AKTUALNOŚCI

ECHA dodaje jedną niebezpieczną substancję chemiczną do listy kandydackiej

ECHA dodaje jedną niebezpieczną substancję chemiczną do listy kandydackiej

ECHA/NR/24/19

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 241 pozycji dotyczących substancji chemicznych. Które mogą szkodzić ludziom lub środowisku. Firmy są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z tymi chemikaliami oraz udzielanie klientom i konsumentom informacji na temat ich bezpiecznego stosowania.

Helsinki, 27 czerwca 2024 r
. – Nowo dodana substancja chemiczna, nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu). Jest toksyczny dla rozrodczości i jest stosowany jako substancja pomocnicza w przetwórstwie, np. jako środek zmniejszający palność.

Wpis dodany do listy kandydackiej w dniu 27 czerwca 2024 r.:

Komitet Państw Członkowskich (MSC) ECHA potwierdził dodanie tej substancji do listy kandydackiej. Lista zawiera obecnie 241 pozycji – niektóre z nich to grupy substancji chemicznych. Więc ogólna liczba substancji chemicznych, których dotyczy problem, jest wyższa.

Substancja ta może w przyszłości zostać umieszczona w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Jeśli substancja znajduje się w tym wykazie, przedsiębiorstwa nie mogą jej stosować. Chyba że złożą wniosek o zezwolenie, a Komisja Europejska zezwoli na jej dalsze stosowanie.

Inne substancje

Porozumienie MSC w procesie identyfikacji fosforanu trifenylu (TPhP; WE nr 204-112-2) jako SVHC przewidziano na czerwcowe posiedzenie komitetu. Jednakże po konsultacji z członkami komitetu i podmiotem przedkładającym dokumentację ECHA podjęła decyzję o zawieszeniu procesu ubiegania się o zgodę na tę substancję, ponieważ w dniach poprzedzających posiedzenie pojawiły się istotne nowe informacje.

Zawieszenie to gwarantuje, że nowo dostarczone dane zostaną odpowiednio ocenione i uwzględnione w procesie identyfikacji SVHC. Jest to rozwiązanie wyjątkowe i ma zastosowanie wyłącznie w warunkach właściwych dla danego przypadku.

Strona ECHA: https://echa.europa.eu/pl/-/echa-adds-one-hazardous-chemical-to-the-candidate-list

Konferencja REACH 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

Inspektorzy sprawdzą klasyfikację i oznakowanie mieszanin w produktach

Inspektorzy sprawdzą klasyfikację i oznakowanie mieszanin w produktach

ECHA/NR/24/18

Forum ECHA ds. egzekwowania przepisów zgodziło się na nowy ogólnounijny projekt mający na celu sprawdzenie, czy niebezpieczne mieszaniny obecne w produktach, takich jak odświeżacze powietrza lub papierosy elektroniczne, są prawidłowo klasyfikowane, oznakowane i pakowane w celu ochrony konsumentów i dzieci przed zagrożeniami chemicznymi.

Helsinki, 17 czerwca 2024 r. – Celem kontroli w nowym projekcie REF-14 jest ochrona zdrowia ludzkiego poprzez egzekwowanie wymogu klasyfikacji i oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie. Kontrole obejmą produkty konsumpcyjne, które są powszechnie dostępne na rynku i o których wiadomo, że zawierają niebezpieczne mieszaniny – takie jak wyroby nikotynowe zawierające substancje silnie toksyczne lub odświeżacze powietrza zawierające substancje uczulające lub drażniące.

Organy egzekwowania prawa zauważyły, że produkty te czasami nie są klasyfikowane i oznakowane w celu informowania konsumentów o zagrożeniach i sposobach ich bezpiecznego stosowania. Czasami można je również znaleźć bez zapięcia zabezpieczającego przed dziećmi, co może spowodować narażenie dzieci.

Inspektorzy sprawdzą, czy dostawcy tych produktów wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z rozporządzenia CLP, w tym z zakresu klasyfikacji i oznakowania, a także wymagań dotyczących opakowań i zapięć zabezpieczających przed otwarciem przez dzieci. Sprawdzą również zgłoszenia do ośrodków zatruć oraz karty charakterystyki mieszanin. Projekt REF-14 zostanie przygotowany w 2025 r., a inspekcje spodziewane są w 2026 r. 

Strona ECHA: https://echa.europa.eu/-/inspectors-will-check-classification-and-labelling-of-mixtures-in-products#msdynttrid=RMMeVoU9HyYV16pRIb3XbOnACFkvaT6-vZtCd3gaNoc

Konferencja REACH 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

EkotoxInfo06/2024 

EkotoxInfo06/2024 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem aktualności EkotoxInfo. W podsumowaniu zmian w dziedzinie prawodawstwa i zarządzania chemikaliami znajdą Państwo następujące tematy:

 1. Nanomateriały w produktach kosmetycznych
 2. Przedłużenie okresu trwania unijnego programu oceny substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych
 3. Przegląd dyrektywy UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
 4. Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów
 5. Ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)
 6. Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI)
 7. Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) – substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE.
 8. Składanie powiadomień dalszego użytkownika o dozwolonych zastosowaniach
 9. Konferencja REACH 2024 odbędzie się w Bratysławie w dniach 15-16 października 2024 r.
 • Nanomateriały w produktach kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/858 (14 marca 2024 r.) Parlamentu Europejskiego i Rady 1223/2009/WE w sprawie kopolimeru styren/akrylan, kopolimeru styren/akrylan sodu, miedzi, koloidu miedzi, hydroksyapatytu, w sprawie modyfikacji nanomateriałów złota, koloidu złota, kwasu tioetyloaminohialuronowego złota, koloidu acetyloheptapeptydu-9 złota, platyny, koloidu platyny, koloidu acetylo-tetrapeptydu-17 platyny i koloidu srebra w produktach kosmetycznych.

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/unia-europejska-zmienia-zastosowania-niektorych-nanomaterialoww-produktach-kosmetycznych/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca kosmetyków: https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-kosmetyczne/

 • Przedłużenie okresu trwania unijnego programu oceny substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1398 z dnia 14 marca 2024 r.

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/przedluzenie-okresu-trwania-unijnego-programu-oceny-substancji-czynnych-stosowanych-w-produktach-biobojczych/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca produktów biobójczych: https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-biobojcze/

 • Przegląd dyrektywy UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Proponowane rozporządzenie określałoby przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. w zakresie substancji potencjalnie niebezpiecznych, możliwości recyklingu oraz obowiązkowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu i minimalizacji opakowań); etykietowania, znakowania i informacji (np. w zakresie składu materiałowego opakowań); obowiązków podmiotów gospodarczych (np. zakazu stosowania niektórych formatów opakowań oraz określenia celów w zakresie ponownego użycia i napełniania); gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (np. celów w zakresie ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych oraz systemów kaucji i zwrotu jednorazowych plastikowych butelek na napoje i metalowych pojemników na napoje); oraz zielonych zamówień publicznych.

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/przeglad-unijnej-dyrektywy-w-sprawie-opakowan-i-odpadow-opakowaniowych/

Strona Parlamentu Europejskiego: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240419IPR20589/nowe-przepisy-unii-o-redukcji-ilosci-wielokrotnym-uzyciu-i-recyklingu-opakowan

Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

 • Koncepcja niezbędnego zastosowania (ang. essential use) w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Pojęcie niezbędnego zastosowania zawarte w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów stanowi ramy mające na celu określenie, kiedy stosowanie określonych substancji jest konieczne ze względu na potrzeby społeczne.  Ma ona na celu zrównoważenie kwestii dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska z potrzebami społecznymi. Koncepcja ta obejmuje identyfikację zastosowań o krytycznym znaczeniu dla zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społeczeństwa, przy jednoczesnej ocenie dostępności rozwiązań alternatywnych.

Dzięki ustrukturyzowanym ocenom można dokonać selekcji zastosowań innych niż niezbędne, upraszczając procesy regulacyjne i promując przejście na bezpieczniejsze alternatywy. Wdrożenie tej koncepcji wymaga dokładnego rozważenia konkretnych kryteriów i procedur w ramach poszczególnych ram prawnych, aby zapewnić jej skuteczność i zastosowanie w różnych sektorach.

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/koncepcja-niezbednego-zastosowania-w-prawodawstwie-ue-dotyczacym-chemikaliow/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca REACH: https://ekotox.pl/reach/reach-management/

 • Ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)

PFAS są lub ostatecznie przekształcają się w substancje trwałe, prowadząc do nieodwracalnego narażenia środowiska i akumulacji. Ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie i mobilność, w UE doszło do skażenia wód powierzchniowych, gruntowych i pitnych oraz gleby.

Jedną z głównych obaw społecznych jest nieodwracalność skażenia, wraz z efektami zaburzającymi gospodarkę hormonalną, rakotwórczością, toksycznością dla reprodukcji, wpływem na układ odpornościowy i metabolizm lipidów dla szerokiej gamy PFAS.

Propozycja powszechnego ograniczenia PFAS jest w trakcie procesu legislacyjnego

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/organiczenie-produkcji-pfas/

Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

 • Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI)

Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o rozszerzenie zakresu wniosku w sprawie ograniczeń REACH, aby objąć co najmniej 12 substancji chromu (VI).

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/wniosek-w-sprawie-ograniczen-wiekszej-liczby-substancji-zwiazkow-chromu-vi/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca procedury udzielania zezwoleń: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/

 • Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) – substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r.

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/oktametylocyklotetrasiloksan-d4-dekametylocyklopentasiloksan-d5-i-dodekametylocykloheksasiloksan-d6-substancje-podlegajace-ograniczeniom-na-mocy-rozporzadzenia-komisji-ue/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

 • Składanie powiadomień dalszego użytkownika o dozwolonych zastosowaniach

Dalsi użytkownicy substancji wymienionej w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) stosujący ją na podstawie zezwolenia udzielonego dostawcy znajdującemu się dalej w łańcuchu dostaw muszą powiadomić ECHA o takim zastosowaniu.  

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/skladanie-powiadomien-dalszego-uzytkownika-o-dozwolonych-zastosowaniach/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca procedury udzielania zezwoleń: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/

 • Konferencja REACH 2024 

Konferencja REACH 2024 odbędzie się w dniach 15-16 października 2024 r. w Bratysławie.

Konferencja REACH 2024 organizowana jest już po raz czternasty, gromadząc wykładowców i uczestników z różnych sektorów przemysłu, władz, środowisk akademickich i innych zainteresowanych stron.

Obecnie prawodawstwo UE w zakresie chemikaliów osiągnęło istotny etap dzięki nowym politykom Strategii Chemikaliów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wprowadzonym w ramach Europejskiego Ładu Przemysłowego jako uzupełnienie Zielonego Ładu. Zarządzanie wszystkimi nowymi wymogami będzie wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych stron.

Konferencja REACH 2024 webpage: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

—————————————————————————————————————————

EKOTOX CENTERS – grupa konsultacyjno-doradcza koncentrująca się głównie na wymaganiach prawnych na rynku UE w przypadku produktów (wyrobów), mieszanin i substancji chemicznych, oceny zagrożeń i ryzyka. Obejmujemy szeroki zakres obszarów regulacyjnych, aby pomóc naszym klientom w spełnieniu określonych wymagań dotyczących ich produktów na rynku UE.

CENTRA EKOTOX:

Ekotox Hungary Kft., WĘGRY

CENTRUL EKOTOX S.R.L. RUMUNIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLSKA

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECHY

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SŁOWACJA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINA

————————————————————————————————————————

EKOTOX CENTERS wsparcie doradcze https://ekotox.pl/

Konsultacje online, szkolenia i webinary: https://ekotoxtraining.com/

Ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji per – i polifluoroalkilowych (PFAS)

Ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji per – i polifluoroalkilowych (PFAS)

PFAS są lub ostatecznie przekształcają się w substancje trwałe, co prowadzi do nieodwracalnego narażenia i akumulacji w środowisku. Ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie i mobilność w środowisku w UE doszło do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i pitnych oraz gleby.

Jednym z głównych problemów społecznych jest nieodwracalność zanieczyszczenia, wraz z efektami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego, rakotwórczością, szkodliwością dla rozrodczości, wpływem na układ odpornościowy i metabolizm lipidów w przypadku szerokiej gamy PFAS.

Wniosek dotyczący powszechnego ograniczenia PFAS jest w trakcie procesu legislacyjnego:

Komitety ECHA ds. Oceny Ryzyka i ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych spotykają się w czerwcu w celu omówienia:

* Powlekanie metalami i produkcja wyrobów metalowych; oraz

* Dodatkowa dyskusja na temat zagrożeń (tylko przez RAC).

Posiedzenia RAC i SEAC we wrześniu 2024 r.:

Tekstylia, tapicerka, skóra, odzież, dywany (TULAC);

Materiały i opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością; oraz

Ropa naftowa i górnictwo.

Zgłoszone ograniczenia są rozpatrywane: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term

Strona internetowa ECHA dotycząca PFAS: https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

Konferencja REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/

Przedłużenie okresu trwania unijnego programu oceny substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

Przedłużenie okresu trwania unijnego programu oceny substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1398 z dnia 14 marca 2024 r.

zapewnia kontynuację programu prac w zakresie systematycznego przeglądu wszystkich substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych, zainicjowanego zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Program prac ma zostać wdrożony do 31 grudnia 2024 r. Jednak jego realizacja jest znacznie opóźniona ze względu na zasoby państw członkowskich, pojawiające się problemy techniczne i opracowanie wytycznych oraz wprowadzenie nowych kryteriów naukowych stworzonych w celu określenia właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

Biorąc pod uwagę, że program prac nie zostanie wdrożony do dnia 31 grudnia 2024 r. Konieczne jest przedłużenie jego okresu obowiązywania do 2030 r., z czym zgadza się Komisja.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401398

Strona internetowa produktów biobójczych Ekotox: https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-biobojcze/

Składanie powiadomień dalszego użytkownika o dozwolonych zastosowaniach

Składanie powiadomień dalszego użytkownika o dozwolonych zastosowaniach

Jeśli jesteś dalszym użytkownikiem substancji wymienionej w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) i stosujesz ją na podstawie zezwolenia udzielonego dostawcy znajdującemu się na dalszym etapie łańcucha dostaw, musisz powiadomić ECHA o swoim zastosowaniu. Dodatkowo stosując substancję należy przestrzegać warunków zezwolenia, które Twój dostawca ma obowiązek przedstawić w karcie charakterystyki.

Aby sprawdzić, czy stosowanie substancji wymienionej w załączniku XIV jest dozwolone, należy wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdź kartę charakterystyki (SDS): Numer autoryzacji znajduje się w karcie charakterystyki otrzymanej od dostawcy.
 2. Sprawdź etykietę: Numer zezwolenia jest również na etykiecie substancji lub mieszaniny. Jest on zgodny z formatem „REACH/x/x/x”.
 3. Skontaktuj się z dostawcą: Jeśli nie możesz znaleźć numeru autoryzacji w żadnym z tych miejsc, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania potwierdzenia.

Należy powiadomić ECHA w ciągu trzech miesięcy od pierwszej dostawy substancji. Obowiązek ten rozpoczyna się po opublikowaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia w Dzienniku Urzędowym.

Należy przesłać następujące informacje:

 • Dane Twojej firmy
 • Numer autoryzacji
 • Informacje kontaktowe

Można również podać szczegółowe informacje na temat typowego rocznego tonażu i liczby pracowników stosujących daną substancję. Dodatkowo można załączyć krótki opis swojego zastosowania i wszelkich działań związanych z potencjalnymi substytucjami.

Jeżeli decyzja o udzieleniu zezwolenia wymaga podania określonych danych, takich jak informacje o narażeniu, należy dołączyć do zgłoszenia plik w terminie określonym w decyzji.

Tworzenie dokumentacji zgłoszeniowej w IUCLID

Należy sporządzić dokumentację IUCLID w celu zgłoszenia ECHA swojego zastosowania. Można to zrobić w aplikacji na komputerze lub skorzystać z programu IUCLID w ramach usług ECHA w chmurze. IUCLID 6 w naszych usługach w chmurze jest bezpłatny i zawsze posiada najnowsze aktualizację.

Przysyłanie zgłoszenia

Aby przesłać zgłoszenie potrzebne jest aktywne konto REACH-IT. Linki do systemu REACH-IT znajdują się po prawej stronie tej strony.

Zarejestruj się w systemie REACH-IT (pomiń ten krok, jeśli Twoje przedsiębiorstwo ma już konto). Zaloguj się do systemu REACH-IT. Z menu wybierz opcję „Prześlij dokumentację IUCLID” w sekcji „Powiadamianie dalszych użytkowników o dozwolonych zastosowaniach”. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora zgłoszeń.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego dozwolonego stosowania (youtube.com)

Strona internetowa ECHA: Składanie zgłoszeń dalszych użytkowników w odniesieniu do zastosowań objętych zezwoleniem – ECHA (europa.eu) Konferencja REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE 

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r

Pozycja 70 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 otrzymuje brzmienie: 

Substancji nie wprowadza się do obrotu jako substancji w postaci własnej, jako składnika innych substancji lub w mieszaninach. Jeżeli ich stężenie jest równe lub większe niż 0,1% wagowo po dniu 6 czerwca 2026 r. (ust. 1). 

Ponadto substancja nie może być stosowana jako rozpuszczalnik do czyszczenia na sucho tekstyliów, skóry i futer po 6 czerwca 2026 r. (ust. 2). 

W drodze odstępstwa (między innymi):

 • W przypadku D4 i D5 w zmywalnych produktach kosmetycznych, jeżeli występuje w mieszaninach, stosuje się je po 31 stycznia 2020 r. 
 • W odniesieniu do wszystkich produktów kosmetycznych innych niż wymienione powyżej ustęp 1 będzie miał zastosowanie po 6 czerwca 2027 r. 
 • W odniesieniu do wyrobów medycznych i akcesoriów do wyrobów medycznych ust. 1 stosuje się po dniu 6 czerwca 2031 r. 
 • W odniesieniu do produktów leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych ustęp 1 stosuje się po dniu 6 czerwca 2031 r. 
 • W przypadku D5 jako rozpuszczalnika w pralni chemicznej tekstyliów, skóry i futer ustępy 1 i 2 stosuje się po 6 czerwca 2034 r. 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401328 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/ 

Konferencja REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/ 

Przegląd unijnej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Przegląd unijnej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Parlament Europejski przyjął nowe środki mające na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru opakowań i zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych w UE. 

Przepisy, które zostały wstępnie uzgodnione z Radą, obejmują cele w zakresie redukcji opakowań (5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.). I nakładają na kraje UE obowiązek zmniejszenia w szczególności ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Aby zmniejszyć liczbę niepotrzebnych opakowań. Maksymalny współczynnik pustej przestrzeni wynosi 50% dla opakowań grupowych, transportowych i e-commerce; Producenci i importerzy będą również musieli zadbać o to. Aby masa i objętość opakowań były zminimalizowane. 

Od 1 stycznia 2030 r. zakazane zostaną niektóre rodzaje opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Należą do nich opakowania na nieprzetworzone świeże owoce i warzywa, opakowania na żywność i napoje napełniane i spożywane w kawiarniach i restauracjach, pojedyncze porcje (np. przyprawy, sosy, śmietanka, cukier). Miniaturowe opakowania na kosmetyki oraz bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy (poniżej 15 mikronów). 

Aby zapobiec negatywnym skutkom zdrowotnym, w tekście zawarto zakaz stosowania tzw. „wiecznych chemikaliów” (per- i polifluorowanych substancji alkilowych lub PFAS) powyżej określonych progów w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Proponowane rozporządzenie określałoby przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. w zakresie substancji potencjalnie niebezpiecznych, możliwości recyklingu oraz obowiązkowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu i minimalizacji opakowań); etykietowania, znakowania i informacji (np. w zakresie składu materiałowego opakowań); obowiązków podmiotów gospodarczych (np. zakazu stosowania niektórych formatów opakowań oraz określenia celów w zakresie ponownego użycia i napełniania); gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (np. celów w zakresie ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych oraz systemów kaucji i zwrotu jednorazowych plastikowych butelek na napoje i metalowych pojemników na napoje); oraz zielonych zamówień publicznych. 

Strona internetowa PE: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/ 

Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training 

Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Pojęcie niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów stanowi ramy mające na celu określenie, kiedy stosowanie niektórych substancji jest konieczne ze względu na potrzeby społeczne. Ma na celu zrównoważenie kwestii związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem z wymaganiami społecznymi. Koncepcja ta obejmuje identyfikację zastosowań, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społeczeństwa. Przy jednoczesnej ocenie dostępności rozwiązań alternatywnych.  
Dzięki ustrukturyzowanym ocenom można odfiltrować zastosowania inne niż niezbędne, upraszczając procesy regulacyjne i promując przejście na bezpieczniejsze alternatywy. Wdrożenie tej koncepcji wymaga starannego rozważenia konkretnych kryteriów i procedur w ramach poszczególnych ram prawnych, aby zapewnić jej skuteczność i możliwość zastosowania w różnych sektorach. 
 
1. Stosowanie najbardziej szkodliwej substancji jest konieczne dla zdrowia lub bezpieczeństwa w odniesieniu do co najmniej jednego z następujących elementów: 
– Rozwiązywanie problemów związanych z chorobami i porównywalnymi problemami zdrowotnymi; 
– Utrzymanie podstawowych warunków życia i zdrowia ludzi lub zwierząt; 
– Zarządzanie kryzysami zdrowotnymi i sytuacjami nadzwyczajnymi; 
– Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego; 
– Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

 
2. Stosowanie najbardziej szkodliwej substancji ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa w odniesieniu do co najmniej jednego z następujących elementów:
– Zapewnianie zasobów lub usług, które muszą pozostać w służbie społeczeństwa, aby mogło funkcjonować; 
– Zapewnienie zasobów, takich jak infrastruktura i sprzęt, w celu zapewnienia społeczeństwu obronności i bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń konwencjonalnych, niekonwencjonalnych i hybrydowych; 
– Zarządzanie ryzykiem społecznym i skutkami kryzysów naturalnych i klęsk żywiołowych; 
– Ochrona i odbudowa środowiska naturalnego; 
– Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 
– Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Równolegle, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznieStrona Centrum Ekotoksykologicznego NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIE: 
ECHA: Guiding criteria and principles for the essential use concept in EU legislation dealing with chemicals 
Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training  

Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI) 

Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI) 

ECHA/NR/24/13 

Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o poszerzenie wykazu substancji podlegającym ograniczeniom REACH. Tak aby obejmował on co najmniej 12 związków chromu (VI). 

Helsinki, 8 maja 2024 r. – ECHA otrzymała od Komisji zaktualizowane pełnomocnictwo do przygotowania wniosku w sprawie ewentualnego ograniczenia dotyczącego substancji zawierających chrom (VI). Niniejsza aktualizacja uzupełnia pierwotny wniosek z września 2023 r. W którym skoncentrowano się na dwóch pozycjach znajdujących się obecnie w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń REACH. A mianowicie jest to tlenek chromu (VI) (pozycja 16) i kwas chromowy (VI) (pozycja 17). 

Zaktualizowany wykaz obejmuje obecnie substancje chromu (VI) określone w pozycjach 16–22 i 28–31 wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń REACH. Ponadto ECHA została poproszona o uwzględnienie we wniosku w sprawie ograniczeń innych substancji chromu (VI) niewymienionych w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. W szczególności chromianu (VI) baru (numer EC 233-660-5). Substancje te mogą stanowić zagrożenie dla pracowników i społeczeństwa, jeżeli są stosowane jako substytuty chromu (VI) podlegające obowiązkowi uzyskania zezwolenia. 

Biorąc pod uwagę szerszy zakres, ECHA przedłoży wniosek w sprawie ograniczeń do dnia 11 kwietnia 2025 r. 

Link do wiadomości ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-more-substances  

Strona internetowa Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.eu/chemicals-management/ 

Konferencja REACH 2024: Konferencja REACH 2024 – Szkolenie Ekotox