EkotoxInfo 04/2022

EkotoxInfo 04/2022

EkotoxInfo 04/2022

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

  1. Aktualizacja kart charakterystyki do końca 2022 roku
  2. Mapowanie chemikaliów potencjalnie szkodliwych
  3. Podsumowanie marcowego spotkania Komitetu Produktów Biobójczych
  4. Podsumowanie spotkania komitetów RAC i SEAC
  5. Nowa lista CoRAP oceny substancji na lata 2022-2024
  6. Rewizja rozporządzenia REACH i CLP
  7. Aktualizacja wymagań rejestracyjnych substancji w REACH
  8. Pięć kolejnych substancji dodanych do Listy zezwoleń REACH
  9. Aktualizacja listy chemikaliów podlegających powiadomieniu o wywozie
  10. Postępy w zatwierdzaniu produktów biobójczych

1.Aktualizacja kart charakterystyki do końca 2022 roku.

Przypominamy, że w czerwcu 2020r. opublikowano rozporządzenie 2020/878/UE zmieniające załącznik II [treść karty charakterystyki] do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Wszystkie dotychczasowe karty charakterystyki nieuwzględniające zmian można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2022r. Po tym terminie w obiegu mogą być obecne jedynie karty charakterystyki zgodne z najnowszym szablonem, określonym w rozporządzeniu 2020/878/UE.

Zmiany w kartach SDS:  https://ekotox.pl/karta-charakterystyki-sds/zmiany-w-kartach-charakterystyki/

2.Mapowanie chemikaliów potencjalnie szkodliwych

Celem ECHA jest przegląd do 2027 roku wszystkich zarejestrowanych substancji chemicznych w ilości powyżej 1 tony rocznie, przyporządkowanie ich do odpowiedniej kategorii oraz ocena dalszych działań regulacyjnych każdej substancji (lub grupy substancji). Na stronie ECHA znajdują się pełna lista substancji wraz z przypisaną kategorią lub informacją czy substancja podlega dalszym potrzebom regulacyjnym, czy ocena została już zakończona, czy jest ona w trakcie opracowywania.

Wyniki oceny są dla przedsiębiorców kluczową kwestią, ponieważ mogą wpłynąć na:

• włączenie substancji do listy zezwoleń

• ograniczenia w stosowaniu niektórych substancji, w tym substancji ED

• potrzebę aktualizacji rejestracji REACH

Mapowanie chemikaliów: https://ekotox.pl/news/mapowanie-chemikaliow/?fbclid=IwAR3bPw5ET3DwUwBlLeiTwl_-nUlNVjdGGgK_rhQ2uu0HsWDGBnq3UBQav3c

3.Podsumowanie marcowego spotkania Komitetu Produktów Biobójczych

W trakcie spotkania komitet przyjął 3 opinie dla substancji czynnych. Ponadto komisja przyjęła cztery pozytywne opinie w sprawie pozwoleń unijnych. Przedsiębiorcy stosujący wymienione substancje w powyższych grupach produktowych, po ich oficjalnym zatwierdzeniu, będą musieli ubiegać się o rejestrację w procedurach europejskich aby utrzymać produkty na rynku.

Podsumowanie spotkania:  https://ekotox.pl/news/produkty-biobojcze-2/?fbclid=IwAR1T_AZrz1s8Y7c1nk8uvwlJ0qRzsO5iLYHOjFoyRCDI8sN25-mab5ei5gE

4.Podsumowanie spotkania komitetów RAC i SEAC

W marcu odbyło się spotkanie komitetów ds. Oceny Ryzyka (RAC) oraz Komitetu ds. Analiz Społeczno- Ekonomicznych (SEAC). Poparto zaproponowane ograniczenia Dechloranu Plus. Na spotkaniu oba komitety przyjęły opinię w sprawie przeglądu i oceny zastosowania 1,2-dichloroetanu do zastosowania przemysłowego oraz dwie opinie w sprawie ustalenia wartości granicznych narażenia zawodowego (OEL) dla 1,4-dioksanu i izoprenu. Ponadto przyjęto 10 opinii w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania, w których znajduje się klasyfikacja siarki oraz wielościennych nanorurek węglowych.

Podsumowanie spotkania: https://ekotox.pl/news/podsumowanie-marcowego-spotkania-komitetow-rac-i-seac/

5.Nowa lista CoRAP oceny substancji na lata 2022-2024

Wspólnotowy plan kroczący (CoRAP) został zaktualizowany na lata 2022-2024 i opublikowany na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów. Plan zakłada ocenę 27 substancji podejrzanych o stwarzanie ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Rejestrujący powinni sprawdzić, czy ich dokumentacje dla substancji wymagają aktualizacji o nowe istotne informacje, na przykład dotyczące zagrożenia, tonażu, zastosowania i narażenia, oraz czy dossier rejestracyjne nie musi być zaktualizowane.

Lista CoRAP: https://ekotox.pl/news/corap/

6.Rewizja rozporządzenia REACH i CLP

15 kwietnia zakończyły się konsultacje publiczne w sprawie zmiany rozporządzenia REACH, a proces legislacyjny przeszedł do następnego etapu. Ocena skutków powinna zostać sfinalizowana i przedstawiona wraz z wnioskiem Komisji w IV kwartale 2022r. Rozporządzenie CLP będzie również podlegać ukierunkowanej rewizji, wraz z innymi sektorowymi przepisami dotyczącymi chemikaliów, a adaptacja rewizji rozporządzenia CLP planowana jest na II kwartał 2022 r.

Zmiany w REACH i CLP: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/

Łącze do zarządzania chemikaliami firmy Ekotox: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

7.Aktualizacja wymagań rejestracyjnych substancji w REACH

24 marca 2022 r. Komisja Europejska opublikowała zmiany załączników VI – X rozporządzenia REACH – wymagania dotyczące rejestracji substancji chemicznych w ramach REACH. W drugiej połowie 2022 roku ECHA opublikuje zaktualizowany przewodnik dla wymogów rejestracyjnych. Firmy powinny rozpocząć przygotowania do aktualizacji dossier rejestracyjnych swoich substancji, ponieważ zmiany zaczną obowiązywać w październiku 2022 r.

Aktualizacja wymagań: https://ekotox.pl/news/aktualizacja-reach/

8.Pięć kolejnych substancji dodanych do Listy zezwoleń REACH

ECHA zidentyfikowała pięć substancji jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) ze względu na ich właściwości reprotoksyczne, rakotwórcze lub zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. Zmiana aktu prawnego listy substancji obejmujących udzielenie zezwolenia na stosowanie (załącznik XIV do REACH) została opublikowana 11 kwietnia w Dzienniku Urzędowym UE. Firmy, które chcą kontynuować stosowanie tych substancji po wskazaniu daty ostatecznej, będą musiały złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia.

Udzielanie zezwoleń:  https://ekotox.pl/news/lista-autoryzacji-reach/

9.Aktualizacja listy chemikaliów podlegających powiadomieniu o wywozie

Komisja Europejska zaktualizowała załącznik I i V do Rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (rozporządzenie PIC, (UE) nr 649/2012). Rozporządzenie PIC reguluje przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów i nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa, które chcą wywozić te substancje chemiczne do państw niebędących członkami UE. Aktualizacja została opublikowana 20 kwietnia 2022 r. i zacznie obowiązywać 1 lipca 2022 r.

PIC:  https://ekotox.pl/news/pic/

10.Postępy w zatwierdzaniu produktów biobójczych 

Biocide ARIEL chlorine Professional System 5 wybielacz chlorowy do białego prania – zawiera substancję czynną aktywny chlor uwalniany z podchlorynu sodu, który znajduje się na liście zatwierdzonych substancji aktywnych. Zezwolenie zostało wydane na okres od 24 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2032 roku.

(DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/527) łącze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0527

FREE WEBINAR: May 24 2022; 9:00 – 11:00

EU Reform of „the authorisation and restrictions“ system

https://ekotoxtraining.com/events/eu-reform-of-the-authorisation-and-restrictions-system/