Aktualizacja listy alergenów zapachowych, które muszą pojawić się na opakowaniach produktów kosmetycznych

Aktualizacja listy alergenów zapachowych, które muszą pojawić się na opakowaniach produktów kosmetycznych

Aktualizacja listy alergenów zapachowych, które muszą pojawić się na opakowaniach produktów kosmetycznych

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do etykietowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 produkty kosmetyczne są etykietowane w celu wskazania ich składników. Składniki zapachowe i aromatyczne oraz ich surowce są określane w wykazie składników nazwą „perfumy” lub „aromat”. Wyjątkiem od tej terminologii są substancje, dla których rozporządzenie w sprawie kosmetyków przewiduje indywidualne etykietowanie. Obecnie indywidualnemu etykietowaniu podlegają 24 alergeny zapachowych (załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009).

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów zidentyfikował kolejnych 56 alergenów zapachowych, które wywołały alergie u ludzi i dla których do tej pory nie było wymagane oddzielne oznakowanie. Stosowanie tych dodatkowych alergenów zapachowych stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, w związku z czym konieczne jest informowanie konsumentów o obecności tych alergenów zapachowych. W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadzono obowiązek oddzielnego etykietowania tych alergenów zapachowych, jeżeli ich stężenie przekracza 0,001 % w niespłukiwanych produktach kosmetycznych i 0,01 % w spłukiwanych produktach kosmetycznych.

Istniejące pozycje dotyczące alergenów zapachowych wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 również zostały zaktualizowane poprzez dostosowanie nazw zwyczajowych substancji do nazw zwyczajowych w najnowszej wersji wykazu wspólnych nazw składników, zgrupowanie podobnych substancji w jednej pozycji, dodanie izomerów oraz dodanie i zmianę odpowiednich numerów CAS i WE.

Podmioty gospodarcze mają 3-letni okres przejściowy na dostosowanie się do nowych ograniczeń poprzez dostosowanie składu produktów, a także dostosowanie opakowań w celu zapewnienia, że do obrotu wprowadzane są wyłącznie produkty kosmetyczne spełniające te nowe wymogi. Okres przejściowy dla podmiotów gospodarczych na wycofanie z rynku produktów kosmetycznych niespełniających nowych wymogów wprowadzonych do obrotu przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących etykietowania wynosi 5 lat.

Pełny tekst rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1545: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1545