Aktualizacja listy CoRAP na lata 2022-2024

Aktualizacja listy CoRAP na lata 2022-2024

Aktualizacja listy CoRAP na lata 2022-2024

Wspólnotowy plan kroczący (CoRAP) został zaktualizowany na lata 2022-2024 i opublikowany na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów. Plan zakłada ocenę 27 substancji podejrzanych o stwarzanie ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska, którą przeprowadzi 10 organów państw członkowskich w ramach procesu oceny substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006. (art. 44-48)

Z 27 wymienionych substancje dwie zostały przydzielone na nowo, a 25 substancji zostało przesuniętych z poprzedniej listy (2021-2023) opublikowanej 17 marca 2021 roku. W przypadku 25 przesuniętych substancji 19 z nich znalazło się na liście ze względu na oczekiwanie na dostarczenie nowych informacji o działaniu substancji.

Planowana ocena substancji przedstawia się następująco:

– w 2022 roku planowana ocena 4 substancji

– w 2023 roku planowana ocena 14 substancji

– w 2024 roku planowana ocena 9 substancji

Na liście CoRAP znalazły się takie substancje jak: octan propylu, eter dietylowy, benzaldehyl czy czarny barwnik.

Rejestrujący powinni sprawdzić, czy ich dokumentacje dla substancji wymagają aktualizacji o nowe istotne informacje, na przykład dotyczące zagrożenia, tonażu, zastosowania i narażenia, oraz czy dossier rejestracyjne nie musi być zaktualizowane.

Pełna lista dostępna na stronie: https://echa.europa.eu/documents/10162/879660/corap_update_2022-2024_en.pdf/13898cd4-e4ce-4448-fe7a-0e5027156043?t=1647951716519&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210323

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI – bądź w zgodzie z przepisami

webinar