Projekt zmiany Rozporządzenia CLP przedstawiony przez KE

Projekt zmiany Rozporządzenia CLP przedstawiony przez KE

Projekt zmiany Rozporządzenia CLP przedstawiony przez KE

Komisja Europejska 19 grudnia opublikowała swój wniosek dotyczący rozporządzenia CLP.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

W ramach pakietu przeglądowego rozporządzenia CLP akt delegowany doda definicje oraz kryteria naukowe i techniczne umożliwiające zaklasyfikowanie substancji i mieszanin do ustalonych klas zagrożenia:

  • substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego,
  • substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB),
  • substancje trwałe, mobilne i toksycznych (PMT) lub bardzo trwałe i bardzo mobilne (vPvM).

Wpływ dodania nowych klas zagrożenia oceniono w ramach ogólnej oceny skutków zmiany rozporządzenia CLP.

Pakiet zmian rozporządzenia CLP ma na celu:

  1. zapewnienie, że wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne, w tym o właściwościach ED, PBT, vPvB, PMT oraz vPvM, były odpowiednio i jednolicie sklasyfikowane w całej UE;
  • poprawić skuteczność informowania o zagrożeniach poprzez uczynienie etykiet bardziej dostępnymi i czytelnymi dla użytkowników substancji chemicznych oraz ma zapewnić przedsiębiorstwom większą elastyczność, zmniejszając tym samym obciążenia administracyjne bez obniżania poziomów bezpieczeństwa;
  • dopilnowanie, aby przepisy dotyczące klasyfikacji zagrożeń chemicznych i informowania o nich były stosowane przez wszystkie odpowiednie podmioty w łańcuchu dostaw.

Bruksela, dnia 19.12.2022; COM(2022) 748 wersja ostateczna; 2022/0432 (COD)