Komisja Europejska wprowadza środki ograniczające możliwość celowego dodawania mikroplastiku

Komisja Europejska wprowadza środki ograniczające możliwość celowego dodawania mikroplastiku

Komisja Europejska wprowadza środki ograniczające możliwość celowego dodawania mikroplastiku

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych.

Przyjęte rozporządzenie obejmuje szeroko pojętą definicję mikroplastiku: organiczne, nierozpuszczalne i odporne na degradację syntetyczne cząstki polimerowe o wielkości mniejszej niż
5 mm.  Celem rozporządzenia jest zmniejszenie emisji mikroplastiku z jak największej liczby produktów. Przykładami popularnych produktów, które zostały objęte ograniczeniem są:

-Granulowany materiał wykorzystywany na sztucznych nawierzchniach sportowych – to największe źródło zamierzonego uwalniania mikroplastiku w środowisku;

– Kosmetyki, w których mikroplastik posiada wiele zastosowań, takich jak złuszczanie (mikrogranulki) lub uzyskiwanie określonej tekstury, zapachu lub koloru;

-Detergenty, płyny do zmiękczania tkanin, brokaty, nawozy, środki ochrony roślin, zabawki, leki i urządzenia medyczne, to jedynie kilka przykładów.

Produkty używane w zakładach przemysłowych lub nieuwalniające mikrodrobin plastiku podczas użytkowania są wyłączone z zakazu sprzedaży, ale ich producenci będą musieli dostarczyć instrukcje dotyczące sposobu użytkowania i utylizacji produktu, aby zapobiec emisji mikrodrobin plastiku.

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

  • dodaje się wpis w brzmieniu:

‘78. Mikrocząstki polimerów syntetycznych: polimery w stanie stałym spełniające oba poniższe warunki:

(a) są zawarte w cząstkach i stanowią co najmniej 1% masy tych cząstek; lub tworzą ciągłą powłokę powierzchniową na cząstkach;

(b) co najmniej 1 % masy cząstek, o których mowa w lit. a), spełnia jeden z następujących warunków:

(i) wszystkie wymiary cząstek są równe lub mniejsze niż 5 mm;

(ii) długość cząstek jest równa lub mniejsza niż 15 mm, a ich stosunek długości do średnicy jest większy niż 3.

Następujące polimery zostały wyłączone:

(a) polimery będące wynikiem procesu polimeryzacji, który miał miejsce w przyrodzie, niezależnie od procesu, w którym zostały wyekstrahowane, jeśli nie są substancjami modyfikowanymi chemicznie;

(b) polimery ulegające degradacji, jak wykazano zgodnie z Załącznikiem 15;

(c) polimery, które mają rozpuszczalność większą niż 2 g/l, jak wykazano zgodnie z Załącznikiem 16;

(d) polimery, które nie zawierają atomów węgla w swojej strukturze chemicznej.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej: file:///C:/Users/PC/Downloads/Protecting_environment_and_health__Commission_adopts_measures_to_restrict_intentionally_added_microplastics.pdf

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/2055: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055

Strona ECHA dotycząca mikroplastiku: https://echa.europa.eu/en/hot-topics/microplastics

Centrum Ekotoksykologiczne Zarządzanie chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

Ekotoxtraining: https://ekotoxtraining.com/