Wyroby tytoniowe – Oznakowanie i pakowanie

Wyroby tytoniowe – Oznakowanie i pakowanie

(ROZDZIAŁ II i III Dyrektywy 2014/40/EU)

Na każdym opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych do palenia zamieszcza się jedno z następujących ostrzeżeń ogólnych: „Palenie zabija – rzuć teraz!”

Na każdym opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych do palenia zamieszcza się następującą wiadomość informacyjną:  „Dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji powodujących raka”.

Na każdym opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych do palenia zamieszcza się mieszane ostrzeżenia zdrowotne. Mieszane ostrzeżenia zdrowotne:

 • zawierają jedno z ostrzeżeń tekstowych wymienionych w załączniku I oraz odpowiadającą mu kolorową fotografię z biblioteki obrazów w załączniku II;
  •    zawierają informacje o zaprzestaniu palenia, takie jak numery telefonów, adresy e-mail lub adresy stron internetowych, gdzie konsumenci mogą zasięgnąć informacji o programach wsparcia dla osób, które chcą rzucić palenie;

W przypadku papierosów elektronicznych i  pojemników zapasowych wymagane są informacje dotyczące:

 • danych kontaktowych producenta lub importera i prawnej lub fizycznej osoby wyznaczonej do kontaktów na terytorium Unii Europejskiej;
 • użytkowania i przechowywania wyrobu, obejmujące informacje o tym, że wyrób nie jest zalecany dla ludzi młodych i osób niepalących;
 • informacji o przeciwwskazaniach;
 • ostrzeżenia dla grup szczególnego ryzyka;
 • możliwych niekorzystnych skutków;
 • właściwości uzależniających i toksyczności;
 • wykaz wszystkich składników wyrobu w porządku malejącym według masy, wskazanie zawartości nikotyny w wyrobie i jej ilości w przyjmowanej dawce, numer serii i ostrzeżenie dotyczące ochrony przed dziećmi;
 • następujące ostrzeżenie zdrowotne: „Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie”.

W przypadku wyrobów tytoniowych bezdymnych:

 • ostrzeżenie zdrowotne: „Ten wyrób tytoniowy szkodzi Twojemu zdrowiu i powoduje uzależnienie”.

W przypadku wyrobów ziołowych do palenia:

 • ostrzeżenie zdrowotne: „Palenie tego produktu szkodzi Twojemu zdrowiu”.
Coroczne sprawozdanie przekazywane do Inspektora

Producent i importer papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych jest obowiązany do przekazywania Inspektorowi corocznego sprawozdania zawierającego:

 • wyczerpujące dane na temat wielkości sprzedaży, w podziale na marki i rodzaje wyrobu;
 • informacje dotyczące preferencji różnych grup konsumentów, w tym ludzi młodych, osób niepalących i głównych grup osób aktualnie używających wyrobów;
 • informacje na temat form sprzedaży wyrobów;
 • streszczenia wszystkich badań rynku przeprowadzonych w zakresie, o którym mowa w pkt 1–3, wraz z ich przekładem na język angielski.

Sprawozdanie przedkłada się w postaci elektronicznej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Exit mobile version