Zbliża się termin obowiązkowego zgłaszania mieszanin do zastosowań przemysłowych w systemie PCN – styczeń 2024 r.

Zbliża się termin obowiązkowego zgłaszania mieszanin do zastosowań przemysłowych w systemie PCN – styczeń 2024 r.

Zbliża się termin obowiązkowego zgłaszania mieszanin do zastosowań przemysłowych w systemie PCN – styczeń 2024 r.

Zbliża się termin obowiązkowego zgłaszania mieszanin do zastosowań przemysłowych w systemie PCN – styczeń 2024 r.


Z dniem 1 stycznia 2024 r. zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP. Zaczną obowiązywać nowe wymogi dotyczące zgłaszania mieszanin do zastosowań przemysłowych, które zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Od tego dnia producenci i importerzy, którzy będą wprowadzać taką mieszaninę do obrotu na terenie UE. Muszą dokonać zgłoszenia do odpowiedniego organu państwa. Zgłoszenie musi być dokonane w zharmonizowanym formacie za pośrednictwem portalu ECHA PCN.

Jest to ostatni krok wdrażania nowego systemu, który obowiązuje już od 2021 roku dla mieszanin do zastosowań konsumenckich i profesjonalnych. System PCN zastępuje funkcjonujący dotychczas krajowy system ELDIOM. Zgłoszenia wykonane na starych zasadach zachowują ważność do końca 2024 roku. Pod warunkiem, że nie pojawiły się zmiany w klasyfikacji lub oznakowaniu.

Zharmonizowane wymagania w zakresie informacji obejmują pełny skład chemiczny, informacje toksykologiczne, szczegółowe informacje o produkcie. Oraz niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI), zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP.

Mieszaniny do użytku przemysłowego mają natomiast opcję „ograniczonego przedłożenia informacji”, w ramach którego można wykorzystać niepełne informacje o składzie zawarte w karcie charakterystyki. W zgłoszeniu należy jednak podać osobę kontaktową, która dostarczy pełnych informacji na temat składu w przypadku jakiegokolwiek incydentu. 

Załącznik VIII do rozporządzenia CLP: EUR-Lex – 32020R1677 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Ośrodek zatruć ECHA: https://poisoncentres.echa.europa.eu/

Centrum Ekotoksykologiczne karty charakterystyk: https://ekotox.pl/karta-charakterystyki/

Portal z webinarami: https://ekotoxtraining.com/