AKTUALNOŚCI

EkotoxInfo – REACH ograniczenia

EkotoxInfo – REACH ograniczenia

9.10.2019

ECHA informuje o propozycjach wprowadzenia nowych organiczeń dotyczących zawartości WWA granulkach i ściółkach oraz ołowiu w amunicji, nabojach i sprzęcie wędkarskim.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) informuje na swojej stronie internetowej informuje o wniosku w sprawie ograniczenia stosowania 8 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) znajdujących się w gumowych granulkach i ściółkach wykorzystywanych na przykład na placach zabaw i boiskach z syntetyczną murawą. Jednocześnie rozpoczyna się debata publiczna na temat propozycji ograniczenia stosowania ołowiu w śrucie, amunicji i sprzęcie wędkarskim.

WWA

Komitet ds. Społeczno-Ekonomicznych Analiz (SEAC) przyjął ostateczną opinię, popierającą wniosek holenderskiego Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) i zgodnie z wcześniejszą opinią Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC)

Propozycja ograniczenia obniża całkowity limit stężenia ośmiu WWA do 20 mg/kg (0,002% masowo).

Celem proponowanego ograniczenia jest zapewnienie, aby ryzyko zahorowania raka związane z narażeniem na PAH pozostawało na niskim poziomie dla osób mających kontakt (wdychanie i kontakt ze skórą) z granulkami i ściółką. Obejmuje to na przykład piłkarzy, dzieci bawiące się na boiskach lub placach zabaw oraz pracowników instalujących i utrzymujących takie nawierzchnie.

Propozycja nie ma wpływu na istniejące boiska, ale zapewni, że materiał użyty do utrzymania (uzupełnienia) pól będzie spełniał nowe wymagania.

Wykaz WWA podlegających ograniczeniu:

Substancja nr CAS
Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8
Benzo[e]pyrene (BeP) 192-97-2
Benzo[a]anthracene (BaA) 56-55-3
Chrysen (CHR) 218-01-9
Benzo[b]fluoranthene (BbFA) 205-99-2
Benzo[j]fluoranthene (BjFA) 205-82-3
Benzo[k]fluoranthene (BkFA) 207-08-9
Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) 53-70-3

Ostateczne opinie RAC i SEAC zostaną przesłane do Komisji Europejskiej, która zadecyduje, czy spełnione są warunki wprowadzenia ograniczeń. Jeżeli Komisja zdecyduje, że warunki są spełnione, przygotuje projekt aktu prawnego prowadzący do poszerzenia listy ograniczeń REACH (załącznik XVII) i przedłoży go do zaopiniowania państwom członkowskim w komitecie REACH.

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-s-scientific-committees-support-restricting-pahs-in-granules-and-mulches

Ołów

ECHA wszczęła procedurę mającą na celu ocenę potrzeby wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu ołowiu w myśliwstwie i wędkarstwie.

ECHA zachęca zainteresowane strony do przedstawienia dokumentów i informacji na temat wykorzystania ołowiu w amunicji używanej poza terenami podmokłymi, pociskami w dowolnym terenie i sprzęcie wędkarskim do dnia 16 grudnia 2019 r.

Zaproszenie skierowane jest do firm, stowarzyszeń handlowych, stowarzyszeń łowieckich, organizacji sportowych i rybackich, organizacji badawczych i wszelkich innych zainteresowanych stron w państwach członkowskich UE.

Ocena ECHA koncentruje się na zagrożeniach stwarzanych przez ołów dla środowiska i zwierząt, a także na zagrożeniach dla ludzi spowodowanych spożyciem dziczyzny.

 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/call-for-evidence-on-possible-restriction-of-lead-in-shot-bullets-and-fishing-tackle


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook

 

EkotoxInfo – phase-in – zasady dla substancji wprowadzonych po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – zasady dla substancji wprowadzonych po 31.12.2019

10.10.2019

Komisja wyznaczyła dzień 31 grudnia 2019 r. jako datę graniczną, po której niektóre warunki określone w REACH dla substancji wprowadzonych (phase-in) przestaną obowiązywać.

 Przedsiębiorstwa muszą zwrócić uwagę na wyjaśnienia zawarte w opublikowanym dziś rozporządzeniu wykonawczym.

Po dacie granicznej przedsiębiorstwa będą musiały obliczyać wyprodukowaną lub importowaną wielkość w każdym roku kalendarzowym dla każdej z substancji. Aby umożliwić rejestrującym dalsze wypełnianie obowiązków w zakresie udostępniania danych, w tym dotyczących nowych podmiotów i aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej, w rozporządzeniu wykonawczym zaleca się, aby rejestrujący korzystali z podobnych nieformalnych platform komunikacyjnych, jak te wykorzystywane do rejestracji substancji wprowadzonych.

Od 31.12.2019r. przedsiębiorstwa planujące zarejestrować substancję, będą musiały złożyć najpierw zapytanie do ECHA, aby uzyskać informacje o innych rejestrujących. Dopiero po wykonaniu tego kroku będą mogły rozpocząć negocjacje w sprawie udostępniania danych. Przedsiębiorstwa nie będą mogły już polegać na swoich rejestracjach wstępnych.

Wszystkie negocjacje dotyczące udostępniania danych rozpoczynające się po 31.12.2019 r. Będą podlegać przepisom art. 27 rozporządzenia REACH.

Niektóre substancje wprowadzone będą nadal korzystać z mniej rygorystycznych wymagań w zakresie informacji, jeśli będą zarejestrowane w najniższym przedziale tonażu, między 1 a 10 ton rocznie i nie będą spełniać kryteriów wymienionych w załączniku III do REACH.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/rules-for-registration-of-phase-in-substances-clarified


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook

 

EkotoxInfo – nanomateriały – nowe wymagania Rozporządzenia REACH

EkotoxInfo – nanomateriały – nowe wymagania Rozporządzenia REACH

10.10.2019

Od 1 stycznia 2020 r. Przedsiębiorstwa muszą dostarczyć więcej informacji na temat nanomateriałów znajdujących się na rynku UE, zgodnie z wymogami REACH.

Nowe wymagania w zakresie informacji dotyczą producentów i importerów form nano substancji, które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z REACH. Za nanoformu uważa się substancje spełniające definicję podaną w zaleceniu Komisji Europejskiej w sprawie nanomateriałów. Zmienione załączniki do REACH wprowadzają wyjaśnienia i nowe przepisy dla:

 • Charakterystyki nanoform lub zakresu nanoform objętych rejestracją (załącznik VI);
 • Oceny bezpieczeństwa chemicznego (załącznik I);
 • Zakresu informacji wymaganych do rejestracji (załączniki III i VII-XI); i
 • Obowiązków dalszych użytkowników (załącznik XII).

Celem jest zapewnienie, że producenci dostarczą wystarczających informacji, aby zapewnić bezpieczne stosowanie nanomateriałów oraz odpowiedniej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Zmiany mają zastosowanie do wszystkich nowych i istniejących rejestracji dotyczących nanoform. Oznacza to, że do 1 stycznia 2020 r. Rejestrujący powinni zaktualizować swoją dokumentację rejestracyjną o wymagane informacje dotyczące nanoform.

Dostępne poradniki i wytyczne dotyczące przeprowadzania badań

Nowe wytyczne ECHA dotyczące nanomateriałów pomagają przedsiębiorstwom w przestrzeganiu zmian w załączniku VI. Ponadto aktualizowane są wytyczne dotyczące podejścia przekrojowego między nanoformami lub grupami nanoform. Oba dokumenty powinny być gotowe do końca 2019 r. Projekty dokumentów zostaną opublikowane w Internecie na stronie: ongoing guidance consultation page.

Działania wspierające

ECHA organizuje webinar w dniu 12 listopada 2019 r. aby omówić nowe wytyczne dotyczące identyfikowania i zgłaszania nanoform oraz grup nanoform.


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook

 

EkotoxInfo – REACH autoryzacja +18

EkotoxInfo – REACH autoryzacja +18

9.10.2019

Kolejnych 18 substancji zostało zaproponowanych przez ECHA do objęcia procedurą udzielania zezwoleń.

 W swoim 9 zaleceniu Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaproponowała Komisji Europejskiej włączenie dodatkowych 18 substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Substancje zostały wybrane z listy kandydackiej w pierwszej kolejności ze względu na ich specyficzne właściwości w połączeniu z dużą ich ilością na rynku i powszechnym stosowaniem, co może powodować ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Niektóre z tych substancji nie są już stosowane w UE, ale mogłyby zostać użyte jako substytuty innych substancji znajdujących się na liście autoryzacji (załącznik XIV). Ich włączenie ma na celu zapobieganie niepożądanemu zastąpieniu.

ECHA zorganizowała publiczne konsultacje w sprawie wstępnego zalecenia między wrześniem a grudniem 2018 r. Komitet Państw Członkowskich (MSC) dokonał przeglądu uwag i przygotował swoją opinię w dniu 26 czerwca 2019 r.

Przy podejmowaniu decyzji o rekomendowaniu substancji do właczenia do załącznika XIV  ECHA uwzględniła otrzymane uwagi, zmiany w dokumentach rejestracyjnych oraz opinię MSC. Wszystkie substancje, w odniesieniu do których przeprowadzono konsultacje, są uwzględnione w ostatecznym zaleceniu.

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim podejmie ostateczną decyzję o włączeniu substancji do listy zezwoleń oraz o terminach, w których przedsiębiorstwa będą musiały ubiegać się o zezwolenie na ECHA.

 Substancje rekomendowane do właczenia do Załącznika XIV:

 1. 4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)
 2. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
 3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione,formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-Hbl)
 4. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
 5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
 6. 4,4′-bis(dimethylamino)-4”-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)
 7. Dioxobis(stearato)trilead
 8. Fatty acids, C16-18, lead salts
 9. Trilead dioxide phosphonate
 10. Sulfurous acid, lead salt, dibasic
 11. [Phthalato(2-)]dioxotrilead
 12. Trilead bis(carbonate) dihydroxide
 13. Lead oxide sulfate
 14. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1],cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA)
 15. Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA)
 16. Tetraethyllead
 17. 2-methoxyethanol
 18. 2-ethoxyethanol

 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook

 

 

EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

Ekotox Centers

26. sep2019

 1. Proponowane ograniczenie dla substancji działających uczulająco na skórę w tkaninach i wyrobach skórzanych
 2. Najnowsze zmiany w ramach Konwencji Rotterdamskiej (PIC)
 3. Baza danych SCIP – poprawa bezpieczeństwa produktu i ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych

 1. Proponowane ograniczenie dla substancji działających uczulająco na skórę w tkaninach i wyrobach skórzanych

 

KemI i ANSES (agencje szwedzka i francuska) zgłosiły propozycja ograniczenia, które polegałoby na  wprowadzeniu limitów stężenia w wyrobach włókienniczych i skórzanych dla substancji, które posiadają zharmonizowaną klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem CLP jako działające uczulająco na skórę, kategorie 1 / 1A / 1B.

Podejście polegające na ustaleniu najwyższych limitów stężeń jest podobne do projektu ograniczeń dla tuszów do tatuażu i makijażu permanentnego.

W ramach procesu komentowania ECHA otworzyła sześciomiesięczny okres konsultacji, zapraszając zainteresowane strony do przedstawienia uwag do wniosku do 19.12.2019.

Jednocześnie komitety ECHA (RAC i SEAC) będą kontynuować ocenę ryzyka i analizę społeczno-ekonomiczną.

Po przygotowaniu opinii przez komitety, ECHA przekaże je Komisji Europejskiej. Komisja oceni, czy warunki przyjęcia ograniczeń są spełnione, przygotuje tymczasowy projekt ograniczenia i prześle je do oceny państwom członkowskim UE w ramach Komitetu REACH.

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23405/term


2. Najnowsze zmiany w ramach Konwencji Rotterdamskiej (PIC)

Konwencja Rotterdamska zapewnia ramy wymiany informacji i podejmowania świadomych decyzji w sprawie handlu niektórymi niebezpiecznymi pestycydami i chemikaliami przemysłowymi. Konwencja jest wdrażana w całej UE na mocy rozporządzenia PIC (Rozporządzenie (UE) 649/2012).

Do załącznika III dodano dwie nowe substancje:

 • forat (EC 206-052-2, CAS 298-02-2) należący do pestycydów, oraz
 • heksabromocyklododekan (HBCDD) (EC 247-148-4, CAS 25637-99-4), uniepalniacz o zastosowaniu przemysłowym, który został również wpisany do Załącznika XIV REACH jako substancja wymagająca udzielenia zazwolenia na stosowanie.

Załącznik III do konwencji rotterdamskiej zawiera obecnie 52 substancje.

Załącznik III zawiera chemikalia, które zostały zakazane lub surowo ograniczone ze względów zdrowotnych i środowiskowych przez dwie lub więcej Stron Konwencji. Dodanie tych dwóch chemikaliów oznacza, że podlegają procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC), w ramach której kraje mogą decydować, czy zaakceptować przyszły import tych chemikaliów.

Zgodnie z rozporządzeniem PIC UE HBCDD jest już wymieniony w części 1 załącznika V, w związku z czym wywóz tej substancji z UE jest zabroniony.

Więcej informacji na stronie: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/latest-developments-under-the-rotterdam-convention-on-pic


3. Baza danych SCIP – poprawa bezpieczeństwa produktu i ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych

Każdy producent lub dostawca wyrobu wprowadzonego na rynek UE i zawierającego substancję SVHC, wpisaną na listę kandydacką będzie musiał przekazać ECHA informacje na temat tego wyrobu od 5 stycznia 2021 r. Ten nowy obowiązek opiera się na zmienionej Dyrektywie Ramowej w Srawie Odpadów, która ma na celu ograniczenie wytwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne i promowanie ich zastępowania.

Nowa baza danych SCIP będzie zawierać informacje na temat substancji SVHC w wyrobach jako takich lub w wyrobach złożonych (produktach). Informacje te będą również ważne dla firm zajmujących się segregacją i recyklingiem odpadów i zachęcą firmy zajmujące się gospodarką odpadami do upewnienia się, że substancje potencjalnie niebezpieczne nie zostaną w przyszłości włączone do materiałów pochodzących z recyklingu.

Organy mogą wykorzystywać bazę danych jako narzędzie do monitorowania i pomocy w identyfikacji substancji potencjalnie niebezpiecznych zawartych w wyrobach. Pozwoli im to również rozważyć potrzebę dalszych działań regulacyjnych. Baza danych oferuje konsumentom informacje, które pomogą im podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe.

Więcej informacji na stronie: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/scip-database-improving-product-safety-and-reducing-hazardous-waste


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

ul. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/http://reachconference.eu/
Facebook


AKTUALNOŚCI

Za nami dwa wystapienia dotyczące podejścia REACH do metali – *REACH Conference 2019*

Za nami dwa wystapienia dotyczące podejścia REACH do metali – *REACH Conference 2019*

Za nami dwa wystąpienia dotyczące podejścia REACH do metali.
Specyficzną własnością metali jest fakt, że są używane, ale nie podlegają zużyciu. Można zatem poddać je odzyskowi bez utraty ich właściwości. Z drugiej strony, są one obecne w środowisku i jako pierwiastki nie mogą zostać z niego całkowicie wyeliminowane.
Hugo Waeterschoot z Eurometaux skupił się na trudnościach w zastępowaniu metali uznanych za groźne dla zdrowia ludzkiego i środowiska w procesach przemysłowych. Należy zwrócić uwagę na dostępność, możliwości pozyskania, dostępne technologie i unikalne właściwości danego metalu oraz zanieczyszczenia. Nie zawsze jest to możliwe. Podano kilka przykładów całkowicie chybionych prób zastąpienia ołowiu w przemyśle.
Brigitte Amoruso z Cobalt Institute poddała w wątpliwość zasadność wprowadzenia planowanego ograniczenia dla niektórych soli kobaltu. Zbyt niskie limity stężeń mogą być na granicy technicznego poziomu wykrywalności a zatem również egzekwowanie takich przepisów może być niemożliwe. Przewidywane korzyści z wprowadzenia ograniczenia są zbyt niskie wobec kosztów koniecznych do poniesienia.
Cobalt Institute postuluje raczej wprowadzenie najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy na poziomie europejskim, co w ich przekonaniu byłoby zdecydowanie bardziej efektywne.

Full presentations in PDF can be found here:

Presented lectures 2019

 

REACH Conference 2019 photo

REACH Conference 2019 – Bratislava

*RC2019* – Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH.

*RC2019* – Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH.

Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH. W szczególności wpływ niektórych ograniczeń dotyczących substancji powodujących reakcję alergiczną skóry został omówiony. Istotną kwestią jest trudność w zapewnieniu zgodności z przepisami w kontekście ilości ubrań obecnej na rynku UE.

Full presentations in PDF can be found here:

Presented lectures 2019

 

REACH Conference 2019 – Bratislava

REACH Conference 2019 – Pani Mariana De Barros na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów.

REACH Conference 2019 – Pani Mariana De Barros na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów.

W jednej z pierwszych prezentacji dzisiejszego dnia pani Mariana De Barros, reprezentująca Cefic mówiła na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów. 

Pani Barros zwróciła uwagę na fakt, że REACH jest wciąż nowością i należy się skupić na jego fundamentalnych wymaganiach zanim zaczniemy wprowadzać nadmiernie ambitne cele. W szczególności poprawa jakości dossier rejestracyjnych wymaga uwagi ale również stworzenie jasnych wymagań dla scenariuszy narażenia, które obecnie mają dość dowolny format.
Dużymi wyzwaniami na przyszłość powinny być lepsza integracja środowiska naukowego podczas procesu podejmowania decyzji polegająca na powołaniu naukowej rady doradczej dla ECHA. Należy skupić się również na osiągnięciu modelu gospodarki o zamkniętym obiegu włączając wszystkich uczestników łańcucha dostaw, również obejmujących etap odpadu, na przepływie informacji o produktach chemicznych. Podano również przykłady chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych dające nadzieję na promowanie tych procesów w przyszłości.
Bardzo ważne jest aby wszystkie zainteresowane strony współpracowały w tworzeniu nowych rozwiązań.

Full presentations in PDF can be found here:

Presented lectures 2019

http://reachconference.eu/en/conference/

Jak spełnić wymagania dotyczące ograniczeń dla NMP

Jak spełnić wymagania dotyczące ograniczeń dla NMP

Dostępny jest nowy poradnik dla przemysłowych użytkowników 1-metylo-2-pirolidonu (NMP), który ma pomóc w spełnieniu warunków ograniczeń dotyczących stosowania tej substancji. Wytyczne są potrzebne przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsze ograniczenie, oparte na wartościach DNEL (derived no effect level).

NMP jest stosowany jako rozpuszczalnik lub środek do obróbki powierzchni. Ma on kluczowe znaczenie dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. przy produkcji baterii, półprzewodników, włókien, produktów farmaceutycznych czy w procesie powlekania drutów. Użytkownicy NMP będą musieli spełnić wymagania dotyczące ograniczeń do 9 maja 2020 r. W przypadku stosowania jako reagent w procesie powlekania drutu ograniczenie ma zastosowanie od 9 maja 2024 r.

Europejska Agencja Chemikaliów, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, opracowała wytyczne, aby pomóc przedsiębiorstwom, w tym MŚP, w kontrolowaniu ryzyka wynikającego ze stosowania NMP w zakładach przemysłowych. NMP jest substancją działającą szkodliwie na rozrodczość (może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku), powoduje poważne podrażnienie oczu i skóry oraz działa drażniąco na drogi oddechowe. Zorganizowano szereg konsultacji oraz warsztaty przy okrągłym stole w celu zidentyfikowania dobrej praktyki i znalezienia ilustrujących przykładów, w jaki sposób użytkownicy NMP mogą kontrolować narażenie w miejscu pracy i stosować się do ograniczenia.

Podstawowe podejście opisane w niniejszych wytycznych można również zastosować do innych podobnych rozpuszczalników, takich jak DMF i DMAC, jeżeli podobne ograniczenia REACH zostaną dla nich wprowadzone w późniejszym czasie.

Wytyczne są obecnie dostępne w języku angielskim. Tłumaczenia na 23 języki UE zostaną opublikowane w jesienią 2019 r.

https://echa.europa.eu/-/advice-on-how-to-comply-with-nmp-restriction


Konferencja REACH 2019: http://reachconference.eu/

Reach conference 2019

 

Lista Kandydacka substancji „wzbudzających szczególnie duże obawy“ (SVHC) została poszerzona do 201 pozycji.

Lista Kandydacka substancji „wzbudzających szczególnie duże obawy“ (SVHC) została poszerzona do 201 pozycji.

EkotoxInfo (nieautoryzowana skrócona informacja w jęsyku polskim)

Helsinki, 16 lipca 2019 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała 4 nowe substancje do listy kandydackiej biorąc pod uwagę ich szkodliwość na rozrodczość, zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej i połączenie innych niebezpiecznych właściwości. Właściwości te mogą mieć poważny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, powodując poziom obaw równoważny do tych powodowanych przez substancje CMR oraz PBT/vPvB.

Substancje umieszczone na liście kandydackiej do ewentualnego włączenia do załącznika XIV w dniu 16 lipca 2019 r. i ich właściwości SVHC

Lista kandydacka to lista substancji, które mogą powodować poważne skutki dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Substancje na liście kandydackiej są również znane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy i są kandydatami do ewentualnego włączenia na listę zezwoleń (załącznik XIV). Gdy znajdą się na liście autoryzacji, wówczas przedsiębiorstwa będą musiały wystąpić o pozwolenie na dalsze stosowanie substancji po upłynięciu daty ostatecznej (sunset date).

Przedsiębiorstwa mogą mieć zobowiązania prawne wynikające z włączenia substancji na listę kandydacką. Obowiązki te mogą mieć zastosowanie do substancji wymienionej jako takiej, w mieszaninach lub w wyrobach. W szczególności każdy dostawca wyrobów zawierających substancję z listy kandydackiej w stężeniu co najmniej 0,1% musi przekazać odpowiednie informacje w dół łańcuchu dostaw oraz do konsumentów. Ponadto importerzy i producenci wyrobów zawierających tę substancję mają sześć miesięcy od umieszczenia jej na liście kandydackiej (16 lipca 2019 r.) na powiadomienia o tym ECHA. Informacje na temat tych obowiązków i powiązanych narzędzi są dostępne na stronie internetowej ECHA.

Więcej informacji na stronie ECHA (EN)  https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-the-candidate-list

Konferencja REACH 2019  https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Reach conference 2019