AKTUALNOŚCI

Powiadamianie o niebezpiecznych mieszaninach w systemie europejskim od roku 2021.

Powiadamianie o niebezpiecznych mieszaninach w systemie europejskim od roku 2021.

Komisja Europejska przyjęła „akt delegowany” zmieniający rozporządzenie CLP. Dotyczy przesunięcia o rok terminu pierwszego zgłoszenia zharmonizowanych informacji do ośrodków zatruć z 1 stycznia 2020 na 1 stycznia 2021 w przypadku mieszanin przeznaczonych do użytku przez konsumentów.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/PL/C-2019-7611-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Nadal trwają prace nad dostosowaniem systemu zgłoszeń do wymagań załącznika VIII CLP w celu rozwiązania niektórych problemów. Korekty zostaną opublikowane w 2020 r.

Wymagania dotyczące zharmonizowanych informacji na temat niebezpiecznych mieszanin różnią się od powiadomień obecnie wymaganych przez organy krajowe państw członkowskich UE. W związku z tym należy przygotować się do nowych obowiązków – zrobić przegląd wymaganych i dostępnych danych, zidentyfikować brakujące informacje i  ich źródła tak, aby były zgodne z wymaganiami załącznika VIII CLP.

Niezależnie od tego, gdzie znajduje się firma w łańcuchu dostaw, obowiązek zgłaszania danych zależy od ostatecznego zastosowania mieszaniny. Dostawca, który znajduje się na początku łańcucha dostaw, powinien jak najszybciej przekazać informacje dalszym użytkownikom zbliżonym do zastosowań konsumenckich, aby mogli terminowo składać odpowiednie powiadomienia.

Powiadomienia można wysyłać za pośrednictwem portalu powiadomień ośrodka zatruć (PCN – Poison Centre Notification). Firmy mogą używać tego narzędzia do powiadamiania o swoich produktach od stycznia 2020. Jednakże korzystanie z portalu w okresie przejściowym jest dobrowolne. Do 31 grudnia 2020 nadal zgłoszenia można wysyłać tradycyjnie poprzez system ELDIOM.

Kompleksowe i wygodne rozwiązania informatyczne dla zarządzania numerami UFI i pomocy przy wysyłaniu powiadomień dostarcza oprogramowanie CHEMDOX, z którego również my korzystamy.

ECHA zaleca 5 kroków w celu wypełnienia obowiązków związanych z powiadomieniem.

 • Rozpocznij przygotowania i sprawdź, które państwa członkowskie akceptują zharmonizowane powiadomienie, a które będą wymagać indywidualnych wniosków lub kombinacji obu;
 • Przeprowadź analizę stanu i zidentyfikuj brakujące informacje;
 • Działaj aktywnie, ilekroć jest to konieczne aby komunikować się, monitorować bieżące wydarzenia;
 • Inwestuj w komunikację w łańcuchu dostaw;
 • Określ, które narzędzie jest najlepsze do przygotowywania i wykonywania powiadomień.

Więcej informacji o Rozporządzeniu CLP: https://ekotox.pl/karta-charakterystyki-sds/clp/

—————————————————————————————————————–

Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

_____________________________________________________________________

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

 

 

Baza danych SCIP poprawi przejrzystość zawartości niebezpiecznych substancji w wyrobach

Baza danych SCIP poprawi przejrzystość zawartości niebezpiecznych substancji w wyrobach

ECHA opublikowała informacje na temat wymagań związanych z planowaną bazą danych (SCIP – substances of concern in products) wyrobów zawierających substancje z Listy Kandydackiej (SVHC). Firmy będą musiały przesyłać informacje do bazy danych od stycznia 2021 r.

Zgodnie z „dyrektywą ramową w sprawie odpadów” dostawcy wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) wymienione na liście kandydackiej muszą dostarczyć informacje na temat danych substancji w wyrobach jako takich lub produktach złożonych.

Prototyp bazy danych jest planowany na początek 2020 r. Następnie zostanie on ulepszony i rozszerzony o nowe funkcje. Firmy wprowadzające wyroby na rynek UE będą musiały składać powiadomienia od 5 stycznia 2021 r. Celem jest promowanie zastępowania niebezpiecznych chemikaliów i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dostawcy wyrobów muszą dostarczyć:

 • informacje, które pozwalają zidentyfikować wyrób;
 • nazwa, zakres stężeń i lokalizacja SVHC w wyrobie; i
 • ewentualnie inne informacje na temat bezpiecznego korzystania z wyrobu.

Baza danych SCIP dostarczy podmiotom zajmującym się odpadami informacji o niebezpiecznych substancjach w przetwarzanych odpadach, aby strumienie materiałów mogły zostać potencjalnie „oczyszczone” przed recyklingiem i ponownie wykorzystane do produkcji nowych wyrobów. Ma to zapewnić prawdziwą i bezpieczną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Ponadto większa przejrzystość w zakresie obecności substancji niebezpiecznych pomoże konsumentom w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów przy zakupie produktów oraz zapewni informacje na temat najlepszego wykorzystania i usuwania takich wyrobów.

https://echa.europa.eu/sk/-/scip-database-will-improve-transparency-on-hazardous-substances-in-articles

Seminarium SCIP odbyło się 12 listopada w Helsinkach. Zapis prezentacji: https://www.echa.europa.eu/-/scip-workshop-12-november-2019

Przegląd obowiązków wynikających z włączenia substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) na listę kandydacką

https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/lista-kandydacka/

 • Dostawcy produktów z UE lub EOG, które zawierają substancje z listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% wag. %, muszą dostarczyć swoim klientom wystarczających informacji, aby umożliwić bezpieczne korzystanie z produktu.
 • Dostawcy produktów z UE lub EOG, które zawierają substancje z listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% wag. %, muszą na żądanie konsumenta dostarczyć wystarczających informacji, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie produktu. Informacje te należy podać w ciągu 45 dni od otrzymania wniosku.
 • Producenci lub importerzy produktów z UE i EOG muszą poinformować ECHA, czy ich produkt zawiera substancję znajdującą się na Liście Kandydackiej. Obowiązek ten ma zastosowanie, jeżeli substancja jest obecna w tych wyrobach w ilościach przekraczających jedną tonę rocznie na producenta lub importera i jeżeli substancja jest obecna w tych wyrobach w stężeniu większym niż 0,1% masowo.

—————————————————————————————————————–

Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

_____________________________________________________________________

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

 

Wyniki kontroli – inspektorzy sprawdzili wypełnianie obowiązków dotyczących obecności niebezpiecznych substancji w wyrobach.

Wyniki kontroli – inspektorzy sprawdzili wypełnianie obowiązków dotyczących obecności niebezpiecznych substancji w wyrobach.

Kontrola zgodności – substancje SVHC w wyrobach (ECHA, 12.11.2019)

Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisóc (Forum) opublikowało wyniki kontroli i zidentyfikowało znaczące nieprawidłwości.

W ramach tego projektu skontrolowano 405 firm z 15 krajów i sprawdzono 682 wyroby. Stwierdzono, że 84 (12%) z 682 wyrobów zawiera substancje wykazane jako stwarzające duże zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska (substancje z listy kandydackiej) w stężeniach powyżej 0,1%.

Dostawca jest zobowiązany do przekazywania informacji w łańcuchu dostaw o obecności substancji na liście kandydackiej w swoich produktach. Kontrola wykazała, że dla 45 wyrobów zawierających te substancje w przypadku 40 z nich (89%) dostawcy nie wypełnili swoich obowiązków informacyjnych, a 37 z 42 firm (88%) nie podało nazwy substancji w swoich wyrobach.

W przypadku firm dostarczających wyroby bezpośrednio tylko konsumentom 22 dostawców (51%) spośród 43 uznano za posiadających niewystarczające informacje, aby wypełnić swój obowiązek dostarczenia wymaganych informacji konsumentom na żądanie.

Wybrane produkty sprawdzone przez inspektorów, ponieważ uznano, że prawdopodobnie zawierają substancje z listy kandydackiej. Wyroby te obejmowały odzież, obuwie i tekstylia domowe; przewody, kable i akcesoria elektroniczne; podłogi z tworzyw sztucznych lub tekstylne; pokrycie ścian; oraz inne wyroby z tworzyw sztucznych i gumy.

https://www.echa.europa.eu/-/companies-need-to-improve-communication-of-hazardous-substances-in-products

Przegląd obowiązków wynikających z włączenia substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) na listę kandydacką

https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/lista-kandydacka/

 • Dostawcy produktów z UE lub EOG, które zawierają substancje z listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% wag. %, muszą dostarczyć swoim klientom wystarczających informacji, aby umożliwić bezpieczne korzystanie z produktu.
 • Dostawcy produktów z UE lub EOG, które zawierają substancje z listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% wag. %, muszą na żądanie konsumenta dostarczyć wystarczających informacji, aby umożliwić bezpieczne użytkowanie produktu. Informacje te należy podać w ciągu 45 dni od otrzymania wniosku.
 • Producenci lub importerzy produktów z UE i EOG muszą poinformować ECHA, czy ich produkt zawiera substancję znajdującą się na Liście Kandydackiej. Obowiązek ten ma zastosowanie, jeżeli substancja jest obecna w tych wyrobach w ilościach przekraczających jedną tonę rocznie na producenta lub importera i jeżeli substancja jest obecna w tych wyrobach w stężeniu większym niż 0,1% masowo.

—————————————————————————————————————–

Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

_____________________________________________________________________

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

 

EkotoxInfo – REACH ograniczenia

EkotoxInfo – REACH ograniczenia

9.10.2019

ECHA informuje o propozycjach wprowadzenia nowych organiczeń dotyczących zawartości WWA granulkach i ściółkach oraz ołowiu w amunicji, nabojach i sprzęcie wędkarskim.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) informuje na swojej stronie internetowej informuje o wniosku w sprawie ograniczenia stosowania 8 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) znajdujących się w gumowych granulkach i ściółkach wykorzystywanych na przykład na placach zabaw i boiskach z syntetyczną murawą. Jednocześnie rozpoczyna się debata publiczna na temat propozycji ograniczenia stosowania ołowiu w śrucie, amunicji i sprzęcie wędkarskim.

WWA

Komitet ds. Społeczno-Ekonomicznych Analiz (SEAC) przyjął ostateczną opinię, popierającą wniosek holenderskiego Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) i zgodnie z wcześniejszą opinią Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC)

Propozycja ograniczenia obniża całkowity limit stężenia ośmiu WWA do 20 mg/kg (0,002% masowo).

Celem proponowanego ograniczenia jest zapewnienie, aby ryzyko zahorowania raka związane z narażeniem na PAH pozostawało na niskim poziomie dla osób mających kontakt (wdychanie i kontakt ze skórą) z granulkami i ściółką. Obejmuje to na przykład piłkarzy, dzieci bawiące się na boiskach lub placach zabaw oraz pracowników instalujących i utrzymujących takie nawierzchnie.

Propozycja nie ma wpływu na istniejące boiska, ale zapewni, że materiał użyty do utrzymania (uzupełnienia) pól będzie spełniał nowe wymagania.

Wykaz WWA podlegających ograniczeniu:

Substancja nr CAS
Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8
Benzo[e]pyrene (BeP) 192-97-2
Benzo[a]anthracene (BaA) 56-55-3
Chrysen (CHR) 218-01-9
Benzo[b]fluoranthene (BbFA) 205-99-2
Benzo[j]fluoranthene (BjFA) 205-82-3
Benzo[k]fluoranthene (BkFA) 207-08-9
Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) 53-70-3

Ostateczne opinie RAC i SEAC zostaną przesłane do Komisji Europejskiej, która zadecyduje, czy spełnione są warunki wprowadzenia ograniczeń. Jeżeli Komisja zdecyduje, że warunki są spełnione, przygotuje projekt aktu prawnego prowadzący do poszerzenia listy ograniczeń REACH (załącznik XVII) i przedłoży go do zaopiniowania państwom członkowskim w komitecie REACH.

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-s-scientific-committees-support-restricting-pahs-in-granules-and-mulches

Ołów

ECHA wszczęła procedurę mającą na celu ocenę potrzeby wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu ołowiu w myśliwstwie i wędkarstwie.

ECHA zachęca zainteresowane strony do przedstawienia dokumentów i informacji na temat wykorzystania ołowiu w amunicji używanej poza terenami podmokłymi, pociskami w dowolnym terenie i sprzęcie wędkarskim do dnia 16 grudnia 2019 r.

Zaproszenie skierowane jest do firm, stowarzyszeń handlowych, stowarzyszeń łowieckich, organizacji sportowych i rybackich, organizacji badawczych i wszelkich innych zainteresowanych stron w państwach członkowskich UE.

Ocena ECHA koncentruje się na zagrożeniach stwarzanych przez ołów dla środowiska i zwierząt, a także na zagrożeniach dla ludzi spowodowanych spożyciem dziczyzny.

 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/call-for-evidence-on-possible-restriction-of-lead-in-shot-bullets-and-fishing-tackle


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook

 

EkotoxInfo – phase-in – zasady dla substancji wprowadzonych po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – zasady dla substancji wprowadzonych po 31.12.2019

10.10.2019

Komisja wyznaczyła dzień 31 grudnia 2019 r. jako datę graniczną, po której niektóre warunki określone w REACH dla substancji wprowadzonych (phase-in) przestaną obowiązywać.

 Przedsiębiorstwa muszą zwrócić uwagę na wyjaśnienia zawarte w opublikowanym dziś rozporządzeniu wykonawczym.

Po dacie granicznej przedsiębiorstwa będą musiały obliczyać wyprodukowaną lub importowaną wielkość w każdym roku kalendarzowym dla każdej z substancji. Aby umożliwić rejestrującym dalsze wypełnianie obowiązków w zakresie udostępniania danych, w tym dotyczących nowych podmiotów i aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej, w rozporządzeniu wykonawczym zaleca się, aby rejestrujący korzystali z podobnych nieformalnych platform komunikacyjnych, jak te wykorzystywane do rejestracji substancji wprowadzonych.

Od 31.12.2019r. przedsiębiorstwa planujące zarejestrować substancję, będą musiały złożyć najpierw zapytanie do ECHA, aby uzyskać informacje o innych rejestrujących. Dopiero po wykonaniu tego kroku będą mogły rozpocząć negocjacje w sprawie udostępniania danych. Przedsiębiorstwa nie będą mogły już polegać na swoich rejestracjach wstępnych.

Wszystkie negocjacje dotyczące udostępniania danych rozpoczynające się po 31.12.2019 r. Będą podlegać przepisom art. 27 rozporządzenia REACH.

Niektóre substancje wprowadzone będą nadal korzystać z mniej rygorystycznych wymagań w zakresie informacji, jeśli będą zarejestrowane w najniższym przedziale tonażu, między 1 a 10 ton rocznie i nie będą spełniać kryteriów wymienionych w załączniku III do REACH.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/rules-for-registration-of-phase-in-substances-clarified


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook

 

EkotoxInfo – nanomateriały – nowe wymagania Rozporządzenia REACH

EkotoxInfo – nanomateriały – nowe wymagania Rozporządzenia REACH

10.10.2019

Od 1 stycznia 2020 r. Przedsiębiorstwa muszą dostarczyć więcej informacji na temat nanomateriałów znajdujących się na rynku UE, zgodnie z wymogami REACH.

Nowe wymagania w zakresie informacji dotyczą producentów i importerów form nano substancji, które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z REACH. Za nanoformu uważa się substancje spełniające definicję podaną w zaleceniu Komisji Europejskiej w sprawie nanomateriałów. Zmienione załączniki do REACH wprowadzają wyjaśnienia i nowe przepisy dla:

 • Charakterystyki nanoform lub zakresu nanoform objętych rejestracją (załącznik VI);
 • Oceny bezpieczeństwa chemicznego (załącznik I);
 • Zakresu informacji wymaganych do rejestracji (załączniki III i VII-XI); i
 • Obowiązków dalszych użytkowników (załącznik XII).

Celem jest zapewnienie, że producenci dostarczą wystarczających informacji, aby zapewnić bezpieczne stosowanie nanomateriałów oraz odpowiedniej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Zmiany mają zastosowanie do wszystkich nowych i istniejących rejestracji dotyczących nanoform. Oznacza to, że do 1 stycznia 2020 r. Rejestrujący powinni zaktualizować swoją dokumentację rejestracyjną o wymagane informacje dotyczące nanoform.

Dostępne poradniki i wytyczne dotyczące przeprowadzania badań

Nowe wytyczne ECHA dotyczące nanomateriałów pomagają przedsiębiorstwom w przestrzeganiu zmian w załączniku VI. Ponadto aktualizowane są wytyczne dotyczące podejścia przekrojowego między nanoformami lub grupami nanoform. Oba dokumenty powinny być gotowe do końca 2019 r. Projekty dokumentów zostaną opublikowane w Internecie na stronie: ongoing guidance consultation page.

Działania wspierające

ECHA organizuje webinar w dniu 12 listopada 2019 r. aby omówić nowe wytyczne dotyczące identyfikowania i zgłaszania nanoform oraz grup nanoform.


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook

 

EkotoxInfo – REACH autoryzacja +18

EkotoxInfo – REACH autoryzacja +18

9.10.2019

Kolejnych 18 substancji zostało zaproponowanych przez ECHA do objęcia procedurą udzielania zezwoleń.

 W swoim 9 zaleceniu Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaproponowała Komisji Europejskiej włączenie dodatkowych 18 substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Substancje zostały wybrane z listy kandydackiej w pierwszej kolejności ze względu na ich specyficzne właściwości w połączeniu z dużą ich ilością na rynku i powszechnym stosowaniem, co może powodować ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Niektóre z tych substancji nie są już stosowane w UE, ale mogłyby zostać użyte jako substytuty innych substancji znajdujących się na liście autoryzacji (załącznik XIV). Ich włączenie ma na celu zapobieganie niepożądanemu zastąpieniu.

ECHA zorganizowała publiczne konsultacje w sprawie wstępnego zalecenia między wrześniem a grudniem 2018 r. Komitet Państw Członkowskich (MSC) dokonał przeglądu uwag i przygotował swoją opinię w dniu 26 czerwca 2019 r.

Przy podejmowaniu decyzji o rekomendowaniu substancji do właczenia do załącznika XIV  ECHA uwzględniła otrzymane uwagi, zmiany w dokumentach rejestracyjnych oraz opinię MSC. Wszystkie substancje, w odniesieniu do których przeprowadzono konsultacje, są uwzględnione w ostatecznym zaleceniu.

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim podejmie ostateczną decyzję o włączeniu substancji do listy zezwoleń oraz o terminach, w których przedsiębiorstwa będą musiały ubiegać się o zezwolenie na ECHA.

 Substancje rekomendowane do właczenia do Załącznika XIV:

 1. 4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)
 2. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
 3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione,formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-Hbl)
 4. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
 5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
 6. 4,4′-bis(dimethylamino)-4”-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)
 7. Dioxobis(stearato)trilead
 8. Fatty acids, C16-18, lead salts
 9. Trilead dioxide phosphonate
 10. Sulfurous acid, lead salt, dibasic
 11. [Phthalato(2-)]dioxotrilead
 12. Trilead bis(carbonate) dihydroxide
 13. Lead oxide sulfate
 14. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1],cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA)
 15. Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA)
 16. Tetraethyllead
 17. 2-methoxyethanol
 18. 2-ethoxyethanol

 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook

 

 

EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

Ekotox Centers

26. sep2019

 1. Proponowane ograniczenie dla substancji działających uczulająco na skórę w tkaninach i wyrobach skórzanych
 2. Najnowsze zmiany w ramach Konwencji Rotterdamskiej (PIC)
 3. Baza danych SCIP – poprawa bezpieczeństwa produktu i ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych

 1. Proponowane ograniczenie dla substancji działających uczulająco na skórę w tkaninach i wyrobach skórzanych

 

KemI i ANSES (agencje szwedzka i francuska) zgłosiły propozycja ograniczenia, które polegałoby na  wprowadzeniu limitów stężenia w wyrobach włókienniczych i skórzanych dla substancji, które posiadają zharmonizowaną klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem CLP jako działające uczulająco na skórę, kategorie 1 / 1A / 1B.

Podejście polegające na ustaleniu najwyższych limitów stężeń jest podobne do projektu ograniczeń dla tuszów do tatuażu i makijażu permanentnego.

W ramach procesu komentowania ECHA otworzyła sześciomiesięczny okres konsultacji, zapraszając zainteresowane strony do przedstawienia uwag do wniosku do 19.12.2019.

Jednocześnie komitety ECHA (RAC i SEAC) będą kontynuować ocenę ryzyka i analizę społeczno-ekonomiczną.

Po przygotowaniu opinii przez komitety, ECHA przekaże je Komisji Europejskiej. Komisja oceni, czy warunki przyjęcia ograniczeń są spełnione, przygotuje tymczasowy projekt ograniczenia i prześle je do oceny państwom członkowskim UE w ramach Komitetu REACH.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23405/term


2. Najnowsze zmiany w ramach Konwencji Rotterdamskiej (PIC)

Konwencja Rotterdamska zapewnia ramy wymiany informacji i podejmowania świadomych decyzji w sprawie handlu niektórymi niebezpiecznymi pestycydami i chemikaliami przemysłowymi. Konwencja jest wdrażana w całej UE na mocy rozporządzenia PIC (Rozporządzenie (UE) 649/2012).

Do załącznika III dodano dwie nowe substancje:

 • forat (EC 206-052-2, CAS 298-02-2) należący do pestycydów, oraz
 • heksabromocyklododekan (HBCDD) (EC 247-148-4, CAS 25637-99-4), uniepalniacz o zastosowaniu przemysłowym, który został również wpisany do Załącznika XIV REACH jako substancja wymagająca udzielenia zazwolenia na stosowanie.

Załącznik III do konwencji rotterdamskiej zawiera obecnie 52 substancje.

Załącznik III zawiera chemikalia, które zostały zakazane lub surowo ograniczone ze względów zdrowotnych i środowiskowych przez dwie lub więcej Stron Konwencji. Dodanie tych dwóch chemikaliów oznacza, że podlegają procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC), w ramach której kraje mogą decydować, czy zaakceptować przyszły import tych chemikaliów.

Zgodnie z rozporządzeniem PIC UE HBCDD jest już wymieniony w części 1 załącznika V, w związku z czym wywóz tej substancji z UE jest zabroniony.

Więcej informacji na stronie: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/latest-developments-under-the-rotterdam-convention-on-pic


3. Baza danych SCIP – poprawa bezpieczeństwa produktu i ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych

Każdy producent lub dostawca wyrobu wprowadzonego na rynek UE i zawierającego substancję SVHC, wpisaną na listę kandydacką będzie musiał przekazać ECHA informacje na temat tego wyrobu od 5 stycznia 2021 r. Ten nowy obowiązek opiera się na zmienionej Dyrektywie Ramowej w Srawie Odpadów, która ma na celu ograniczenie wytwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne i promowanie ich zastępowania.

Nowa baza danych SCIP będzie zawierać informacje na temat substancji SVHC w wyrobach jako takich lub w wyrobach złożonych (produktach). Informacje te będą również ważne dla firm zajmujących się segregacją i recyklingiem odpadów i zachęcą firmy zajmujące się gospodarką odpadami do upewnienia się, że substancje potencjalnie niebezpieczne nie zostaną w przyszłości włączone do materiałów pochodzących z recyklingu.

Organy mogą wykorzystywać bazę danych jako narzędzie do monitorowania i pomocy w identyfikacji substancji potencjalnie niebezpiecznych zawartych w wyrobach. Pozwoli im to również rozważyć potrzebę dalszych działań regulacyjnych. Baza danych oferuje konsumentom informacje, które pomogą im podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe.

Więcej informacji na stronie: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/scip-database-improving-product-safety-and-reducing-hazardous-waste


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

ul. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook


AKTUALNOŚCI

Za nami dwa wystapienia dotyczące podejścia REACH do metali – *REACH Conference 2019*

Za nami dwa wystapienia dotyczące podejścia REACH do metali – *REACH Conference 2019*

Za nami dwa wystąpienia dotyczące podejścia REACH do metali.
Specyficzną własnością metali jest fakt, że są używane, ale nie podlegają zużyciu. Można zatem poddać je odzyskowi bez utraty ich właściwości. Z drugiej strony, są one obecne w środowisku i jako pierwiastki nie mogą zostać z niego całkowicie wyeliminowane.
Hugo Waeterschoot z Eurometaux skupił się na trudnościach w zastępowaniu metali uznanych za groźne dla zdrowia ludzkiego i środowiska w procesach przemysłowych. Należy zwrócić uwagę na dostępność, możliwości pozyskania, dostępne technologie i unikalne właściwości danego metalu oraz zanieczyszczenia. Nie zawsze jest to możliwe. Podano kilka przykładów całkowicie chybionych prób zastąpienia ołowiu w przemyśle.
Brigitte Amoruso z Cobalt Institute poddała w wątpliwość zasadność wprowadzenia planowanego ograniczenia dla niektórych soli kobaltu. Zbyt niskie limity stężeń mogą być na granicy technicznego poziomu wykrywalności a zatem również egzekwowanie takich przepisów może być niemożliwe. Przewidywane korzyści z wprowadzenia ograniczenia są zbyt niskie wobec kosztów koniecznych do poniesienia.
Cobalt Institute postuluje raczej wprowadzenie najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy na poziomie europejskim, co w ich przekonaniu byłoby zdecydowanie bardziej efektywne.

Full presentations in PDF can be found here:

Presented lectures 2019

 

REACH Conference 2019 photo

REACH Conference 2019 – Bratislava

*RC2019* – Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH.

*RC2019* – Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH.

Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH. W szczególności wpływ niektórych ograniczeń dotyczących substancji powodujących reakcję alergiczną skóry został omówiony. Istotną kwestią jest trudność w zapewnieniu zgodności z przepisami w kontekście ilości ubrań obecnej na rynku UE.

Full presentations in PDF can be found here:

Presented lectures 2019

 

REACH Conference 2019 – Bratislava