Wpływ 21. ATP na rozporządzenie CLP 

Wpływ 21. ATP na rozporządzenie CLP 

Wpływ 21. ATP na rozporządzenie CLP 

Wchodzi w życie najnowsza aktualizacja 21. ATP – dostosowanie do postępu technicznego do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Nowelizacja ta wporwadza znaczące zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu niebezpiecznych chemikaliów, ma to na celu wzmocnienie środków bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska.  

Najważniejsze punkty 21. ATP obejmują: 
  1. Zmienione kryteria klasyfikacji: Wprowadzono zaktualizowane kryteria, aby zapewnić zgodność klasyfikacji niebezpiecznych chemikaliów z najnowszą wiedzą naukową i międzynarodowymi standardami. 
  1. Zharmonizowane wymogi dotyczące etykietowania: Zmiany w wymaganiach dotyczących etykietowania mają na celu zapewnienie jaśniejszych informacji dotyczących zagrożeń chemicznych. Dążą one do ułatwienia bezpiecznego obchodzenia się z tymi substancjami i ich przechowywania poprzez bardziej znormalizowane oznakowanie.
  1. Zaktualizowana informacja o zagrożeniach: Ulepszona komunikacja o zagrożeniach obejmuje wprowadzenie nowych piktogramów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia. Dzięki temu poprawiła się przejrzystość i skuteczność informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów chemicznych.

Zharmonizowana Klasyfikacja z Załącznika VI będzie obowiązywać w UE (i Irlandii Północnej) od 1 września 2025 roku. 

Istnieją znaczne rozbieżności między UE a Wielką Brytanią w odniesieniu do 28 dodanych i 24 zmienionych substancji, co stanowi wyzwanie dla firm handlujących na obu rynkach w zakresie zarządzania kartami charakterystyki i etykietami. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w zrozumieniu wpływu 21. ATP na rozporządzenie CLP na Twoje procesy zarządzania chemikaliami, skontaktuj się z nami pod adresem ekotoks@ekotoks.pl.  

Rozporządzenie (EU) 2024/197: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400197 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/