EkotoxInfo 03/2024  

EkotoxInfo 03/2024  

EkotoxInfo 03/2024  

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DETERGENTÓW (REFIT) 

Detergenty, jako codzienny produkt konsumencki i przemysłowy, mają znaczący wpływ na środowisko poprzez zanieczyszczenie wody. Poziomy związków fosforu i azotu prowadzą do eutrofizacji rzek, wody gruntowe mogą być zanieczyszczone, jeśli składniki detergentów nie są w pełni biodegradowalne, a mikrodrobiny plastiku z opakowań gromadzą się w środowisku. Ponadto detergenty nadal zawierają substancje, które mają wpływ na zdrowie ludzi. Wiele detergentów dostępnych na rynku nadal zawiera niebezpieczne substancje, które zaburzają układ hormonalny.  

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie detergentów, który stanowi okazję do poprawy kontroli detergentów na rynku europejskim, a tym samym zminimalizowania wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

Projekt rozporządzenia ma na celu wdrożenie Planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia (ZPAP) oraz Strategii zrównoważonego rozwoju w zakresie chemikaliów (CSS).  

  • Zminimalizowanie stosowania substancji niebezpiecznych (CMR, substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, substancji toksycznych dla określonych narządów docelowych w przypadku narażenia jednorazowego lub powtarzanego, substancji uczulających drogi oddechowe, PBT, vPvB, PMT, vPvM, substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego, substancji wpływających na układ odpornościowy, neurologiczny lub oddechowy oraz substancji toksycznych dla określonych narządów). 
  • Ograniczenie stosowania fosforanów i związków fosforu – ustalenie limitów zgodnie z oznakowaniem ekologicznym UE
  • Zakaz stosowania jakichkolwiek plastikowych opakowań na tabletki lub kapsułki detergentów. 
  • Rozszerzenie wymogów dotyczących biodegradowalności na wszystkie detergenty i środki powierzchniowo czynne.  

Celem proponowanego rozporządzenia jest: 

  • Uproszczenie zasad rynkowych 

i.  Zniesienie obowiązku dostarczania arkusza danych dotyczących składu niebezpiecznych detergentów  

ii. Usunięcie obowiązkowej interwencji zatwierdzonych laboratoriów, które przeprowadziły testy zgodnie z rozporządzeniem 

iii. Możliwość ubiegania się o zwolnienie dla środków powierzchniowo czynnych, które nie spełniają kryterium całkowitej biodegradowalności 

iv. Producent detergentów i środków powierzchniowo czynnych z siedzibą w UE 

  • Uproszczenie i usprawnienie oznakowania 

v. Wprowadzenie dobrowolnego oznakowania cyfrowego, co zmniejszy koszty dla przemysłu i zwiększy przejrzystość etykiet dla użytkowników końcowych.  

vi. Rozróżnianie produktów pakowanych i produktów sprzedawanych w formie kartridży oraz sposób ich etykietowania  

  • Ułatwienie sprzedaży innowacyjnych bezpiecznych produktów (np. detergentów na bazie mikroorganizmów) 
  • Wprowadzenie wymogów bezpieczeństwa dla producentów detergentów zawierających mikroorganizmy   

vii. Obowiązek oznaczania przez producentów obecności mikroorganizmów w detergentach w celu lepszego informowania konsumentów  

  • zwiększenie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa dzięki jasnym zasadom dotyczącym uzupełniania  

viii. Konsumenci otrzymują informacje, których potrzebują przy zakupie detergentów uzupełniających 

Wizja zerowego zanieczyszczenia do 2050 r. ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody do poziomu, który nie jest już uważany za szkodliwy dla zdrowia i naturalnych ekosystemów. Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronie: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2023/0217/COM_COM(2023)0217_PL.pdf 

  Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca detergentów: https://ekotox.pl/detergenty-i-srodki-powierzchniowo-czynne/  

Ekotox webinary: https://ekotoxtraining.com/