Pięć kolejnych substancji dodanych do Listy zezwoleń REACH

Pięć kolejnych substancji dodanych do Listy zezwoleń REACH

Pięć kolejnych substancji dodanych do Listy zezwoleń REACH

Aktualna lista autoryzacji REACH zawiera teraz 59 wpisów.

ECHA zidentyfikowała pięć substancji jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) ze względu na ich właściwości reprotoksyczne, rakotwórcze lub zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. Są to:

  • Tetraetyloołów (TEL) (WE 201-075-4, CAS 78-00-2);
  • Alkohol 4,4′-bis(dimetyloamino)-4”-(metyloamino)tritylowy [zawierający ≥ 0,1% wag./wag. ketonu Michlera (EC 202-027-5) lub zasady Michlera (EC 202-959-2)] ( WE 209-218-2, CAS 561-41-1);
  • Produkty reakcji 1,3,4-tiadiazolidyno-2,5-ditionu, formaldehydu i 4-heptylofenolu, rozgałęzione i liniowe (RP-HP) [z ≥ 0,1% wag. 4-heptylofenolu, rozgałęzione i liniowe (4 -HPbl)] (EC-, CAS-);
  • 10-etylo-4,4-dioktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-cynianotradekanian 2-etyloheksylu (DOTE) (WE 239-622-4, CAS 15571-58-1); oraz
  • Masa reakcyjna 2-etyloheksylu 10-etylo-4,4-dioktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-cynianotradekanianu i 2-etyloheksylu 10-etylo-4-[[2-[(2 -etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]tio]-4-oktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-cynianotradekanian (masa reakcyjna DOTE i MOTE) (EC -, CAS -).

Zmiana aktu prawnego listy substancji obejmujących udzielenie zezwolenia na stosowanie (załącznik XIV do REACH) została opublikowana 11 kwietnia w Dzienniku Urzędowym UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.112.01.0006.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A112%3ATOC

Firmy, które chcą kontynuować stosowanie tych substancji po wskazaniu daty ostatecznej, będą musiały złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia.

Ekotox REACH link: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen

Webinaria: https://trainingeu.eu/pl