AKTUALNOŚCI

Program kontroli substancji i produktów importowanych 2023-2025

Program kontroli substancji i produktów importowanych 2023-2025

Na ostatnim, listopadowym spotkaniu forum ds. egzekwowania przepisów uzgodniło kolejny projekt, w którym zbada czy przedsiębiorstwa wypełniają obowiązki z zakresu REACH dla produktów importowanych spoza UE. Inspekcje sprawdzą egzekwowanie przepisów dla importu substancji, mieszanin chemicznych oraz wyrobów.

Kontrole zaplanowane są na lata 2023-2025 i angażują organy krajowe państw członkowskich. W ramach projektu prowadzone będą również prace nad dalszym rozwojem i wzmocnieniem istniejącej współpracy między inspektorami REACH a organami celnymi.

Poprzednie wyniki pokazały, że aż 23% skontrolowanych produktów importowanych było niezgodnych z wymogami określonymi w prawie UE, w związku z tym ECHA postanowiła podjąć odpowiednie działania.

All news – ECHA (europa.eu)

Jeśli potrzebujesz wsparcia w określeniu swoich obowiązków w zakresie importu substancji i produktów – zapraszamy do kontaktu.

Zmiany w składnikach kosmetyków

Zmiany w składnikach kosmetyków

10 listopada Komisja Europejska opublikowała nowe rozporządzenie, zmieniające załączniki do rozporządzenia kosmetycznego. Zmiana dotyczy:

– organiczenia składnika Butylated Hydroxytoluene (BHT) do maksymalnego stężenia 0,001% w płynie do płukania jamy ustnej, 0,1% paście do zębów i 0,8% innych produktach spłukiwanych i niespłukiwanych

– ograniczenia barwnika Acid Yellow 3 do 0,5% w nieutleniających produktach do farbowania włosów

– ograniczenie składnika Homosalate do 7,43% dla produktów do twarzy

– Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine I jej forma nano – maksymalne stężenie do 10% oraz ograniczenie przy narażeniu inhalacyjnym

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu – 01.12.2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R2195

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje opracowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek, a także doradztwo w zakresie kosmetycznym:
Produkty kosmetyczne

Co czwarta substancja odzyskiwana z odpadów niezgodna z REACH

Co czwarta substancja odzyskiwana z odpadów niezgodna z REACH

W przeprowadzanym badaniu sprawdzano, czy substancje uzyskane z odpadów spełniają warunki zwolnienia rejestracji substancji w ramach REACH. Otrzymane wyniki pokazały, że 26% substancji naruszało warunki w zakresie:

 • tożsamości substancji odzyskanej z pierwotną, zarejestrowaną w REACH
 • dostępności informacji na temat bezpiecznego stosowania

ECHA zaleca operatorom odpadów poszerzenie wiedzy na temat przepisów dotyczących substancji odzyskiwanych, a także zebranie informacji w jaki sposób substancje będą wykorzystywane przez ich klientów. Ponadto organy krajowe powinny monitorować sytuację odzyskiwanych substancji wprowadzanych na rynek i poprawiać bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

ECHA zaleca włączenie tematu odzyskiwania substancji z odpadów w zakres ogólnounijnego projektu egzekwowania prawa oraz rewizję przewodnika dotyczącego odpadów i substancji odzyskiwanych.

https://echa.europa.eu/pl/-/one-in-four-substances-recovered-from-waste-non-compliant-with-reach

Firma Centrum Ekotoksykologiczne pomoże Ci sprawdzić czy podlegasz pod przepisy rozporządzenia REACH, czy możesz skorzystać ze zwolnienia, lub przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracyjny.

https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/

CoRAP – Wspólnotowy kroczący plan działań 2021-2023

CoRAP – Wspólnotowy kroczący plan działań 2021-2023

ECHA 8.12.2020

https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209

Projekt dotyczy corocznej aktualizacji CoRAP i obejmuje trzy kolejne lata 2021–2023.

Zawiera substancje podejrzane o stwarzanie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. 

Ocena substancji jest procesem na mocy rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 (art. 44–48), który umożliwia wyjaśnienie takich potencjalnych zagrożeń1. Projekt CoRAP zawiera trzy nowe substancje w porównaniu z obecnym CoRAP 2020-2022.

 58 substancji jest podzielonych do oceny w latach 2021, 2022 i 2023, a 8 planowano do oceny w 2021 r.

Na podstawie 60 substancji zawartych obecnie w aktualizacji CoRAP opublikowanej w dniu 18 marca 2020 r. państwa członkowskie wskazały pięć substancji do wycofania, ponieważ na podstawie nowych informacji lub zmian okoliczności ocena jest postrzegana jako ocena o niskim priorytecie lub niepotrzebna.

 W roku 2021 następujące substancje będą poddane ocenie:

201-240-0    79-97-0        4,4′-isopropylidenedio-cresol;

202-025-4    90-93-7        4,4′-bis(diethylamino)benzophenone;

203-253-7                        4-methylanisole;

253-249-4     36878-20-3   Bis(nonylphenyl)amine;

283-044-5     84539-55-9   Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts;

400-370-7                        6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene;

405-420-1     n.a.              EDDHMAFEK;

938-828-8     n.a.              Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2′-(ethane-1,2-diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide.

Centrum Ekotoksykologiczne

Więcej informacji – https://ekotox.pl/


Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

 • Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
 • Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
 • REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
 • CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
 • Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
 • E-SDS i Scenariusze Narażenia;
 • Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
 • Detergenty;
 • Produkty biobójcze;
 • Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks(at)ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://ekotox.pl  

https://www.facebook.com/ekotoxcentrum/

Rewizja rozporządzenia REACH zostanie opóźniona

Rewizja rozporządzenia REACH zostanie opóźniona

18 października 2022 r. Komisja Europejska przyjęła program prac Komisji na 2023 r., w którym rewizja rozporządzenia REACH została przełożona na koniec 2023 r. (legislative, incl. impact assessment, Article 114 TFEU, Q4 2023). 

„Po konsultacjach z kluczowymi interesariuszami zaproponujemy ukierunkowaną zmianę przepisów dotyczących rejestracji, oceny i autoryzacji chemikaliów (REACH) w celu zapewnienia europejskiej przewagi konkurencyjnej i innowacji poprzez promowanie zrównoważonych chemikaliów, uproszczenie i usprawnienie procesu regulacyjnego, zmniejszenie obciążenia oraz ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska.”

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp_2023.pdf

Ekotox centers REACH webpages: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/

Ekotox webinars and training portal: https://ekotoxtraining.com/  

EkotoxInfo 10/2022 

EkotoxInfo 10/2022 

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

 1. Ukraińskie przepisy REACH i CLP
 2. Dalsze stosowanie związków chromu
 3. Raport ECHA ze stosowania substancji podlegających zezwoleniu
 4. Propozycja ograniczeń związów kobaltu wstrzymana
 5. Konsultacje w sprawie nowych klas CLP zakończone
 6. Substancje uczulające w mieszaninach konsumenckich
 7. Przypomnienie o aktualizacji kart charakterystyki

1. Ukraińskie przepisy REACH i CLP

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził projekt ustawy, który przewiduje stworzenie krajowych ram zarządzania chemikaliami. Ukraina stworzy podstawy prawne do wprowadzenia nowoczesnych europejskich regulacji REACH i CLP. Ponadto zgodnie z umową stowarzyszeniową z UE Ukraina musi zharmonizować swoje przepisy środowiskowe z prawodawstwem europejskim oraz wdrożyć postanowienia Konwencji Bazylejskiej, Konwencji Rotterdamskiej i Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP). Projekt ustawy trafi teraz do parlamentu Ukrainy celem jego akceptacji i wdrożenia.

https://ekotox.pl/news/3649/

2. Dalsze stosowanie związków chromu

W związku z decyzją Komisji Europejskiej z grudnia 2020 r., do końca 2021r. firmy musiały poinformować ECHA w jaki sposób ich pracownicy są narażeni na trójtlenek chromu. Do tej pory ECHA otrzymała ponad 1000 zgłoszeń od zakładów stosujących trójtlenek chromu. Warto zaznaczyć, że zgłaszając zastosowania do ECHA, firmy jednocześnie potwierdzają, że przestrzegają wszystkich warunków opisanych w zezwoleniu.

W oparciu o decyzję Komisji, większość dalszych użytkowników, którzy chcą nadal stosować tritlenek chromu, będzie musiała przygotować indywidualny wniosek o zezwolenie REACH do końca 2024 roku. W rzeczywistości nie ma zbyt wiele czasu na przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do pomyślnej autoryzacji REACH, ponieważ proces przygotowania dokumentów jest czasochłonny. Firmy powinny zacząć jak najszybciej, aby wykonać wszystkie wymagane kroki na czas.

https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/

3. Raport ECHA ze stosowania substancji podlegających zezwoleniu

ECHA opublikowała raport ze stosowania substancji SVHC podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Badanie obejmowało lata 2010-2021, a jego wyniki pokazują że stosowanie tych substancji zmniejszyło się w UE o około 45%. Wyniki utwierdzają Komisję w przekonaniu, że wprowadzenie procedury udzielania zezwoleń jest skuteczne i przynosi wymierne korzyści.

Change of tonnage of Annex XIV substance 2010-2021_en (europa.eu)

4. Propozycja ograniczeń związów kobaltu wstrzymana

Zaproponowane ograniczenie niektórych związków kobaltu tymczasowo nie zostało zaadoptowane. Według decyzji z kwietnia komisja nie powinna przygotowywać poprawek do załącznika XVII REACH. Komisja zwróciła się jednak do komitetu RAC o opinię na temat limitów narażenia zawodowego na związki kobaltu, która ma pojawić się do końca tego roku.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49954?locale=en

5. Konsultacje w sprawie nowych klas CLP

Do 18 października trwały otwarte konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy wprowadzającej nowe klasy zagrożeń w ramach rewizji rozporządzenia CLP, w których komisja zaproponowała konieczność wprowadzenia 3 nowych klas zagrożenia. Teraz Komisja oceni uwagi dotyczące projektu oraz rozpocznie procedowanie przyjęcia zmian.

https://ekotox.pl/news/konsultacje-w-sprawie-nowych-klas-zagrozenia-clp/

6. Substancje uczulające w mieszaninach konsumenckich

Otwarte konsultacje społeczne projektu ustawy wprowadzającej nowe klasy zagrożenia w ramach rewizji rozporządzenia CLP trwały do 18 października. Komisja zaproponowała konieczność wprowadzenia 3 nowych klas zagrożenia. Teraz oceni uwagi do projektu i rozpocznie procedurę przyjmowania zmian.

Have your say (europa.eu)  

7. Przypomnienie o aktualizacji kart charakterystyki

Ponownie przypominamy o zbliżającym się terminie aktualizacji obecnych kart charakterystyki. Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie karty muszą być zgodne z nowym formatem.

https://ekotox.pl/news/karta-charakterystyki-2022-nie-przegap-terminu/

Szkolenia i webinary: https://ekotoxtraining.com/  

Konsultacje w sprawie nowych klas zagrożenia CLP

Konsultacje w sprawie nowych klas zagrożenia CLP

Komisja Europejska opublikowała szablon zmian załącznika CLP, obejmujący dodanie nowych klas zagrożenia. Konieczność wprowadzenia nowych klas zagrożeń i ich kryteriów do rozporządzenia CLP wynika ze zobowiązań Europejskiego Zielonego Ładu i wdrożenia strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na podstawie konsultacji publicznych do rozporządzenia CLP, które zakończyły się 15 listopada 2021r. oraz wyników przeprowadzonych ankiet, Komisja zaproponowała konieczność wprowadzenia następujących klas zagrożenia:

 1. Substancje trwałe, bioakumulacyjne i toksyczne (PBT) oraz posiadające bardzo trwałe, bardzo bioakumulacyjne właściwości (vPvB).

Nowe klasy zagrożeń przyczyniają się do osiągnięcia celów Strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby zwiększyć ochronę ludzi i środowiska poprzez wycofanie najbardziej szkodliwych chemikaliów z produktów konsumenckich oraz stymulowanie innowacji w zakresie chemikaliów, które są bezpieczne i zrównoważone z założenia od początku do końca życia. Strategia przewiduje opracowanie klas zagrożeń dla PBT/vPvB.

 • Substancje o poważnym wpływie na środowisko ze względu na ich trwałe, mobilne i toksyczne (PMT) oraz bardzo trwałe, bardzo mobilne (vPvM) właściwości.

Substancje PMT/vPvM to substancje, które mają właściwości wskazujące, że mogłyby stanowić zagrożenie dla źródeł naszej wody pitnej, gdyby zostały uwolnione do środowiska. . Istnieje luka regulacyjna między wymogami dyrektywy w sprawie wody pitnej i REACH, aby zapewnić zapobiegawczą ochronę źródeł naszej wody pitnej. Aby wypełnić tę lukę, Komisja Europejska planuje wprowadzić PMT i vPvM jako kategorie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w ramach REACH. Plan przewiduje możliwość zidentyfikowania setek dodatkowych substancji chemicznych jako SVHC na podstawie tego, że są trwałe, mobilne i toksyczne (PMT) lub bardzo trwałe, bardzo mobilne (vPvM) i bez odniesienia do równoważnego poziomu obaw.

 • Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną (ED).

Komisja UE zaproponowała utworzenie oddzielnych klas zagrożeń dla substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego oraz dla środowiska, z dwiema kategoriami:

Kategorie zagrożenia dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną dla zdrowia ludzkiego
Kategoria 1Znane lub przypuszczalne substancje zaburzające gospodarkę hormonalną dla zdrowia ludzkiego.EUH380
Kategoria 2Podejrzewane substancje zaburzające gospodarkę hormonalną u ludzi Zdrowie.EUH381
Kategorie zagrożenia dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną dla środowiska
Kategoria 1Znane lub przypuszczalne substancje zaburzające gospodarkę hormonalną dla środowiska.EUH430
Kategoria 2Podejrzewane zaburzenia endokrynologiczne dla środowiska.EUH431

Oczekiwane limity stężeń, które mają zostać wprowadzone, byłyby zgodne z obecnymi CMR z poniższą tabelą:

Składnik sklasyfikowany jako:Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny jako:
 Kategoria 1Kategoria 2
Kategoria 1≥ 0.1 % 
Kategoria 2 ≥ 1 %

Konsultacje publiczne rozpoczęły się 20 września i potrwają do 18 października 2022r.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13578-Introducing-new-hazard-classes-CLP-revision_en?_cldee=83hO9r11Zi_3vkQEDB9YDx2cSX0yrcAC_5Ad1y6k2tel-cPpaUoAk4pVNROPoxHj&recipientid=lead-96dcfb5762abec118136005056952b31-e498d72c24f246daa5016793ae8a45fc&esid=61747dc1-7939-ed11-813f-005056b9310e

EkotoxInfo 09/2022 

EkotoxInfo 09/2022 

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

 1. Karta charakterystyki 2022 – nie przegap terminu!
 2. Związki chromu – terminy uzyskanie zezwolenia
 3. Udzielenie zezwolenia na związki chromu(VI) – zmiany w sesjach informacyjnych
 4. Produkty biobójcze w procedurach europejskich – już dziś zacznij przygotowania
 5. Aktualizacja listy dostawców oraz substancji czynnych
 6. Aktualizacja danych na forum SIEF Concawe
 7. Limity zanieczyszczeń THC
 8. Propozycja identyfikacji dziewięciu nowych substancji jako SVHC
 9. Nowe terminy szkoleń Ekotox

Karta charakterystyki 2022 – nie przegap terminu!
Komisja Europejska w 2020 roku zmieniła załącznik II do rozporządzenia REACH dotyczący sporządzania oraz treści kart charakterystyki (SDS): ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
31 grudnia 2022 r. – po tej dacie wszystkie karty charakterystyki muszą być zgodne z nowymi wymaganiami, w związku z tym wszystkie obecne na rynku karty wymagają aktualizacji.
https://ekotox.pl/news/karta-charakterystyki-2022-nie-przegap-terminu/
Związki chromu – uzyskanie zezwolenia
Wnioski przedsiębiorstw dotyczące tritlenku chromu o autoryzację REACH nabierają coraz większego tempa. Wspólne zezwolenie pierwotnie zastosowane przez konsorcjum CETAC (i inne) będzie nieefektywne od września 2024 roku. W związku z tym jeżeli producenci korzystający z zezwolenia konsorcjum CETAC chcą nadal wykorzystywać trójtlenek chromu powinny już teraz podjąć odpowiednie działania.

Istnieją 2 główne obowiązki dla firm stosujących tritlenek chromu:
• Należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia REACH w odpowiednim terminie.
• Należy przestrzegać warunków przekazanych przez dostawców w rozszerzonych kartach charakterystyki oraz zgłosić swoje zastosowanie do ECHA w ciągu trzech miesięcy od pierwszej dostawy chemikaliów.

https://ekotox.pl/news/trojtlenek-chromu-uzyskanie-zezwolenia-na-stosowanie-w-ramach-reach/

Udzielenie zezwolenia na związki chromu(VI) – zmiany w sesjach informacyjnych
Ponieważ w nadchodzących latach spodziewana jest duża liczba wniosków o udzielenie zezwolenia na zastosowania sześciowartościowego chromu [Cr(VI)], ECHA zmieni sposób prowadzenia sesji informacyjnych dla tych zastosowań. Do tej pory sesje indywidualne zostaną zastąpione sesjami dla grup kilkuosobowych. Pierwsza sesja grupowa dla zastosowań sześciowartościowego chromu odbędzie się 15 lutego 2023 r., a kolejne będą organizowane w zależności od potrzeb podmiotów. Przyszłe terminy zostaną ogłoszone w biuletynie.
https://ekotox.pl/news/udzielenie-zezwolenia-na-zwiazki-chromuvi/

Produkty biobójcze w procedurach europejskich – już dziś zacznij przygotowania
Procedury europejskie dotyczą produktów biobójczych, których wszystkie substancje czynne zostały: zatwierdzone w danej grupie produktowej (PT) tzn. przeszły pozytywnie ocenę w programie przeglądu, albo znajdują się w załączniku I do rozporządzenia nr 528/2012, czyli są substancjami czynnymi o niskim ryzyku dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Przygotowanie odpowiednich informacji, badań oraz dossier potrzebnego do rejestracji zajmuje około 2 lat. Aby utrzymać produkt na rynku już teraz warto rozpocząć przygotowania do rejestracji w nowych procedurach.
https://ekotox.pl/produkty-biobojcze-procedury-europejskie/

Aktualizacja listy dostawców oraz substancji czynnych
1 sierpnia 2022r.
ECHA zaktualizowała listę dozwolonych do stosowania substancji czynnych w wyrobach poddanych produktom biobójczym oraz listę dostawców substancji czynnych. Obie listy dostępne są na stronie internetowej ECHA.
Dostawcy substancji czynnych – ECHA (europa.eu)
Company name (europa.eu)
Aktualizacja danych na forum SIEF Concawe
W związku z sankcjami EU nałożonymi na Rosję, które weszły w życie 3 czerwca 2022r., zgodnie z informacją podaną przez forum SIEF, aby nadal korzystać z przestrzeni SIEF należy przedłożyć odpowiedni certyfikat zgodności handlowej do dnia 19 września 2022r. Szczegóły ograniczeń w handlu ujęte są w Rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) 2022/878.
https://www.siefspace.eu/archive/5cd63cfd-9b64-4e84-994d-3946761de46b-77J6Fs

Limity zanieczyszczeń THC
Ogłoszono dozwolone, maksymalne limity zanieczyszczenia THC w środkach spożywczych dla nasion konopii, częściowo zmielonych nasion konopii, a także dla oleju. Dodano również pozycję ekwiwalentów delta-9-tetrahydrokannabinolu. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2023r.
EUR-Lex – 32022R1393 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Propozycja identyfikacji dziewięciu nowych substancji jako SVHC
Weź udział w konsultacjach i wyraź swoją opinię na temat propozycji identyfikacji 9 nowych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Komentarze można przekazać do 17 października 2022 r.
https://ekotox.pl/news/propozycja-identyfikacji-dziewieciu-nowych-substancji-jako-svhc/

Nowe terminy szkoleń Ekotox
Na stronie internetowej Ekotox znajdują się nowe terminy webinarów na 2022 rok. Centra Ekotox organizują również szkolenia na zamówienie, dedykowane potrzebom danego przedsiębiorstwa. Zapraszamy na naszą stronę internetową!
https://ekotoxtraining.com/webinars-list/

3 Nowe szkolenia Centrum Ekotoksykologicznego

3 Nowe szkolenia Centrum Ekotoksykologicznego

Serdecznie zapraszamy na trzy szkolenia, ukierunkowane na tematykę najnowszych zmian w przepisach chemicznych. Na spotkaniu poruszone zostaną terminy na które należy zwrócić uwagę, aby pozostać w zgodzie z prawem, a które zbliżają się wielkimi krokami. Przekażemy również wskazówki jak przygotować się do nadchodzących zmian.
Szkolenia odbędą się w październiku za pośrednictwem platformy Webex.
Zapisy poprzez stronę internetową: https://trainingeu.eu/

Produkty biobójcze w nowych procedurach – przygotowanie do rejestracji i utrzymanie obecnego pozwolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w procedurach europejskich, aby utrzymać produkt biobójczy na rynkach europejskich. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z elementami wymaganej dokumentacji rejestracyjnej, procedurą przygotowania wniosków do rejestracji. Omówiony zostanie szacunkowy czas potrzebny na zebranie danych, a także konsekwencje związane z terminowością złożenia wniosków.
Termin: 12.10.2022
https://trainingeu.eu/pl/events/produkty-biobojcze-w-nowych-procedurach/
Procedura udzielania zezwoleń w ramach REACH – stosowanie związków chromu
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą udzielenia zezwolenia na stosowanie substancji chemicznej z załącznika XIV REACH na przykładzie związków chromu. Uczestnicy szkolenia poznają zasady oceny substancji od identyfikacji jako SVHC do włączenia do załącznika XIV REACH, a także elementy oraz czas potrzebne do złożenia wniosku. Poruszone zostaną obowiązki dalszego użytkownika stosującego substancje z załącznika XIV.

Termin: 19.10.2022
https://trainingeu.eu/pl/events/procedura-udzielania-zezwolen-w-ramach-reach-webinar-2/
Nowa karta charakterystyki od stycznia 2023r. – przygotuj się na zmiany
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem karty charakterystyki oraz najnowszych zmian. Uczestnicy poznają podstawy prawne, format karty oraz najnowsze zmiany obowiązujące po zakończeniu okresu przejściowego 31.12.2022r.
Termin: 26.10.2022
https://trainingeu.eu/pl/events/nowa-karta-charakterystyki-od-2023r-webinar/

Rząd Ukrainy zatwierdza projekt ustawy o zarządzaniu chemikaliami

Rząd Ukrainy zatwierdza projekt ustawy o zarządzaniu chemikaliami

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził projekt ustawy, który w przypadku przyjęcia przewiduje stworzenie krajowych ram zarządzania chemikaliami, z istotnymi zobowiązaniami dla przemysłu oraz przedsiębiorców. Zatwierdzony 13 września projekt ustawy przewiduje wprowadzenie:

 • obowiązkowej rejestracji wszystkich substancji chemicznych;
 • systemu klasyfikacji substancji niebezpiecznych;
 • ograniczenia i zakazu używania szczególnie niebezpiecznych substancji;
 • obowiązków dla biznesu związanych z zarządzaniem chemikaliami.
  Ukraiński Gabinet Ministrów w komunikacie prasowym poinformował, że proponowana ustawa pomogłaby chronić środowisko przed zanieczyszczeniem, a także zmniejszyć poziom chorób związanych z narażeniem na niebezpieczne chemikalia. Podmioty gospodarcze otrzymają jasne zasady zharmonizowane z normami międzynarodowymi i europejskimi, co ułatwi to im dostęp do rynków zagranicznych – dodał.
  Zobowiązania branżowe
  Projekt ustawy m.in. nakładałby na podmioty gospodarcze obowiązek:
 • przestrzegania wymagań dotyczących rejestracji substancji i bezpiecznego obchodzenia się z produktami chemicznymi;
 • przeprowadzania oceny bezpieczeństwa substancji chemicznej;
 • dostarczania informacji o niebezpiecznych substancjach, incydentach chemicznych i przypadkach zanieczyszczenia środowiska;
 • wprowadzenia systemu bezpieczeństwa chemicznego i zarządzania produktami chemicznymi opartemu na podejściu zorientowanym na ryzyko;
 • przeprowadzenia klasyfikacji zagrożeń produktów chemicznych oraz identyfikacji substancji niebezpiecznych;
 • dokonania oceny ryzyka poziomu zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludności podczas wytwarzania i użytkowania produktów chemicznych, w tym podczas stosowania w opracowaniach naukowo-technicznych i badawczo-technologicznych oraz produkcji nowych substancji.

  Ukraina, a przepisy Unii Europejskiej

  Ukraina stworzy podstawy prawne do wprowadzenia nowoczesnych europejskich regulacji REACH i CLP. Ponadto zgodnie z umową stowarzyszeniową z UE Ukraina musi zharmonizować swoje przepisy sanitarne i środowiskowe z prawodawstwem europejskim. Projekt ustawy wdrażałby również postanowienia Konwencji Bazylejskiej, Konwencji Rotterdamskiej i Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP).
  Projekt ustawy trafi teraz do parlamentu Ukrainy celem jego akceptacji i wdrożenia.
  Na początku tego miesiąca Ukraina przyjęła ustawę zakazującą produkcji i stosowania wszelkich wyrobów i materiałów zawierających azbest oraz azbest. Zaproponowała również ograniczenie stosowania substancji chemicznej – triklosanu w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Projekt rozporządzenia, który jest otwarty do konsultacji publicznych.
  https://mepr.gov.ua/news/39766.html