AKTUALNOŚCI

Łatwiejsza rejestracja produktów przeznaczonych do dezynfekcji

Łatwiejsza rejestracja produktów przeznaczonych do dezynfekcji

Informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 13 marca 2020, który pojawił się na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest możliwość rejestracji produktów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji według uproszczonej procedury (odstępstwo od wymogów rejestracyjnych zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Takie pozwolenie może zostać wydana na 180 dni. Daje to czas na skompletowanie dokumentacji do pełnej rejestracji. W tej chwili nie są przewidziane dodatkowe opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz przeprowadzenie całej procedury.

Więcej informacji – Produkty biobójcze https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-biobojcze/


 Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria


CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 • Zgodność produkty z przepisami (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs)
 • Karty charakterystyki, zgłaszanie mieszanin w krajowych centrach zatruć, kody UFI
 • Produkty biobójcze
 • Bezpieczeństwo kosmetyków
 • Ocena ryzyka produktów chemicznych, zarządzanie chemikaliami

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

 

Sprawdzanie kompletności Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego prez ECHA rozpocznie się od kwietnia 2020.

Sprawdzanie kompletności Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego prez ECHA rozpocznie się od kwietnia 2020.

Począwszy od kwietnia 2020 ECHA będzie sprawdzać czy zastosowania i narażenie oraz charakterystyka ryzyka zostały zawarte w raporcie bezpieczeństwa chemicznego (CSR) zarejestrowanych substancji.

ECHA link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/make-sure-your-chemical-safety-report-is-complete-we-ll-start-to-check-in-april

Kontrole raportów bezpieczeństwa chemicznego będą się opierać na zastosowaniach zgłoszonych w dossier rejestracyjnych.

ECHA będzie sprawdzać kompletność raportów bezpieczeństwa chemicznego dla wszelkich rejestracji, w których zakres wielkości obrotu substancji przekracza 10 ton rocznie, a substancja jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska lub zdrowia ludzi lub posiada właściwości PBT/vPvB. Dokumentacja rejestracyjna nie zostanie sprawdzona pod kątem CSR w przypadku, gdy firma jest częścią wspólnego przedłożenia, a zatem opiera się na raporcie bezpieczeństwa chemicznego przedłożonym w dokumentacji wiodącego rejestrującego.

Nowe kontrole raportu bezpieczeństwa chemicznego zweryfikują jedynie obecność wymaganych elementów i nie sprawdzą adekwatności przedłożonych informacji. Kontrole zostaną przeprowadzone zarówno dla wstępnych dokumentacji, jak i ich aktualizacji.

Jeśli raportu bezpieczeństwa chemicznego nie można otworzyć lub jest on napisany w języku innym niż jeden z języków urzędowych UE, zostanie uznany za niekompletny, a przedłożenie raportu bezpieczeństwa chemicznego nie powiedzie się.

Wprowadzone zostaną także pewne zmiany w komputerowych kontrolach kompletności. Aby upewnić się, że spełnione są standardowe wymagania informacyjne opisane w Załącznikach VII-X REACH, ECHA usprawnia sposób sprawdzania elementów kluczowych punktów końcowych zagrożeń. Bardziej szczegółowe kontrole zostaną przeprowadzone w odniesieniu do następujących punktów końcowych: mutagenność, toksyczność reprodukcyjna i zdolność do rozkładu.

Informacje związane z cyklem życia substancji będą również sprawdzane w ramach komputerowej weryfikacji. Oznacza to, że kontrole wykryją, czy na podstawie opisu zastosowania rejestracja powinna również zawierać informacje o okresie użytkowania wyrobu.

Ponieważ zmiany te staną się częścią komputerowych kontroli, zostaną one również uwzględnione w zaktualizowanym asystencie walidacji IUCLID, który zaleca się zastosować przed przesłaniem danych do ECHA.

Poprawiona kontrola kompletności zacznie obowiązywać pod koniec kwietnia po wydaniu nowej wersji IUCLID.

Więcej informacji – Rejestracja REACH: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/


Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

11 substancji dodanych do Listy Autoryzacji

11 substancji dodanych do Listy Autoryzacji

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie o dodaniu 11 substancji SVHC do Załącznika XIV – listy substancji podlegających procedurze zezwoleń REACH.

eur-lex.europa link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32020R0171&from=GA&fbclid=IwAR1saipCr3iJX-V4h3sds6CP23U5H9TsGoXsbzj4eoW5fe_v648HXGOTLE0

Rozporzązenie zostało opublikowanie 6 lutego 2020 – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/171. Dopisanie wspomnianych substancji powiększa liczbę pozycji w Załączniku XIV do 54.

Kontekst

Procdura udzielania zezwoleń ma na celu zagwarantowanie, że substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) są stopniowo zastępowane mniej niebezpiecznymi substancjami lub technologiami, w przypadku gdy alternatywy są dostępne i są możliwe do zastosowania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Droga do wpisania substancji do Załacznika XIV zaczyna się, gdy Państwo Członkowskie lub Komisja zaproponuje identyfikację substancji jako SVHC.

Więcej informacji o obowiązkach związanych z substancjami SVHC: https://ekotox.pl/reach/svhc/

Schemat procesu wpisania substancji do Załącznika XIV:

Link to ECHA: https://echa.europa.eu/substances-of-potential-concern

Substancje wpisane na listę autoryzacji 6 lutego 2020 i ich właściwości:

# Nazwa substancji swoista właściwość wymieniona w art. 57 Ostateczny termin skłądania wniosków Data ostateczna
44 Ester diheksylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, rozgałęziony i liniowy

Nr WE: 271-093-5

Nr CAS: 68515-50-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 sierpnia 2021 27 lutego 2023
45 Ftalan diheksylu

Nr WE: 201-559-5

Nr CAS: 84-75-3

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 sierpnia 2021 27 lutego 2023
46 Estry alkilowe di-C6-10 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego; mieszane diestry decylowe, heksylowe i oktylowe kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego zawierające ≥ 0,3 % ftalanu diheksylu (nr WE 201-559-5) Nr WE: 271-094-0; 272-013-1

Nr CAS: 68515-51-5; 68648-93-1

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 sierpnia 2021 27 lutego 2023
47 Fosforan triksylilu

EC No: 246-677-8

CAS No: 25155-23-1

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 listopada 2021 27 maja 2023
48 Nadboran sodu; sól sodowa kwasu nadborowego

EC No: 239-172-9; 234-390-0

CAS No: –

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 listopada 2021 27 maja 2023
49 Peroksometaboran sodu

EC No: 231-556-4

CAS No: 7632-04-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 27 listopada 2021 27 maja 2023
50 5-sec-butylo-2-(2,4-dimetylocycloheks-3-en1-ylo)-5-metylo-1,3-dioksan [1], 5-sec-butylo-2-(4,6-dimetylocykloheks-3-en-1-ylo)-5- metylo-1,3-dioksan [2] [do których zalicza się poszczególne stereoizomery substancji [1] i [2] oraz każdą ich kombinację]

EC No: – CAS No: –

vPvB 27 lutego 2022 27 sierpnia 2023
51 2-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4,6-ditertpentylofenol (UV-328)

EC No: 247-384-8

CAS No: 25973-55-1

PBT, vPvB 27 maja 2022 27 listopada 2023
52 2,4-di-tert-butylo-6-(5-chlorobenzotriazol2-ilo)fenol (UV-327)

EC No: 223-383-8

CAS No: 3864-99-1

vPvB 27 maja 2022 27 listopada 2023
53 2-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-(tert-butylo)-6- (sec-butylo)fenol (UV-350)

EC No: 253-037-1

CAS No: 36437-37-3

vPvB 27 maja 2022 27 listopada 2023
54 2-benzotriazol-2-ilo-4,6-di-tert-butylofenol (UV-320)

EC No: 223-346-6

CAS No: 3846-71-7

PBT, vPvB 27 maja 2022 27 listopada 2023

Więcej informacji – procedura udzielania zezwoleń: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/


Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

Propozycje ograniczeń – niebezpieczne zanieczyszczenia w pieluszkach.

Propozycje ograniczeń – niebezpieczne zanieczyszczenia w pieluszkach.

Substancje wzbudzające obawy: WWA, furany, dioksyny i formaldehyd.

ECHA: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies

Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) opublikowała w styczniu 2019 r. wyniki badania dotyczącego pieluszek dla niemowląt. Skorzystano z wyników testów przeprowadzonych przez dwa różne laboratoria. Zbadano 23 produkty dostępne na rynku francuskim, aby sprawdzić, czy noszenie pieluszek dla niemowląt może być związane z negatywnymi skutkami zdrowotnymi.

Ocenę ryzyka oparto na wynikach badań laboratoryjnych i dostępnych danych literaturowych. Na podstawie tej analizy można stwierdzić, że progi zdrowotne zostały przekroczone dla WWA, furanów, dioksyn i PCB oraz dla sum tych chemikaliów.

Większość niebezpiecznych chemikaliów znajdujących się w pieluszkach jest uważanych za zanieczyszczenia, ponieważ celowo dodaje się tylko perfumy i zapachy.

Aby przygotować propozycję ograniczenia, Anses potrzebuje więcej informacji – zaproszenie do zgłaszania uwag trwa do 31 marca 2020 r.

Dowody, które należy zebrać, obejmują na przykład:

 • zakres wniosku dotyczącego ograniczenia – rodzaje pieluszek dla niemowląt i informacje o substancjach objętych ograniczeniem;
 • ocena narażenia – narażenie niemowląt na substancje, stosowanie pieluszek jednorazowego użytku w różnych krajach UE;
 • limity stężenia i metody analityczne – informacje o znormalizowanych metodach testowania;
 • alternatywy – biorąc pod uwagę, że substancje nie są celowo dodawane, ale stanowią zanieczyszczenia lub pozostałości; i
 • społeczno-gospodarczy wpływ ewentualnego ograniczenia – biorąc pod uwagę koszty i korzyści dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Przedłożenie dokumentacji z propozycją ograniczenia  jest spodziewane w październiku 2020 r.

Więcej informacji – Ograniczenia REACH https://ekotox.pl/reach/ograniczenia/


Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

Reguły sprzedaży internetowej substancji chemicznych, miesznin i produktów biobójczych.

Reguły sprzedaży internetowej substancji chemicznych, miesznin i produktów biobójczych.

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat

Oferujemy doradztwo w zakresie zarządzania chemikaliami a także wsparcie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi sprzedaży internetowej (sklep internetowy) – Informacje dla konsumentów – Karty charakterystyki, etykiety – Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin, – powiadomienie ECHA, – kody UFI, – zgłoszenie produktu w państwach członkowskich UE.

Tel.: 32 202 90 34; Mob.: + 48 793 988 790

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Web: https://ekotox.pl

Sprzedaż online to sprzedaż za pośrednictwem internetu, tj. pprzedaż za poprzez sklepy internetowe, portale aukcyjne i innye narzędzia, takich jak sprzedaż w aplikacji.

Oprócz poszanowania ogólnych praw konsumentów sprzedawcy, jeśli handlują produktami chemicznymi, muszą również spełniać wymogi europejskich przepisów w zakresie chemikaliów. W przypadku sprzedaży niebezpiecznych substancji i mieszanin odbiorcom indywidualnym należy podać w ogłoszeniu informacje o zagrożeniach w taki sposób, aby informacje te były dostępne przed zakupem produktu. Podobne zasady obowiązują w przypadku reklamy.

Ponadto w przypadku produktów biobójczych publikuje się dokładne brzmienie ostrzeżenia.

Karta charakterystyki w języku państwowym musi być dostarczona w przypadku sprzedaży niebezpiecznych substancji i mieszanin firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Wymogi rozporządzenia CLP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin weszło w życie 20 stycznia 2009 r. we wszystkich państwach członkowskich UE. Jest znane pod skrótem „CLP”.

 Artykuł 48

Reklama

 1. W każdej formie reklamy substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie wymienia się klasy lub kategorie zagrożenia, do jakich należy ta substancja.
 2. Wszelkie reklamy mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie lub objętych art. 25 ust. 6 [w przypadku gdy mieszanina zawiera dowolną substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie], umożliwiające osobie prywatnej zawarcie umowy kupna bez uprzedniego zapoznania się z etykietą, podlegają obowiązkowi wymienienia rodzaju lub rodzajów zagrożenia określonych na etykiecie.

Obowiązki sprzedawców internetowych

W przypadku możliwości zakupu przez konsumentów niebezpiecznej substancji chemicznej lub mieszaniny za pośrednictwem sklepu internetowego, zgodnie z art. 48 rozporządzenia CLP, należy w ogłoszeniu podać rodzaj lub rodzaje zagrożenia wskazane na etykiecie.

Zgodnie z opinią ECHA (ID 0273) oferta sprzedaży powinna zawierać standardowe zwroty określające rodzaj zagrożenia, w tym dodatkowe informacje o zagrożeniu (zwroty EUH) zgodnie z art. 25 ust. 6. Zaleca się również dołączenie piktogramu i hasła ostrzegawczego.

Nie uważa się za wystarczające, jeżeli informacje o zagrożeniach są dostarczane wyłącznie w formie załączonej karty charakterystyki.

Uznaje się również za zadowalające zamieszczenie zdjęć etykiety lub wszystkich oznaczeń na oryginalnej etykiecie, które są czytelne i zwykle zawierają wszystkie informacje istotne dla wypełnienia obowiązków wynikających z art. 48 CLP.

Wymogi rozporządzenia BPR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

 Artykuł  72

Reklama    

 1. Każda reklama produktów biobójczych, oprócz zachowania zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, zawiera sformułowania: „Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.”. Zdania te muszą się wyraźnie wyróżniać i być czytelne na tle całej reklamy.
 2. Reklamodawcy mogą zastąpić słowa „produkty biobójcze” w wyżej wymienionych sformułowaniach wyraźnymi odniesieniami do reklamowanej grupy produktowej.
 3. Reklamy produktów biobójczych nie odnoszą się do produktu w sposób wprowadzający w błąd w odniesieniu do związanego z produktem ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska lub skuteczności produktu. W żadnym wypadku reklama produktu biobójczego nie może zawierać zwrotów „produkt biobójczy niskiego ryzyka”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, „naturalny”, „przyjazny dla środowiska”, „przyjazny dla zwierząt” ani jakichkolwiek podobnych wskazań.

 W 2018 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikowała wstępne wyniki kontroli sprzedaży online niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, w których ponad 82% ogłoszeń nie spełniało wymogów prawnych:

https://echa.europa.eu/-/82-of-inspected-internet-advertisements-for-hazardous-chemicals-lack-required-warning

W 2020 r. planowane są inspekcje w ramach 8. projektu Forum ds. Zgodności z Europejskim Prawodawstwem Chemicznym. Projekt ma na celu sprawdzenie zgodności z wymogami rozporządzeń REACH, CLP i BPR dotyczących internetowej sprzedaży niebezpiecznych substancji, mieszanin, produktów biobójczych i wyrobów na rynkach UE i państw członkowskich EOG.

https://ekotoxcenters.eu/news/predaj-on-line-kontrola-produktov-obsahujucich-nebezpecne-latky/

 

Sprawdź, czy zadeklarowałeś prawidłową wielkość przedsiębiorstwa przy rejestracji REACH.

Sprawdź, czy zadeklarowałeś prawidłową wielkość przedsiębiorstwa przy rejestracji REACH.

ECHA wkrótce rozpocznie weryfikację zadeklarowanych wielkości mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które zarejestrowały substancje w latach 2016–2019 w ramach REACH i skorzystały z obniżonych opłat. Sprawdź, czy rozmiar przedsiębiorstwa został zadeklarowany poprawnie i czy odpowiednie dokumenty zostały załączone w REACH-IT.

Jeśli należysz to sektora MŚP powinieneś sprawdzić, czy wielkość przedsiębiorstwa zadeklarowana podczas rejestracji lub aktualizacji rejestracji REACH jest prawidłowa oraz czy wymagane dokumenty zostały załączone w REACH-IT.

W przypadku, gdy zadeklarowano nieprawidłową wielkość przedsiębiorstwa, należy poinformować ECHA wysyłając wiadomość e-mail na adres:
sme-verification@echa.europa.eu do dnia 11 lutego 2020 r. Odpowiednie informacje w REACH-IT powinny zostać zaktualizowane.

Zgłaszając i korygując wielkość firmy przed rozpoczęciem przez ECHA kontroli weryfikacyjnej, rejestrujący skorzysta z pełnego zwolnienia z opłat administracyjnych i będzie musiał jedynie zapłacić różnicę w stosunku do stosownej opłaty rejestracyjnej.

Jeżeli później, w trakcie procesu weryfikacji, ECHA stwierdzi, że przedsiębiorstwo zadeklarowało niewłaściwy rozmiar, oprócz różnicy w opłacie rejestracyjnej zostanie naliczona również opłata administracyjna w wysokości do 19 900 EUR.

Wskazówki jak prawidłowo określić rozmiar przedsiębiorstwa są dostępne na stronach internetowych ECHA i Komisji Europejskiej.

Należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu wiadomości od ECHA na swoim koncie REACH-IT. Rejestrujący powinien pilnować aby dane kontaktowe podane w portalu były aktualne i reagować na prośby wysyłane przez Agencję.

Więcej informacji o Rozporządzeniu REACH: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/


Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

Inspektorzy będą sprawdzać produkty sprzedawane online, które zawierają szkodliwe substancje

Inspektorzy będą sprawdzać produkty sprzedawane online, które zawierają szkodliwe substancje

Rozpoczęto inspekcje w ramach ósmego dużego projektu forum egzekwowania przepisów. Celem projektu jest  sprawdzenie, czy przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż substancji niebezpiecznych, mieszanin, produktów biobójczych i wyrobów online w państwach członkowskich i krajach EOG przestrzegają wymagań rozporządzeń REACH, CLP i  rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.

https://echa.europa.eu/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances

Ósmy główny projekt wykonawczy forum (REF-8) będzie koncentrujący się na sprzedaży online substancji, mieszanin i wyrobów wszedł w fazę operacyjną i będzie działał do dnia 31 grudnia 2020. w projekcie weźmie udział 29 krajów.

Kontrole te są prowadzone jako wynik wcześniejszych działań kontrolnych w okresie styczeń – październik 2017 podsumowanych raportem: „Final report on the Forum Pilot Project on CLP focusing on control of internet sales“.

W wyniku wstępnej kontroli stwierdzono 1 083 (82,4%) niezgodności w odniesieniu do artykułu 48 (2) CLP. W 83,3% przypadków niezgodnych z wymogami nie podano informacji na temat zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i/lub oświadczeń uzupełniających.

Więcej można znaleźć w: https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_project_report_on_control_of_internet_sales_en.pdf

Projekt REF-8 będzie ukierunkowanego na produkty przeznaczone dla ogółu społeczeństwa i do zastosowań zawodowych, dostępne w sklepach internetowych firm prywatnych oraz na platformach Marketplace, takich jak Amazon i eBay.

Inspektorzy sprawdzą, czy kupujący są informowani o zawartości niebezpiecznych substancji przed zakończeniem zakupu i czy spełniane są wymogi rozporządzenia. Zbadają, czy w ogłoszeniach dotyczacych sprzedaży niebezpiecznych substancji chemicznych znajduje się dpowiednia informacja o klasie i kategorii zagrożenia zgodnie z wymogami rozporządzenia CLP. Kontrola obejmie też sprawdzenie substancji objętych ograniczeniami, które znajdują się w produktach powszechnie sprzedawanych w Internecie, takich jak zabawki i tekstylia.

W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych projekt obejmuje zarówno dopuszczone produkty biobójcze, jak i te dostępne w ramach systemu przejściowego. Reżim przejściowy to okres, w którym produkty biobójcze są nadal regulowane przepisami krajowymi w każdym Państwie Członkowskim.

Projekt skoncentruje się na informacjach o produktach online i reklamach internetowych, ale inspektorzy mogą odwiedzać firmy w celu przeprowadzania kontroli na miejscu, gdy uznają to za stosowne.

Oczekuje się, że wyniki projektu zostaną opublikowane pod koniec 2021 roku.

Więcej informacji – karty charakterystyki na Ekotox: https://ekotox.pl/karta-charakterystyki-sds/


Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

Kody UFI – nowe obowiązki od stycznia 2021

Kody UFI – nowe obowiązki od stycznia 2021

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0011&from=PL

Rozporządzenie wprowadza zharmonizowany format przekazywania informacji o mieszaninach do centrów zatruć. Jednym z elementów nowego systemu jest identyfikacja każdej mieszaniny za pomocą unikalnego kodu UFI (niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej). Kod UFI musi znaleźć się również na etykiecie mieszaniny.

 • Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do użytku konsumenckiego lub profesjonalnego stosują nowe zasady od:

1 stycznia 2021.

 • Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu mieszaniny do zastosowań przemysłowych muszą przestrzegać nowych obowiązków od:

1 stycznia 2024.

Importerzy i dalsi użytkownicy, którzy zgłosili swoje mieszaniny według starych zasad (do systemu ELDIOM) mogą skorzystać z okresu przejściowego, który kończy się 31 grudnia 2024. Od 1 stycznia 2025 wszystkie mieszaniny obecne na rynku muszą być zgłoszone przez ogólnoeuropejski portal PC i posiadać przypisane kody UFI.

Kody UFI

Nowy element oznakowania pojawi się na etykietach produktów od 2021 – 16-znakowy kod o nazwie: niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI – unique formula identifier).

Od roku 2025 UFI będzie obowiązkowym elementem oznakowania dla wszystkich mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na zagrozenia fizyczne lub zagrozenia dla zdrowia. Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzujący takie produkty do obrotu będą

musieli dostarczać szczegółowych informacji o mieszanine, w tym UFI, do ośrodków zatruć.

Narzędzia i wsparcie w zakresie generowania UFI są dostępne na stronie internetowej centrów zatruć ECHA.

Skrót “UFI” (taki sam we wszystkich językach i alfabetach UE, nie podlega tłumaczeniu) musi być zapisany wielkimi literami. Sam kod jest 16-znakowym kodem alfanumerycznym. Kod jest podzielony na cztery bloki, oddzielone myślnikiem. Nie określono żadnych specyficznych wymagań, na przykład w odniesieniu do typu lub rozmiaru czcionki, ale UFI musi być wyraźnie widoczny na etykiecie i łatwy do przeczytania.

Biorąc pod uwagę różnice w rozmiarach etykiet i inne wymagania dotyczące etykietowania, konkurencyjne dla przestrzeni etykiet, należy ustawić UFI tak, aby był łatwy do zlokalizowania (np. w pobliżu kodu kreskowego lub piktogramów wskazujących rodzaj zagrożenia). UFI powinien być łatwy do odnalezienia na etykiecie, aby usprawnić ewentualną komunikację z ośrodkami zatruć.

Więcej informacji – https://ekotox.pl/karta-charakterystyki-sds/


Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

 

Baza danych SCIP – obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów od 05.1.2021

Baza danych SCIP – obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów od 05.1.2021

SCIP jest bazą danych na temat substancji wzbudzających szczególne obawy w wyrobach lub w obiektach złożonych (produkty), została stworzona na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (RDW).

Przedsiębiorstwa wprowadzający na rynek UE wyryoby zawierające substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC), wpisane na listę kandydacką, w stężeniu powyżej 0,1% (w/w) muszą przedłożyć ECHA informacje na temat tych wyrobów od dnia 5 stycznia 2021.

Baza danych SCIP zapewnia, że informacje na temat wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej są dostępne przez cały cykl życia produktów i materiałów, w tym na etapie odpadu. Informacje zawarte w bazie danych są następnie udostępniane podmiotom gospodarczym i konsumentom.

Następujący dostawcy wyrobów muszą dostarczać informacje do ECHA:

 • Producenci i monterzy z UE,
 • Importerzy z siedzibą w UE,
 • Dystrybutorzy wyrobów i inne podmioty w łańcuchu dostaw, które wprowadzają wyroby na rynek.

Sprzedawcy detaliczni i inni uczestnicy łańcucha dostaw dostarczający wyroby bezpośrednio i wyłącznie konsumentom nie są objęci obowiązkiem dostarczania informacji do bazy danych SCIP.

Dostawcy wyrobów muszą przedłożyć ECHA następujące informacje:

 • informacje pozwalające na identyfikację wyrobu
 • nazwę, zakres stężeń i lokalizację substancji z listy kandydackiej obecnej (-ych) w tym artykule
 • inne informacje umożliwiające bezpieczne korzystanie z wyrobu, w szczególności informacje zapewniające właściwe zarządzanie tym wyrobem, gdy staną się odpadami.

Informacje przekazane do bazy danych SCIP będą publicznie dostępne i w związku z tym łatwo dostępne dla operatorów odpadów w celu zniwelowania obecnej luki w przepływie informacji.

ECHA opublikuje otrzymane informacje na swojej stronie internetowej. Obowiązkiem każdego zgłaszającego jest przekazać dane dobrej jakości. Jednocześnie ECHA zapewni ochronę poufnych informacji handlowych w uzasadnionych przypadkach. Na przykład dane pozwalające na identyfikację powiązań między podmiotami w tym samym łańcuchu dostaw nie będą udostępniane publicznie.

W jaki sposób REACH definiuje wyrób

Zgodnie z artykułem 3, ustęp 3 REACH wyrób jest przedmiotem, który podczas produkcji otrzymuje specjalny kształt, powierzchnię lub konstrukcję, która decyduje o jego funkcji w większym stopniu niż jego skład chemiczny.

“Obiekt złożony” to obiekt złożony z więcej niż jednego wyrobu.

Wyroby, które są montowane lub łączone ze sobą w obiekty złożone pozostają wyrobami tak długo, dopóki zachowują specjalny kształt, powierzchnię lub konstrukcję, lub dopóki nie staną się odpadami.

Więcej informacji o Rozporządzeniu REACH: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/


Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook

Powiadamianie o niebezpiecznych mieszaninach w systemie europejskim od roku 2021.

Powiadamianie o niebezpiecznych mieszaninach w systemie europejskim od roku 2021.

Komisja Europejska przyjęła „akt delegowany” zmieniający rozporządzenie CLP. Dotyczy przesunięcia o rok terminu pierwszego zgłoszenia zharmonizowanych informacji do ośrodków zatruć z 1 stycznia 2020 na 1 stycznia 2021 w przypadku mieszanin przeznaczonych do użytku przez konsumentów.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/PL/C-2019-7611-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Nadal trwają prace nad dostosowaniem systemu zgłoszeń do wymagań załącznika VIII CLP w celu rozwiązania niektórych problemów. Korekty zostaną opublikowane w 2020 r.

Wymagania dotyczące zharmonizowanych informacji na temat niebezpiecznych mieszanin różnią się od powiadomień obecnie wymaganych przez organy krajowe państw członkowskich UE. W związku z tym należy przygotować się do nowych obowiązków – zrobić przegląd wymaganych i dostępnych danych, zidentyfikować brakujące informacje i  ich źródła tak, aby były zgodne z wymaganiami załącznika VIII CLP.

Niezależnie od tego, gdzie znajduje się firma w łańcuchu dostaw, obowiązek zgłaszania danych zależy od ostatecznego zastosowania mieszaniny. Dostawca, który znajduje się na początku łańcucha dostaw, powinien jak najszybciej przekazać informacje dalszym użytkownikom zbliżonym do zastosowań konsumenckich, aby mogli terminowo składać odpowiednie powiadomienia.

Powiadomienia można wysyłać za pośrednictwem portalu powiadomień ośrodka zatruć (PCN – Poison Centre Notification). Firmy mogą używać tego narzędzia do powiadamiania o swoich produktach od stycznia 2020. Jednakże korzystanie z portalu w okresie przejściowym jest dobrowolne. Do 31 grudnia 2020 nadal zgłoszenia można wysyłać tradycyjnie poprzez system ELDIOM.

Kompleksowe i wygodne rozwiązania informatyczne dla zarządzania numerami UFI i pomocy przy wysyłaniu powiadomień dostarcza oprogramowanie CHEMDOX, z którego również my korzystamy.

ECHA zaleca 5 kroków w celu wypełnienia obowiązków związanych z powiadomieniem.

 • Rozpocznij przygotowania i sprawdź, które państwa członkowskie akceptują zharmonizowane powiadomienie, a które będą wymagać indywidualnych wniosków lub kombinacji obu;
 • Przeprowadź analizę stanu i zidentyfikuj brakujące informacje;
 • Działaj aktywnie, ilekroć jest to konieczne aby komunikować się, monitorować bieżące wydarzenia;
 • Inwestuj w komunikację w łańcuchu dostaw;
 • Określ, które narzędzie jest najlepsze do przygotowywania i wykonywania powiadomień.

Więcej informacji o Rozporządzeniu CLP: https://ekotox.pl/karta-charakterystyki-sds/clp/


Aktualne szkolenia i webinary: https://reachtraining.eu/pl/webinaria

Oferujemy:

 • KARTA CHARAKTERYSTYKI – podstawowe informacje – *Webinar*
 • REACH i CLP – jak spełnić wymagania – *Webinar*
 • Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH – *Webinar*
 • Zgłaszanie nieezpiecznych mieszanin chemicznych – zasady od stycznia 2020 -*Webinar*
 • Produkty Biobójcze – rejestracja w Polsce i krajach UE

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

 – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook