Unijni inspektorzy sprawdzają zgodność z obowiązkami w zakresie zezwoleń REACH 2021

Unijni inspektorzy sprawdzają zgodność z obowiązkami w zakresie zezwoleń REACH 2021

Unijni inspektorzy sprawdzają zgodność z obowiązkami w zakresie zezwoleń REACH 2021

Inspektorzy sprawdzają, czy SVHC substancji podlegających zezwoleniu, które zostały wprowadzone do obrotu, zostały wydane przez Komisję Europejską. Państwa Członkowskie sprawdzają również, czy zastosowania tych substancji spełniają warunki ustanowione w decyzjach o zezwoleniu. Inspekcje będą przeprowadzane we współpracy z krajowymi organami celnymi i organami odpowiedzialnymi za przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ochronę środowiska.

Działania organów ścigania związane z REF-9 zostaną wdrożone w 2021 r., a sprawozdanie na temat ich wyników będzie dostępne do końca 2022 r.

Rozpoczęto również kontrole w ramach projektu pilotażowego w sprawie substancji odzysku odpadów. Projekt jest pierwszym projektem forum mającym na celu zbadanie interfejsu między REACH a dyrektywą ramową UE w sprawie odpadów. Koncentruje się na zwolnieniu sektora recyklingu z rejestracji substancji odzyskujących odpady. Projekt koncentruje się na ocenianych substancjach spełnianych przez status odpadów.

Pilotażowe inspekcje projektów zostaną przeprowadzone w 2021 r., a sprawozdanie z wyników projektu ma zostać przeprowadzone latem 2022 r.

ECHA 22.1.2021 https://echa.europa.eu/-/authorisation-obligations-and-recovered-substances-in-the-scope-of-two-forum-enforcement-projects

Więcej informacji – https://ekotox.pl/


Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

  • Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
  • Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
  • REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
  • CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
  • Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
  • E-SDS i Scenariusze Narażenia;
  • Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
  • Detergenty;
  • Produkty biobójcze;
  • Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.