Aktualizacja listy alergenów zapachowych, które muszą pojawić się na opakowaniach produktów kosmetycznych

Aktualizacja listy alergenów zapachowych, które muszą pojawić się na opakowaniach produktów kosmetycznych

Aktualizacja listy alergenów zapachowych, które muszą pojawić się na opakowaniach produktów kosmetycznych

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. Zmiana ta dotyczy etykietowania alergenów, co wprowadza istotne zmiany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009.

Zgodnie z art. 19 ust. Zgodnie z art. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, podmioty gospodarcze etykietują produkty kosmetyczne w celu wskazania ich składników. W szczególności, składniki zapachowe i aromatyczne, oraz ich surowce, określane są w wykazie składników nazwą „perfumy” lub „aromat”.

Wyjątkiem od tej terminologii są substancje, dla których rozporządzenie w sprawie kosmetyków przewiduje indywidualne etykietowanie. Obecnie, indywidualnemu etykietowaniu podlegają 24 alergeny zapachowe (zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009).

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów zidentyfikował kolejnych 56 alergenów zapachowych, które wywołały alergie u ludzi. Do tej pory nie było wymagane oddzielne oznakowanie tych substancji, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla zdrowia. W związku z tym, konieczne jest informowanie konsumentów o obecności tych alergenów zapachowych. W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadzono obowiązek oddzielnego etykietowania tych alergenów zapachowych, jeżeli ich stężenie przekracza 0,001 % w niespłukiwanych produktach kosmetycznych i 0,01 % w spłukiwanych produktach kosmetycznych.

Komisja Europejska zaktualizowała pozycje dotyczące alergenów zapachowych, wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, poprzez dostosowanie nazw powszechnie stosowanych substancji do najnowszej wersji listy wspólnych nazw składników. Dodatkowo, przeprowadzono grupowanie podobnych substancji pod jedną pozycją.

Dodatkowo, wraz z tym, uwzględniono izomery oraz dodano lub zmieniono odpowiednie numery CAS i WE.

Podmioty gospodarcze mają 3-letni okres przejściowy, w czasie którego muszą dostosować się do nowych ograniczeń. Dostosowanie to obejmuje zarówno zmiany w składzie produktów, jak i dostosowanie opakowań, aby zapewnić, że wprowadzane do obrotu są wyłącznie produkty kosmetyczne spełniające te nowe wymogi. Okres przejściowy dla podmiotów gospodarczych na wycofanie z rynku produktów kosmetycznych niespełniających nowych wymogów, wprowadzonych do obrotu przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących etykietowania, wynosi 5 lat. W tym czasie firmy mają możliwość dostosowania się do nowych przepisów.

Pełny tekst rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1545: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1545