5 nowych niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do listy kandydackiej REACH

5 nowych niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do listy kandydackiej REACH

5 nowych niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do listy kandydackiej REACH


Agencja ECHA dodała pięć nowych substancji chemicznych do listy kandydackiej. 

Jedna z nich wykazuje właściwości toksyczne dla reprodukcji, trzy są substancjami bardzo trwałymi i wykazują bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, a jedna została sklasyfikowana zarówno jako substancja toksyczna dla reprodukcji oraz trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. 

Agencja zaktualizowała również istniejący wpis na liście kandydackiej dotyczący ftalanu dibutylu, uwzględniając jego właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego dla środowiska. 

Wpisy dodane na listę kandydacką w dniu 23 stycznia 2024 r.  

NAZWA SUBSTANCJI NUMER EC  NUMER CAS POWÓD WŁĄCZENIA  PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ 
2,4,6-tri-tert-butylphenol  211-989-5 732-26-3 Toksyczna dla reprodukcji (Artykuł 57c) Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji  
i toksyczna (PBT)  
(Artykuł 57d) 
Produkcja innej substancji; formulacja mieszanin i produktów paliwowych. 
2-(2H-benzotriazol-2-ylo)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 221-573-5 3147-75-9 Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)  
(Artykuł 57e) 
Produkty do odświeżania powietrza, produkty powłokowe, kleje i uszczelniacze, smary i smary, pasty i woski oraz produkty myjące i czyszczące. 
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one  438-340-0 119344-86-4 Toksyczna dla reprodukcji  
(Artykuł 57c) 
Atramenty i tonery, produkty powłokowe. 
Bumetrizole 223-445-4 3896-11-5 vPvB  
(Artykuł 57e) 
Produkty powłokowe, kleje i uszczelniacze oraz produkty myjące i czyszczące. 
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol  700-960-7 – vPvB  
(Artykuł 57e) 
Kleje i uszczelniacze, produkty powłokowe, wypełniacze, szpachlówki, tynki, glina modelarska, tusze i tonery oraz polimery. 
Dibutyl phthalate (updated entry) 201-557-4 84-74-2 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego  
(Artykuł 57(f) – środowisko) 
Płyny do obróbki metali, środki piorące i czyszczące, chemia laboratoryjna i polimery. 

Konsekwencje wynikające z listy kandydackiej 

Zgodnie z rozporządzeniem REACH przedsiębiorstwa, które stosują substancje znajdujące się na liście kandydackiej – w postaci własnej, w mieszaninach bądź wyrobach, są zobowiązani wypełnianiem dodatkowych obowiązków prawnych.   

Jeżeli wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w stężeniu większym niż 0,1% (wagowo), dostawcy muszą przekazać swoim klientom i konsumentom informacje na temat bezpiecznego stosowania tej substancji. Konsumenci mają prawo zapytać dostawców, czy kupowane przez nich produkty zawierają substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC). 

Importerzy i producenci wyrobów muszą powiadomić ECHA, jeśli ich wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w ciągu sześciu miesięcy od daty umieszczenia go na liście (23 stycznia 2024 r.). 

Dostawcy z UE i EOG substancji z listy kandydackiej, dostarczanych w postaci własnej lub w mieszaninach, muszą aktualizować karty charakterystyki, które dostarczają swoim klientom. 

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów, przedsiębiorstwa muszą również powiadamiać ECHA, jeśli produkowane przez nich wyroby zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże zagrożenie w stężeniu powyżej 0,1% (wagowo). Niniejsze powiadomienie zostaje opublikowane w bazie danych ECHA dotyczącej substancji stanowiące bardzo duże zagrożenie (SCIP). 

Pełny artykuł ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-five-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list 
Ekotox REACH: https://ekotox.eu/reach-authorisation/ 
Ekotox Training/Webinars: https://ekotoxtraining.com/