Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to substancje, które powodują poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Narażenie na ich działanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, np. powodują raka albo mają inne właściwości niebezpieczne i/lub pozostają w środowisku przez długi czas i stopniowo gromadzą się w tkankach zwierząt. SVHC są zdefiniowane w art. 57 rozporządzenia REACH i obejmują substancje, które są :

® CMR (Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction)

-substancje spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 (CLP).

® PBT (persistent, bioaccumulative and toxic) i vPvB (very persistent and very bioaccumulative)

-substancje, które są trwałe, wykazują zdolność do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII rozporządzenia REACH.

® Substancje, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska dające równoważne powody do obaw

– takie jak substancje zaburzające gospodarkę hormonalną lub substancje właściwości bioakumulacji i toksyczne właściwości lub bardzo trwałe i wykazują zdolność do bioakumulacji , które nie spełniają kryteriów określonych w załączniku XIII rozporządzenia REACH
Identyfikacja substancji wzbudzających szczególne obawy oraz włączenia ich na listę kandydacką jest pierwszym krokiem w procesie autoryzacji i pod następujące obowiązki:

® dla substancji: dostawcy substancji muszą dostarczyć kartę charakterystyki dla swoich klientów

® dla mieszanin: dostawca mieszaniny, która nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna musi przedstawić kartę charakterystyki na żądanie, gdy mieszanina zawiera przynajmniej jedną substancję SVHC w ilości powyżej 0,1% (w przypadku substancji gazowych, powyżej 0,2%)

® dla wyrobów: dostawca wyrobów konsumenckich zawierających substancje wymienione na liście kandydackiej w stężeniu większym niż 0,1% musi udzielić na wniosek odbiorcy informacji w terminie 45 dni odnośnie bezpiecznego korzystania produktu. Producent i importer wyrobów informuje ECHA, że jego wyroby zawierają substancję SVHC przy zawartości substancji większej niż 0,1%, i łącznym tonażu ponad 1 tony rocznie na producenta lub importera .

Jak do wykonania zobowiązań wynikających z listy kandydata na produkty?

Obowiązki:


Artykuł 33

Dostawca wyrobu zawierającego w stężeniu powyżej 0,1 % wag. substancję SVHC przekazuje odbiorcy wyrobu wystarczające informacje, którymi dysponuje, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji.

Artykuł 7 p. 2

Każdy wytwórca lub importer wyrobów przekazuje Agencji informacje zgodne z ust. 4 niniejszego artykułu, jeżeli substancja spełnia kryteria zawarte w art. 57 i jest zidentyfikowana zgodnie z art. 59 ust. 1, a także jeżeli spełnione są obydwa poniższe warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę rocznie na wytwórcę lub importera;
b) substancja ta obecna jest w tych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1 % wag.

Ważne punkty wynikające artykułu 33:

  • Obowiązek dostarczenia informacji dotyczy wszystkich uczestników łańcucha dostaw nie tylko producenta i importera, jak w przypadku zgłoszenia
  • Artykuł 33 ma zastosowanie nie tylko do wyrobów produkowanych lub importowanych po opublikowaniu listy, ale także produkowanych lub importowane przed tą datą.
Exit mobile version