Aktualizacja rozporządzenia CLP 07/2023

Aktualizacja rozporządzenia CLP 07/2023

Aktualizacja rozporządzenia CLP 07/2023

Dwa rozporządzenia zmieniające załącznik VI do CLP, rozporządzenia 2023/1434 i 2023/1435, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 11 lipca i wchodzą w życie w dniu 31 lipca 2023 r.

Rozporządzenie 2023/1435 zmienia załącznik VI do CLP poprzez zmianę zharmonizowanej klasyfikacji związków boru oraz kwasu 2-etyloheksanowego (2-EHA) i jego soli. Nowe klasyfikacje będą miały zastosowanie od dnia 1 lutego 2025 r.

Rozporządzenie 2023/1434 tworzy nowe noty w związku z tymi wpisami:

• Nota 11 i 12 odnosi się do addytywności zagrożenia szkodliwego działania na rozrodczosć:

o Nota 11 odnosząca się do boranów,

o Nota 12 odnosząca się do 2-EHA i prawdopodobnie w przyszłości będzie miała zastosowanie dla innych substancji; została sfurmuowana w taki sposób, że nie ogranicza się do wpisu 2-EHA,

o Określają one, że klasyfikacja mieszanin jako działających szkodliwie na rozrodczość jest konieczna, gdy suma stężeń różnych susbtancji w mieszaninie wprowadzonej do obrotu jest ró1)na lub większa niż 0,3%.

• Nota X (ma zastosowanie do 2-EHA, ale prawdopodobnie w przyszłości będzie przypisana także dla innych).

Określa ona, że klasyfikacja opiera się wyłącznie na niebezpiecznych włąsciwościach części strukturalnej, wspólnej dla substancji. Substancje objęte tą notą muszą zostać samodzielnie sklasyfikowane, aby uwzględnić zagrożania związane z innymi elementami strukturalnymi.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1434 z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające, w celu dosotoswania postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanian w odniesieniu do dodania not do części 1, sekcja 1.1.3 załacznika VI.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1434/oj

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1435 z dnia 2 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do zmiany pozycji w części 3 załącznika VI dla kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli, kwasu borowego, tlenku boru (III), hydratu
soli sodowej kwasu ortoborowego tetraboranu disodu, bezwodnego tetraboranu disodowego, soli sodowej kwasu ortoborowego,  dekahydratu tetraboranu disodu oraz pentahydratu tetraboratu disodu.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1434/oj

Oferta Centrum Ekotoksykologicznego w zakresie screeningu CLP : https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/reach-clp-screening/

Ekotoxtraining (webinary i konsultacje online): https://ekotoxtraining.com/