są toksyczne dla rozrodczości

Ekotox Centers

ECHA News 19.1.2021
https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction

 Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie (REACH Candidate List) zawiera obecnie 211 substancji SVHC.

Substancje dodane do wykazu substancji podlegających zezwoleniu na 19.1.2021:

EC No.                 CAS No.              Nazwa substancji

205-594-7           143-24-8              Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether;

–                            –                            Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Przedsiębiorstwa muszą wypełniać swoje zobowiązania prawne i zapewniać bezpieczne stosowanie tych chemikaliów. Od stycznia 2021 r. muszą również informować ECHA na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, jeżeli ich produkty zawierają substancje wymienione w wykazie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, z zastrzeżeniem zezwolenia o stężeniu przekraczającym 0,1 %. Zawiadomienie to jest przekazywane do bazy danych SCIP ECHA, a informacje są publikowane w późniejszym terminie na stronie internetowej Agencji.

ECHA Candidate List: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Centrum Ekotoksykologiczne

Więcej informacji – https://ekotox.pl/


Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

 • Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
 • Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
 • REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
 • CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
 • Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
 • E-SDS i Scenariusze Narażenia;
 • Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
 • Detergenty;
 • Produkty biobójcze;
 • Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://ekotox.pl  

 Ekotox   Facebook Logo - Logo PicturesEkotox Centers  Ekotox Centers

1/3 produktów deklarujących obróbkę produktami biobójczymi ma nieprawidłowe oznakowanie

1/3 produktów deklarujących obróbkę produktami biobójczymi ma nieprawidłowe oznakowanie

ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020
Inspektorzy z państw członkowskich UE stwierdzili, że 36 % skontrolowanych produktów poddanych działaniu środków nie spełniało wymogów dotyczących etykietowania określonych w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych.
Pierwszy skoordynowany projekt egzekwowania przepisów dotyczących produktów biobójczych (BEF-1) przeprowadzony przez podgrupę BPR Forum (BPRS) koncentrował się w 2019 r. na kontroli obowiązków związanych z produktami poddanymi działaniu czynników.
W 22 państwach członkowskich krajowe organy ścigania skontrolowały prawie 1200 przedsiębiorstw i skontrolowało ponad 1800 produktów poddanych działaniu środka, w tym odzież, kolory, zgiełki i mieszaniny chemiczne. 73% produktów poddanych działaniu uzdatnionego zostało wyprodukowanych w UE.
W 36 % przypadków jakość informacji podanych na etykietach produktów poddanych działaniu obróbce była niewystarczająca.
W przypadku 42 % produktów i 23 % mieszanin brakowało podstawowych informacji, takich jak nazwa biobójczej substancji czynnej stosowanej do obróbki produktu.

BEF-1 Report

PRODUKTY BIOBÓJCZE Centrum Ekotoksykologiczne 

Ograniczenie ‘75 REACH załącznik XVII – substancje wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego

Ograniczenie ‘75 REACH załącznik XVII – substancje wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r.
zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&from=EN

Substancje objęte co najmniej jednym z poniższych punktów:

a) substancje zaklasyfikowane w którejkolwiek z poniższych kategorii w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:
— substancje o działaniu rakotwórczym kategorii 1 A, 1B lub 2 lub substancje o działaniu mutagennym na komórki rozrodcze kategorii 1 A, 1B lub 2, z wyłączeniem wszelkich takich substancji zaklasyfikowanych wyłącznie w wyniku narażenia przez drogi oddechowe
— substancje o działaniu szkodliwym na rozrodczość kategorii 1 A, 1B lub 2, ale z wyłączeniem wszelkich substancji zaklasyfikowanych ze względu na skutki w wyniku narażenia przez drogi oddechowe
— substancje o działaniu uczulającym na skórę kategorii 1, 1 A lub 1B
— substancje o działaniu żrącym na skórę kategorii 1, 1 A, 1B lub 1C lub o działaniu drażniącym na skórę kategorii 2
— substancje powodujące poważne uszkodzenie oczu kategorii 1 lub substancje o działaniu drażniącym na oczy kategorii 2

b) substancje wymienione w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009

c) substancje wymienione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, dla których został określony warunek w co najmniej jednej z kolumn g, h oraz i w tabeli w tym załączniku

d) substancje wymienione w dodatku 13 do tego załącznika.

Nie mogą być wprowadzane do obrotu w mieszaninach przeznaczonych do tatuowania, a mieszaniny zawierające jakiekolwiek takie substancje nie mogą być używane do tatuowania po dniu 4 stycznia 2022 r., jeżeli dana substancja lub substancje są obecne w następujących okolicznościach:

a) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o działaniu rakotwórczym kategorii 1 A, 1B lub 2, lub substancja o działaniu mutagennym na komórki rozrodcze kategorii 1 A, 1B lub 2, substancja występuje w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż 0,00005 % wagowo;

b) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o działaniu szkodliwym na rozrodczość kategorii 1 A, 1B lub 2, substancja występuje w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż 0,001 % wagowo;

c) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o działaniu uczulającym na skórę kategorii 1, 1 A lub 1B, substancja obecna jest w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż 0,001 %wagowo;

d) w przypadku substancji zaklasyfikowanej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 jako substancja o działaniu żrącym na skórę kategorii 1, 1 A, 1B lub 1C, lub substancja o działaniu drażniącym na skórę kategorii 2, lub substancja powodująca poważne uszkodzenie oczu kategorii 1 lub substancja o działaniu drażniącym na oczy kategorii 2, substancja występuje w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż:
(i) 0,1 % wagowo, jeżeli substancja jest stosowana wyłącznie jako regulator pH;
(ii) 0,01 % wagowo we wszystkich pozostałych przypadkach;

e) w przypadku substancji wymienionej w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 (*), substancja występuje w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż 0,00005 % wagowo;

f) w przypadku substancji, w odniesieniu do której w kolumnie g (Rodzaj produktu, części ciała) tabeli w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 określono warunek co najmniej jednego z następujących rodzajów, substancja występuje w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż 0,00005 % wagowo:
(i) »Produkty spłukiwane«;
(ii) »Nie stosować w produktach stosowanych na błony śluzowe«;
(iii) »Nie stosować w produktach do oczu«;

g) w przypadku substancji, w odniesieniu do której w kolumnie h (Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia) lub w kolumnie i (Inne) tabeli w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 określono warunek, substancja obecna jest w mieszaninie w stężeniu lub w inny sposób, który nie jest zgodny z warunkami określonymi w tej kolumnie;

h) w przypadku substancji wymienionej w dodatku 13 do niniejszego załącznika substancja ta jest obecna w mieszaninie w stężeniu nie mniejszym niż stężenie graniczne określone dla tej substancji w tym dodatku.

HEMA – metakrylan 2-hydroksyetylu di-HEMA TMHDC – Zakaz sprzedaży produktów kosmetycznych do paznokci konsumentom

HEMA – metakrylan 2-hydroksyetylu di-HEMA TMHDC – Zakaz sprzedaży produktów kosmetycznych do paznokci konsumentom

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1682 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1682&from=EN

Przypadki uczulającego działania produktów do paznokci zawierających HEMA i di-HEMA TMHDC zgłoszone w niektórych państwach członkowskich skłaniają Komisję do wniosku, że istnieje ryzyko, iż takie produkty mogą być stosowane z niedostateczną precyzją, powodując kontakt ze skórą przylegającą do płytki paznokcia.

Produkty kosmetyczne do paznokci zawierających substancje HEMA a di-HEMA TMHDC:

Począwszy od dnia 3 czerwca 2021 r. nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w powyższych warunkach.

Począwszy od dnia 3 września 2021 r. nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w powyższych warunkach.

Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach:

Tylko do użytku profesjonalnego

Może powodować reakcję alergiczną


Oferowane webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria


Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

 • Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
 • Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
 • Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
 • REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
 • CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
 • Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
 • E-SDS i Scenariusze Narażenia;
 • Detergenty;
 • Produkty biobójcze;
 • Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

ul. Dulęby 7
40-833 Katowice, Polska
Email: ekotoks@ekotoks.pl
Tel.: 32 202 90 34
Mob.: + 48 793 988 790
Web: https://ekotox.pl/, http://reachconference.eu/
FB
Twitter

Łatwiejsza rejestracja produktów przeznaczonych do dezynfekcji

Łatwiejsza rejestracja produktów przeznaczonych do dezynfekcji

Informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 13 marca 2020, który pojawił się na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest możliwość rejestracji produktów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji według uproszczonej procedury (odstępstwo od wymogów rejestracyjnych zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Takie pozwolenie może zostać wydana na 180 dni. Daje to czas na skompletowanie dokumentacji do pełnej rejestracji. W tej chwili nie są przewidziane dodatkowe opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz przeprowadzenie całej procedury.

Więcej informacji – Produkty biobójcze https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-biobojcze/


Oferowane webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria


CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 • Zapewnienie zgodności z przepisami (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POP)
 • Karty charakterystyki i rejestracja produktów/mieszanin w krajach UE (zgłaszanie do centrów zatruć), kody UFI.
 • Produkty biobójcze
 • Bezpieczeństwo kosmetyków
 • Zarządzanie chemikaliami i oceny ryzyka
 • Ocena zagrożeń

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

ul. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://ekotox.pl/, http://reachconference.eu/
FB
Twitter