EkotoxInfo 3/2022

EkotoxInfo 3/2022

EkotoxInfo 3/2022

EkotoxInfo 3/2022

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

 1. Utrzymanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym w Niemczech
 2. Nowe rekomendacje ECHA dla wymagań rejestracyjnych w REACH
 3. Ograniczenia substancji PFAS
 4. Niewiążące wytyczne dla branży fyzjerskiej
 5. Szybkie konsultacje dla S-metachloru
 6. Nowe ograniczenia w kosmetykach dla metylo-N-metyloantranilanu
 7. Zgłoszenie wprowadzenia fluorowęglowodorów na rynek UE w dużych ilościach w 2023 r.
 8. Zaproszenie na spotkanie z ECHA dot. zmian w rozporządzeniu REACH

 • Utrzymanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym w Niemczech

BAuA (Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) w Niemczech opublikował nowe wymagania dotyczące krajowych zezwoleń na produkty biobójcze: “Neues Meldeverfahren für Biozidprodukte“. W oparciu o nowe wymagania, produkty biobójcze wprowadzone na rynek niemiecki przed 26 sierpnia 2021 r. muszą zostać potwierdzone/ ponownie zgłoszone do 31 marca 2022 r., jeśli produkt ma nadal pozostać na rynku.

W ramach nowego zgłoszenia wymagane jest przekazanie nowych informacji oraz dokumentów.  Zignorowanie wymogu zgłoszenia będzie oznaczało, że produkt nie powinien zostać wprowadzony na rynek niemiecki.

Nowe wytyczne: https://ekotox.pl/news/produkty-biobojcze/  

 • Nowe rekomendacje ECHA dla wymagań rejestracyjnych w REACH

ECHA zaktualizowała swoje zalecenia dotyczące informacji składanych podczas rejestracji substancji chemicznych, aby pomóc przedsiębiorcom ulepszyć ich dokumentację rejestracyjną. Agencja dodała więcej porad dotyczących stosowania podejścia przekrojowego oraz wagi przekazywanych dowodów. Udoskonalenia dotyczą w szczególności przepisów w jaki sposób stosować podejście przekrojowe oraz wagę dowodów, a także w jaki sposób łączyć oba podejścia, co umożliwia zrezygnowanie z przeprowadzania badań na zwierzętach.

Rejestrujący powinni w razie potrzeby zaktualizować swoją rejestrację REACH, aby zapewnić zgodność swojej dokumentacji z wymogami informacyjnymi.

https://echa.europa.eu/pl/recommendations-to-registrants

Rejestracja REACH:  https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/

 • Ograniczenia substancji PFAS

Europejska Agencja Chemikaliów przedstawiła propozycję ogólnounijnego ograniczenia wszystkich substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w piankach przeciwpożarowych. Wniosek opiera się na informacjach dostępnych w momencie jego przygotowania i w miarę postępu technologicznego oraz pojawienia się nowych informacji może zostać zaktualizowany. Konsultacje mają rozpocząć się 23 marca 2022r.i potrwać przez kolejnych 6 miesięcy.

Oprócz zastosowań PFAS w piankach przeciwpożarowych, pięć krajów europejskich (Holandia, Niemcy, Dania, Szwecja i Norwegia) pracuje nad propozycją ograniczenia, która obejmie wszystkie PFAS w innych zastosowaniach. Planują przedłożyć swój wniosek do ECHA w styczniu 2023 r.

PFAS w piankach: https://ekotox.pl/news/propozycja-zakazu-stosowania-pfas-w-piankach-przeciwpozarowych/

 • Niewiążące wytyczne dla branży fyzjerskiej

Przygotowanie niewiążących wytycznych dla branży fryzjerskiej jest częścią zestawu wspólnie uzgodnionych działań mających na celu wsparcie autonomicznego wdrożenia europejskiego porozumienia ramowego w sprawie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy w branży fryzjerskiej. W niniejszym dokumencie, oprócz uzgodnionej treści, zamieszczono pewne informacje na temat wytycznych dotyczących wyzwań w miejscu pracy w obliczu pandemii COVID-19.

https://osha.europa.eu/en/publications/non-binding-guidelines-hairdressing-sector?fbclid=IwAR1XyyL9JPRFpuEkBW3YKVs5Jsw6Q6Ww5ZZLnI7JTRE5gA8WGjuEQWfdERQ

 • Konsultacje ad hoc dla S-metolachloru

Propozycja zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLH) S-metolachloru (ISO) została zgłoszona przez Niemcy i poddana konsultacjom, które zakończyły się 3 września 2021 r. , jednak w międzyczasie pojawiły się dodatkowe dane dotyczące rakotwórczości.

ECHA uruchomiła szybkie konsultacje doprecyzowujące, które potrwają do 07/03/2022.

https://echa.europa.eu/pl/harmonised-classification-and-labelling-targeted-consultations

 • Nowe ograniczenia w kosmetykach dla metylo-N-metyloantranilanu

1 lutego 2022 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie Komisji (UE) 2022/135, które wprowadza pewne ograniczenia w stosowaniu metylo-N-metyloantranilanu (M-N-MA) w kosmetykach.  Do tej pory dla M-N-MA nie było ograniczeń, jednak 49 poprawka do Standardów IFRA ograniczyła jego stosowanie do 0,1% w kilku kategoriach produktów ze względu na jego działanie fototoksyczne. Zgodnie z nowym wpisem w załączniku III do rozporządzenia UE dotyczącego kosmetyków, M-N-MA może być stosowany: w produktach bez spłukiwania do 0,1%; w produktach spłukiwanych do 0,2%. Kosmetyki niezgodne z nowymi ograniczeniami nie mogą być wprowadzane na rynek po 21 sierpnia 2022 r. Dodatkowo od 21 listopada 2022 r. produkty niespełniające wymagań muszą zniknąć ze sklepowych półek.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0135

Każde wprowadzenie do obrotu tych substancji (z wyjątkiem przypadków, gdy całkowita roczna ilość jest mniejsza niż 100 ton ekwiwalentu CO2 rocznie) podlega limitom. Importerzy są zobowiązani do posiadania ważnej rejestracji na portalu F-Gaz oraz w systemie licencjonowania fluorowęglowodorów w momencie dopuszczenia fluorowęglowodorów do obrotu. Taka rejestracja jest uważana za obowiązkowe pozwolenie na przywóz. Podobna licencja jest wymagana do eksportu fluorowęglowodorów.

Od 1 stycznia 2022 r. importerzy są zobowiązani w ramach Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC) do wskazania w Jednolitym Dokumencie Celnym ilości fluorowęglowodorów w ekwiwalentach CO2 w momencie dopuszczenia do swobodnego obrotu, a importerzy powinni być wymienieni jako „odbiorca”.

(EUROPEAN COMMISSION, Notice to undertakings intending to place hydrofluorocarbons in bulk on the market in the European Union in 2023, 2022/C 44/13) 

 • Spotkanie z EC dot. zmian w rozporządzeniu REACH

Centrum Ekotoksykologiczne zaprasza na 3 wydarzenia online na które zaprosiliśmy przedstawicieli ECHA, Cefic oraz Eurometalux. Pierwsze, kwietniowe spotkanie odbędzie się 26.04.2022r. Na spotkaniu omówimy proponowane zmiany w rozporządzeniu REACH. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ilość miejsc ograniczona.

Zapisy na webinar: https://ekotoxtraining.com/events/eu-reach-registration-changes-covering/