Diizocyjaniany w miejscu pracy: OEL i BEL dla ołowiu i jego związków nieorganicznych 

Diizocyjaniany w miejscu pracy: OEL i BEL dla ołowiu i jego związków nieorganicznych 

Diizocyjaniany w miejscu pracy: OEL i BEL dla ołowiu i jego związków nieorganicznych 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/869  

w sprawie zmiany dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 98/24/WE w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz dla  

Po raz pierwszy Parlament Europejski przyjął nowe limity narażenia na diizocyjaniany. 

Dyrektywa (EU) 2024/869: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400869 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami:https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/ 

Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training