Aktualizacja listy chemikaliów podlegających powiadomieniu o wywozie – PIC + 22

Aktualizacja listy chemikaliów podlegających powiadomieniu o wywozie – PIC + 22

Aktualizacja listy chemikaliów podlegających powiadomieniu o wywozie – PIC + 22

Komisja Europejska zaktualizowała załącznik I i V do Rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (rozporządzenie PIC, (UE) nr 649/2012). Rozporządzenie PIC reguluje przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów i nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa, które chcą wywozić te substancje chemiczne do państw niebędących członkami UE.

Zmiana obejmuje 22 substancje chemiczne, w tym 15 pestycydów oraz 7 chemikaliów przemysłowych. Od eksporterów wymaga się teraz zgłoszenia zamiaru wywozu wymienionych chemikaliów. Oprócz powiadomienia o wywozie większość tych chemikaliów będzie również wymagać wyraźnej zgody kraju przywozu, zanim będzie mógł nastąpić wywóz. Ponadto pięć chemikaliów, które wcześniej podlegały jedynie powiadomieniu o wywozie, będzie teraz również wymagać wyraźnej zgody.

Aktualizacja została opublikowana 20 kwietnia 2022 r. i zacznie obowiązywać 1 lipca 2022 r.

Eksporterzy powinni zweryfikować listę eksportowanych przez siebie substancji chemicznych, które od lipca mogą podlegać dodatkowym obowiązkom. Narzędzie informatyczne ePIC zostało zaktualizowane i firmy mogą już teraz zacząć powiadamiać o swoich wywozach.

Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:118:TOC