Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie została zaktualizowana o dwie substancje chemiczne, które są toksyczne dla rozrodczości

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie została zaktualizowana o dwie substancje chemiczne, które są toksyczne dla rozrodczości

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie została zaktualizowana o dwie substancje chemiczne, które są toksyczne dla rozrodczości

ECHA News 19.1.2021

https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction

Substancje dodane do wykazu substancji podlegających zezwoleniu na 19.1.2021:

EC No.                 CAS No.              Nazwa substancji

205-594-7           143-24-8              Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether;

–                            –                            Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Przedsiębiorstwa muszą wypełniać swoje zobowiązania prawne i zapewniać bezpieczne stosowanie tych chemikaliów. Od stycznia 2021 r. muszą również informować ECHA na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, jeżeli ich produkty zawierają substancje wymienione w wykazie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, z zastrzeżeniem zezwolenia o stężeniu przekraczającym 0,1 %. Zawiadomienie to jest przekazywane do bazy danych SCIP ECHA, a informacje są publikowane w późniejszym terminie na stronie internetowej Agencji.

ECHA Candidate List: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Centrum Ekotoksykologiczne

Więcej informacji – https://ekotox.pl/


Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

  • Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
  • Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
  • REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
  • CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
  • Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
  • E-SDS i Scenariusze Narażenia;
  • Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
  • Detergenty;
  • Produkty biobójcze;
  • Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks(at)ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://ekotox.pl  

 Ekotox   Facebook Logo - Logo PicturesEkotox Centers  Ekotox Centers