Opublikowano ograniczenia dotyczące formaldehydu

Opublikowano ograniczenia dotyczące formaldehydu

Opublikowano ograniczenia dotyczące formaldehydu

Ograniczenia dotyczące formaldehydu

Ograniczenie dotyczące formaldehydu i substancji uwalniających formaldehyd zostało przyjęte przez Komisję w dniu 14 lipca 2023 r., zostało opublikowane 17 lipca w Dz.U.: Rozporządzenie nr 2023/1464.

Nowa pozycja, nr 77 do załącznika XVII do rozporządzenia REACH, ma na celu zakazanie wprowadzania do obrotu wyrobów zawierających formaldehyd lub substancje uwalniające formaldehyd, w których emitowane stężenia formaldehydu przekraczają 0,062 mg/m3 dla wyrobów drewnopochodnych, mebli i 0,08 mg/m3 dla innych wyrobów. Szczególny przepis został wymienony w odniesieniu do wnętrza pojazdów drogowych, w których stężenie formaldehydu nie może przekraczać 0,062 mp/m3.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1464 z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odsniesieniu do formaldehydu i substancji uwalniających formaldehyd.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32023R1464

Strona Centrum Ekotoksykologicznego – Zarządzanie chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

Ekotoxtraining (webinary i konsultacje online): https://ekotoxtraining.com/