Nowy projekt UE dotyczący egzekwowania przepisów dotyczących sprzedaży chemikaliów online

Nowy projekt UE dotyczący egzekwowania przepisów dotyczących sprzedaży chemikaliów online

Nowy projekt UE dotyczący egzekwowania przepisów dotyczących sprzedaży chemikaliów online

Forum Egzekwowania Przepisów Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) ogłosiło dwa duże projekty mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami odnoszącymi się do sprzedaży produktów online. Pierwszy projekt o nazwie REACH-EN-FORCE (REF)-13 obejmie przeprowadzenie w 2025 r. kontroli, które zweryfikują, czy wyroby takie jak zabawki, artykuły gospodarstwa domowego i chemikalia sprzedawane przez Internet, spełniają wymogi ograniczeń REACH. Inspektorzy sprawdzą również, czy mieszaniny zostały odpowiednio sklasyfikowane, oznakowane i opakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP. Oceniana może być również zgodność z rozporządzeniem w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO/POPs) oraz dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).

Podjęte w ramach projektu REF-8 badania wykazały, że znaczny odsetek mieszanin i wyrobów sprzedawanych online naruszał ograniczenia REACH, a 78% w ogóle nie spełniało niezbędnych warunków. Nadchodzący projekt może okazać się bardziej efektywny ze względu na wprowadzone niedawno bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące sprzedaży produktów przez Internet.  Rozporządzenie o usługach cyfrowych (DSA) oraz rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów mają usprawnić egzekwowanie obowiązujących wymogów.

Drugi projekt, znany jako rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (BPRS), skupi się na prawidłowym oznakowaniu produktów biobójczych. Inspektorzy dopilnują, aby informacje na etykietach produktów były zgodne z zatwierdzonymi szczegółami zawartymi w Charakterystyce Produktu Biobójczego (SPC). Mogą również ocenić obecność i jakość informacji zawartych w kartach charakterystyki produktów biobójczych.

Zarówno projekt REF-13 jak i BPRS mają być przygotowane w 2024 roku, kontrole zaplanowano na 2025 rok, a sprawozdania będą opublikowane w 2026 roku. Ponadto podczas spotkania wybrano nowych przewodniczących i wiceprzewodniczących Forum i jego podgrupy ds. produktów biobójczych. Henrik Hedlund (Szwecja) będzie pełnił funkcję przewodniczącego Forum, Katja vom Hofe (Niemcy) i Maria Orphanou (Cypr) będą wiceprzewodniczącymi. Helmut de Vos (Belgia) został wybrany na przewodniczącego podgrupy ds. produktów biobójczych, wraz z Jenny Karlsson (Szwecja) oraz Eugen Anwander (Austria) jako wiceprzewodniczącymi.

Pełny artykuł: https://echa.europa.eu/pl/-/new-eu-chemicals-enforcement-project-to-focus-on-products-sold-online

Strona informacyjna na temat REACH Centrum Ekotoksykologicznego: https://ekotox.pl/reach/