5 nowych niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do listy kandydackiej REACH

5 nowych niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do listy kandydackiej REACH

5 nowych niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do listy kandydackiej REACH


Agencja ECHA dodała pięć nowych substancji chemicznych do listy kandydackiej. 


Jedna z nich wykazuje właściwości toksyczne dla reprodukcji. Trzy są substancjami bardzo trwałymi i wykazują bardzo dużą zdolność do bioakumulacji.


Agencja zaktualizowała również istniejący wpis na liście kandydackiej dotyczący ftalanu dibutylu. Wprowadzono te zmiany, uwzględniając jego właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego dla środowiska.

Wpisy dodane na listę kandydacką w dniu 23 stycznia 2024 r.  

NAZWA SUBSTANCJI NUMER EC  NUMER CAS POWÓD WŁĄCZENIA  PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ 
2,4,6-tri-tert-butylphenol  211-989-5 732-26-3 Toksyczna dla reprodukcji (Artykuł 57c) Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji  
i toksyczna (PBT)  
(Artykuł 57d) 
Produkcja innej substancji; formulacja mieszanin i produktów paliwowych. 
2-(2H-benzotriazol-2-ylo)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 221-573-5 3147-75-9 Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)  
(Artykuł 57e) 
Produkty do odświeżania powietrza, produkty powłokowe, kleje i uszczelniacze, smary i smary, pasty i woski oraz produkty myjące i czyszczące. 
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one  438-340-0 119344-86-4 Toksyczna dla reprodukcji  
(Artykuł 57c) 
Atramenty i tonery, produkty powłokowe. 
Bumetrizole 223-445-4 3896-11-5 vPvB  
(Artykuł 57e) 
Produkty powłokowe, kleje i uszczelniacze oraz produkty myjące i czyszczące. 
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol  700-960-7 – vPvB  
(Artykuł 57e) 
Kleje i uszczelniacze, produkty powłokowe, wypełniacze, szpachlówki, tynki, glina modelarska, tusze i tonery oraz polimery. 
Dibutyl phthalate (updated entry) 201-557-4 84-74-2 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego  
(Artykuł 57(f) – środowisko) 
Płyny do obróbki metali, środki piorące i czyszczące, chemia laboratoryjna i polimery. 

Konsekwencje wynikające z listy kandydackiej 

Zgodnie z rozporządzeniem REACH przedsiębiorstwa, które stosują substancje znajdujące się na liście kandydackiej – w postaci własnej, w mieszaninach. Są zobowiązani do wypełniania dodatkowych obowiązków prawnych, co obejmuje m.in. przekazywanie informacji o tych substancjach wzdłuż łańcucha dostaw.  


Jeżeli wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w stężeniu większym niż 0,1% (wagowo), dostawcy muszą przekazać swoim klientom informacje. I konsumentom informacje na temat bezpiecznego stosowania tej substancji, w tym zalecenia dotyczące ograniczeń i odpowiednich środków ostrożności. Konsumenci mają prawo zapytać dostawców, czy kupowane przez nich produkty zawierają substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC). 

Importerzy i producenci wyrobów muszą powiadomić ECHA, jeśli ich wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej. Mają na to sześć miesięcy od daty umieszczenia go na liście (23 stycznia 2024 r.).

Dostawcy z UE i EOG substancji z listy kandydackiej. Dostarczanych w postaci własnej lub w mieszaninach, mają obowiązek aktualizować karty charakterystyki. Te aktualizacje należy przekazać swoim klientom w celu zapewnienia aktualnych informacji o bezpieczeństwie.


Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów, przedsiębiorstwa muszą również powiadamiać ECHA. Jest to konieczne, jeśli produkowane przez nie wyroby zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże zagrożenie w stężeniu powyżej 0,1% (wagowo). Niniejsze powiadomienie zostaje opublikowane w bazie danych ECHA dotyczącej substancji stanowiące bardzo duże zagrożenie (SCIP). 

Pełny artykuł ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-five-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list 
Ekotox REACH: https://ekotox.eu/reach-authorisation/ 
Ekotox Training/Webinars: https://ekotoxtraining.com/