Zarządzanie chemikaliami

Zarządzanie chemikaliami

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje usługi doradcze związane z zarządzaniem substancjami, mieszaninami oraz wyrobami chemicznymi stosowanymi w Państwa przedsiębiorstwie (zgodność z przepisami REACH, CLP i in.) w celu minimalizacji ryzyka oraz zapewnienia ochrony pracowników, bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrony środowiska.

W razie pytań prosimy o kontakt telefonicznie: +48 793 988 790 lub e-mailowo: ekotoks(at)ekotoks.pl

Efektywne zarządzanie chemikaliami składa się z następujących elementów

 1. SDS Screening – PRZEGLĄD KART CHARAKTERYSTYKI
 2. REACH + CLP Screening – ZIDENTYFIKOWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY wynikających z rozporządzeń REACH i CLP
 3. WDROŻENIE WYMAGAŃ ZAWARTYCH W e-SDS W MIEJSCU PRACY – SKALOWANIE SCENARIUSZY NARAŻENIA
 4. AKTYWNA KOMUNIKACJA Z INNYMI UCZESTNIKAMI ŁAŃCUCHA DOSTAW
 5. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY – PROCEDURY OPERACYJNE I OCENA RYZYKA
 6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Grupa docelowa: producenci, dostawcy i dalsi użytkownicy korzystający z substancji chemicznych, mieszanin i wyrobów bez limitów ilościowych.

Bezpieczne stosowanie chemikaliów powinno być najwyższym priorytetem dla każdego przedsiębiorstwa.

Bardzo ważne jest, aby informacja o bezpiecznych warunkach użytkowania substancji chemicznych, mieszanin i wyrobów była przekazywana w dół i w górę łańcucha dostaw w celu minimalizowania ryzyka w miejscu pracy i ochrony pracowników.


SDS SCREENING

Zakres usług:

 1. Zidentyfikowanie substancji, mieszanin i wyrobów chemicznych używanych w przedsiębiorstwie na podstawie informacji od klienta (karty charakterystyki – SDS, rozszerzone karty charakterystyki – e-SDS, inne dokumenty);
 2. Opracowanie listy dostawców;
 3. Opracowanie listy SDSów (e-SDSów) otrzymanych od dostawców;
 4. Ocena jakości kart charakterystyki przy użyciu odpowiedniej metodologii;
 5. Identyfikacja błędów w kartach charakterystyki – wiedza o niezgodności karty z wymaganiami prawnymi umożliwia identyfikację słabych punktów i obszarów, które wymagają natychmiastowej uwagi.

SDS SCREENING jest wykonywany w oparciu o Metodologię Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki opracowaną przez Centrum Ekotoksykologiczne.

Metodologia Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki zawiera Kwestionariusz kontroli kart charakterystyki – PDF, WORD document.

Kwestionariusz jest użytecznym narzedziem komunikacji z dostawcami w celu poprawieniu błędów w kartach charakterystyki. Przegląd SDS opiera się na identyfikacji poważnych błedów jakimi są niezgodności z obowiązującymi przepisami: rozporządzeniem 1272/2008 (CLP),  rozporządzeniem 2016/830.

W ramach SDS SCREENING zapewniamy:

1) Opracowanie listy dostawców – EXL file
2) Opracowanie listy otrzymanych od dostawców kart charakterystyki – EXL file
3) Metodologię Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki – PDF document
Raport z kontroli i ocenę jakości SDSów – PDF document


Metodologia Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki obejmuje:

1.    Kroki dla dalszych użytkowników dotyczące oceny SDSów otrzymanych od dostawców

a.    Jeśli są wątpliwości odnośnie dokładności lub kompletności danych – skontaktuj się ze swoim dostawcą;
b.    W przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących niebezpiecznych właściwości substancji lub mieszaniny lub środków kontroli ryzyka  – przekaż informacje swojemu dostawcy;
c.    Archiwizuj dokumentację z kontroli SDSów;
d.    Przekazuj pracownikom informacje z kart charakterystyki istotne dla obowiązków jakie wykonują, upewnij się, że mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojej pracy.

2.    Poziomu kontroli SDSów:

a.    Wstępne sprawdzenie podstawowych wymagań – np. język, data opracowania, daty rewizji, format, obecność scenariusza narazenia;
b.    Sprawdzenie klasyfikacji substancji w odniesieniu do rozporządzenia CLP;
c.    Sprawdzenie klasyfikacji mieszaniny – sprawdzenie klasyfikacji składników i zgodności z rozporządzeniem CLP;
d.    Sprawdzenie zgodności środków kontroli ryzyka z rozporządzeniem (EU) 2015/830;
e.    Szczegółowe sprawdzenie SDS – obejmuje m.in. sprawdzenie klasyfikacji mieszaniny.

 REACH + CLP SCREENING

Zakres usług:
1.    Umiejscowienie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw w ramach prawodawstwa chemicznego:

 • Dostępność i poprawność podstawowej dokumentacji – karty charakterystyki, scenariusze narażenia, dokumentacja wewnętrzna;
 • Rejestracja, zgłaszanie substancji, procedura zezwoleń;
 • Ustalenie obowiązków przedsiębiorcy i systemu kontroli;
 • Wypełnienie obowiązków dostawców;
 • Wypełnienie obowiązków dalszych użytkowników.

2.    Kategoryzacja substancji chemicznych: SVHC, CMR, substancje oceniane przez CoRAP, ocena substancji niebezpiecznych dla środowiska za pomocą oprogramowania CHEMDOX na podstawie danych od klienta;
3.    Analiza odpowiedzialności w zakresie produkcji i importu artykułów zawierających substancje chemiczne o zamierzonym uwolnieniu lub substancje SVHC;
4.    Identyfikacja niezgodności z REACH – wiedza o niezgodności z wymaganiami prawnymi umożliwia identyfikację słabych punktów i obszarów, które wymagają natychmiastowej uwagi.
5.    Rekomendacje – propozycje rozwiązań i procedur do wdrożenia.

W ramach REACH+CLP SCREENING zapewniamy:

1)    Raport aktualnej sytuacji w waszym przedsiębiorstwie, który zawiera PDF document:

a.    Identyfikację miejsca przedsiębiorstwa w odniesieniu do rozporządzenia REACH;
b.    Obowiązki przedsiębiorstwa na podstawie prowadzonej działalności i pozycji w łańcuchu dostaw oraz zastosowań substancji i mieszanin chemicznych;
c.    Identyfikację niezgodności z wymaganiami prawnymi oraz propozycje rozwiązań i procedur do wdrożenia.

2)    Raport kategoryzacji substancji chemicznych jako takich lub zawartych w mieszaninie stosowanych w przedsiębiorstwie, który zawiera PDF document:

a.    Lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC);
b.    Lista substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CMR);
c.    Lista substancji niebezpiecznych dla środowiska;
d.    Lista substancji będących przedmiotem oceny CoRAP  (the Community rolling action plan). Celem jest zapewnienie, że produkcja i stosowanie substancji z listy CoRAP nie stwarza ryzyka dla zdrowia i środowiska

 Listy tworzone są przy użyciu oprogramowania CHEMDOX.
Więcej informacji na temat oprogramowania na stronie:

SW produkty

 WDROŻENIE WYMAGAŃZAWARTYCH W e-SDS W MIEJSCU PRACY – SKALOWANIE SCENARIUSZY NARAŻENIA

Zakres usług:

 1. Identyfikacja parametrów scenariuszy narazenia (SN) na podstawie danych od klienta (Rozszerzonych kart charakterystyki);
 2. Zidentyfikowanie warunków użytkowania w odniesieniu do scenariusza narazenia na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta;
 3. Identyfikacja wartości parametrów w odniesieniu do modelów użytkowania i szczegółowych informacji z oceny procesu, w tym parametrów zmierzonych dla konkretnych procesów;
 4. Obliczenie przeskalowanych parametrów i weryfikacja ich stosowalności (modelowanie);
 5. Interpretacja wyników skalowania i ocena koniecznosci podjęcia dodatkowych działań – formalizacja i zarządzanie dokumentacją.

W ramach SKALOWANIA SN zapewniamy:

1) Raport z wdrożenia wymagań SN dla substancji jako takich lub zawartych w mieszaninach stosowanych w przedsiębiorstwie, który zawiera:

a.    Zidentyfikowanie parametry SN dostawcy (warunki stosowania opisane przez deskryptory, warunki operacyjne, środki kontroli ryzyka);
b.    Zdefinionanie najwyzszych dopuszczalnych stężeń w oparciu o krajowe przepisy;
c.    Zdefinionanie warunków stosowania w przedsiębiorstwie;
d.    Porównanie warunków operacyjnych Państwa przedsiebiostwa z warunkami proponowanymi przez dostawcę;
e.    Porównanie środków ochrony osobistej stosowanych w Państwa przedsiębiortswie ze środkami zaproponowanymi przez producenta w SN;
f.    Ocena zgodności warunków zaproponowanych w SN ze stosowanymi w Państwa przedsiębiorstwie oraz ocena konieczności podjęcia dodatkowych kroków.

 KOMUNIKACJA Z INNYMI UCZESTNIKAMI ŁAŃCUCHA DOSTAW

Zakres usług:

 1. Zapewnieniee komunikacji z dostawcami w celu wyeliminowania wad zidentyfikowanych w kartach charakterystyki i scenariuszach narażenia;
 2. Reprezentowanie przedsiębiorstwa w relacji z dostawcami jako wyłączne ciało do komunikacji.

W ramach reprezentowania przedsiębiorstw w relacji z dostawcami zapewniamy:

1)    Opracowanie bazy danych dostawców;
2)    Opracowanie bazy dancyh poprawionych SDSów, e-SDSów w wyniku komunikacji z dostawcą;
3)    Raport dotyczący komunikacji z dostawcą.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY – PROCEDURY OPERACYJNE I OCENA RYZYKA

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje opracowanie procedur operacyjnych dla pracy z czynnikami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem REACH i z krajowymi wymogami.

Usługa opracowania procedur operacyjnych obejmuje:

 1. Opracowanie procedur operacyjnych dla Państwa przedsiębiorstwa (miejsca pracy) zgodnie z rozporządzeniem REACH i rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r., zawierająca – PDF document:
  a.    Ocenę ryzyka;
  b.    Informację na temat miejsc wystąpienia niebezpiecznych substancji chemicznych;
  c.    Bezpieczne metody pracy i procedury technologiczne;
  d.    Środki ochronne z zapobiegawcze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka w tym techniczne systemy zapobiegające uwolnieniu niebezpiecznych czynników chemicznych, zapłonowi lub wybuchowi;
  e.    Plan awaryjny;
  f.    Instrukcje i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy;
  g.    Metodyka i częstotliwość szkoleń.

Exit mobile version