Podsumowanie marcowego spotkania komitetów RAC i SEAC

Podsumowanie marcowego spotkania komitetów RAC i SEAC

Podsumowanie marcowego spotkania komitetów RAC i SEAC

W marcu odbyło się spotkanie komitetów ds. Oceny Ryzyka (RAC) oraz Komitetu ds. Analiz Społeczno- Ekonomicznych (SEAC). 

  • a) Propozycja ograniczeń Dechloranu Plus

Na spotkaniu RAC zgodził się, że Dechloran Plus jest substancją vPvB oraz stwarza ryzyko dla ludzi oraz środowiska. Dechloran stosowany jest jako środek zmniejszający palność w klejach, uszczelniaczach, motoryzacji, czy sprzęcie elektronicznym. Proponowane ograniczenie jego stosowania wpłynęłoby korzystnie na emisję do środowiska, oraz ograniczyło ryzyko oddziaływania na zdrowie człowieka. Drugi komitet – SEAC w swoim projekcie opinii poparł zaproponowane przez Norwegię ograniczenia Dechloranu Plus, argumentując że każdy z zaproponowanych wariantów może być proporcjonalny względem korzyści dla społeczeństwa oraz poniesionych kosztów. Zaznaczył jednak, że istnieją wyraźne różnice między poszczególnymi wariantami ograniczeń pod względem ich krańcowej opłacalności.

Konsultacje projektu opinii rozpoczęły się 17 marca i potrwają do 16 maja 2022r. Przewiduje się, że finalna opinia obu komitetów na temat Dechloranu będzie gotowa do lata. 

  • b) Stosowanie 1,2-dichloroetanu

Na spotkaniu oba komitety przyjęły opinię w sprawie przeglądu i oceny zastosowania 1,2-dichloroetanu do zastosowania przemysłowego. Substancję tą stosuje się jako rozpuszczalnik organiczny w syntezach chemicznych.

  • c) 1,4-dioksan i izopren

Komitet ds. Oceny Ryzyka przyjął dwie opinie w sprawie ustalenia wartości granicznych narażenia zawodowego (OEL) dla 1,4-dioksanu i izoprenu. 

Ponadto przyjęto 10 opinii w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania, w których znajduje się klasyfikacja siarki oraz wielościennych nanorurek węglowych.