Mieszaniny do zastosowania przemysłowego – obowiązek zgłoszenia do PCN – zbliżający się termin zgodności ustalony na styczeń 2024 r.

Mieszaniny do zastosowania przemysłowego – obowiązek zgłoszenia do PCN – zbliżający się termin zgodności ustalony na styczeń 2024 r.

Mieszaniny do zastosowania przemysłowego – obowiązek zgłoszenia do PCN – zbliżający się termin zgodności ustalony na styczeń 2024 r.

Przypominamy o zbliżającym się terminie zgłaszania do centrum zatruć mieszanin niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do użytku przemysłowego – 1 styczeń 2024 r.

Mieszaniny przeznaczone wyłącznie do użytku przemysłowego – okres przejściowy, wymogi informacyjne, stosowanie unikalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) oraz dostępne narzędzia i wsparcie w zakresie zgodności.

  • Mieszaniny przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego:
    Te mieszaniny są używane wyłącznie w obiektach przemysłowych i nie są dostępne dla konsumentów ani użytkowników profesjonalnych jako produkt końcowy lub w postaci rozcieńczonej. Na przykład farba samochodowa używana wyłącznie w obiektach przemysłowych jest mieszaniną wyłącznie do użytku przemysłowego.
  • Okres przejściowy: Mieszaniny przeznaczone wyłącznie do użytku przemysłowego, które zostały już zgłoszone za pośrednictwem krajowych systemów przekazywania informacji przed upływem terminu 1 stycznia 2024 r., mogą korzystać z okresu przejściowego do 1 stycznia 2025 r. Jednak wszelkie modyfikacje składu mieszaniny, identyfikatorów produktu, klasyfikacji lub informacji toksykologicznych w tym okresie wymagają powiadomienia w zharmonizowanym formacie zgodnie z nowymi zasadami przed wprowadzeniem na rynek.
  • Wymagania informacyjne: Zharmonizowane wymagania w zakresie informacji obejmują pełny skład chemiczny, informacje toksykologiczne, szczegółowe informacje o produkcie oraz niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI), zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP.
  • Ograniczone zgłoszenia dotyczące mieszanin do użytku przemysłowego: Mieszaniny do użytku przemysłowego mają opcję „ograniczonego przedłożenia informacji”, w ramach którego można wykorzystać informacje o składzie zawarte w karcie charakterystyki. W zgłoszeniu należy jednak podać osobę kontaktową, która dostarczy pełnych informacji na temat składu w przypadku jakiegokolwiek incydentu. 
  • UFI w zgłoszeniach i oznakowaniu: Niebezpieczne mieszaniny wymagające zgłoszenia muszą posiadać unikalny identyfikator UFI przedłożony zarówno w Ośrodku Zatruć (PCN), jak i na etykiecie produktu. Jeżeli niebezpieczna mieszanina jest używana wyłącznie w obiekcie przemysłowym, UFI można wskazać tylko w sekcji 1.1 karty charakterystyki. Jeżeli ta sama mieszanina jest dostępna dla konsumentów lub użytkowników profesjonalnych, UFI jest wymagany na etykiecie
  • Główne zastosowanie zgodnie z  EuPCS: Główne zamierzone zastosowanie mieszaniny identyfikuje się wybierając najbardziej odpowiadającą produktowi kategorię z Europejskiego Systemu Kategoryzacji Produktów (EuPCS). W stosownych przypadkach można również uwzględnić zastosowania drugorzędne. W przypadku jakichkolwiek trudności z przypisaniem kategorii produktu, stowarzyszenia branżowe lub dział pomocy technicznej mogą udzielić zaleceń lub pomocy w żądaniu zmiany w EuPCS.

Zbliżający się styczniowy termin zgodności dla mieszanin przeznaczonych wyłącznie do użytku przemysłowego wymaga przestrzegania zharmonizowanych wymogów informacyjnych określonych w załączniku VIII do rozporządzenia CLP. Firmy muszą zapewnić zgodność i wykorzystać dostępne narzędzia i wsparcie, aby ułatwić pomyślne zgłoszenie.

Link do pełnego artykułu: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/compliance-date-for-industrial-use-only-mixtures-approaching-january-2024 

Ekotox CLP strona internetowa: https://ekotox.pl/karta-charakterystyki-sds/clp/