Nowe dwie niebezpieczne substancje dodane do Listy Kandydackiej UE REACH  

Nowe dwie niebezpieczne substancje dodane do Listy Kandydackiej UE REACH  

Nowe dwie niebezpieczne substancje dodane do Listy Kandydackiej UE REACH  

ECHA dodała dwie nowe substancje chemiczne do Listy Kandydackiej. 

Jedna jest klasyfikowana jako szkodliwa dla rozrodczości, druga jest bardzo trwała i wykazuje bardzo duży potencjał do bioakumulacji (vPvB). Stosowane są np., w tuszach i tonerach oraz w produkcji tworzyw sztucznych. . 

Wpisy dodane do Listy Kandydackiej w dniu 14 czerwca 2023 r.: 

#NAZWA SUBSTANCJINUMER ECNUMER CASPOWÓD WŁĄCZENIAPRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
1Tlenek difenylo (2,4,6-trimetylobenzoilo) (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide)278-355-875980-60-8Działa szkodliwie na rozrodczość (Artykuł 57c)Tusze i tonery, produkty powłokowe, fotochemikalia, polimery, kleje i uszczelniacze i wypełniacze, szpachlówki, tynki, modelina.
2Sulfon bis(4-chlorofenylu) (Bis(4-chlorophenyl) sulphone)201-247-980-07-9vPvB 
(Artykuł 57 e)
Produkcja chemikaliów, wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych.

 

Lista Kandydacka zawiera obecnie 235 wpisy – niektóre z nich to grupy substancji chemicznych, więc ogólna liczba substancji chemicznych, których dotyczy problem, jest wyższa.  

Substancje te mogą zostać w przyszłości umieszczone w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (Załącznik XIV REACH). Stosowanie substancji znajdujących się w Załączniku XIV jest zabronione, chyba że firmy złożą wniosek o zezwolenie, a Komisja Europejska zezwoli na dalsze stosowanie.  

Konsekwencje umieszczenia substancji na Lisście Kandydackiej

Zgodnie z rozporządzeniem REACH firmy mają obowiązki prawne, gdy ich substancja – w postaci własnej, w mieszaninach lub w wyrobach – znajduje się na liście kandydackiej.

Dostawcy wyrobów zawierających substancje z Listy Kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% (wagowo) muszą przekazać swoim klientom i konsumentom informacje umożliwiające ich bezpieczne stosowanie. Konsumenci mają prawo zapytać dostawców, czy kupowane przez nich produkty zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy.

Importerzy i producenci wyrobów będą musieli powiadomić ECHA, jeśli ich wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w ciągu sześciu miesięcy od daty umieszczenia jej na liście (14 czerwca 2023 r.). Dostawcy substancji znajdujących się na liście kandydackiej, dostarczanych w postaci własnej lub w mieszaninach, muszą dostarczyć swoim klientom kartę charakterystyki.

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów (Waste Framework Directive) przedsiębiorstwa muszą również powiadomić ECHA, jeżeli produkowane przez nie wyroby zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy w stężeniu powyżej 0,1 % (wagowo).

Zgłoszenie to jest publikowane w bazie danych ECHA dotyczącej substancji potencjalnie niebezpiecznych w produktach (SCIP).

Link do strony ECHA:  https://echa.europa.eu/pl/-/echa-adds-two-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Centrum Ekotoksykologiczne – Udzielanie zezwoleń REACH: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/

Portal szkoleniowy: https://ekotoxtraining.com/