Kolejne 35 niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

Kolejne 35 niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

Kolejne 35 niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

W związku ze zmianą unijnego rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) eksporterzy z Unii Europejskiej mają obowiązek informować o zamiarze eksportu kolejnych 35 niebezpiecznych substancji. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 listopada 2023 r.

Oprócz poinformowania o eksporcie, większość z tych chemikaliów będzie wymagała również oficjalnej zgody kraju importującego, zanim będzie mógł nastąpić wywóz. Ponadto cztery substancje, które wcześniej podlegały jedynie obowiązkowi powiadomienia o eksporcie, teraz będą także wymagały na niego zgody.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1656 z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 w odniesieniu do wykazu pestycydów i chemikaliów przemysłowych.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.210.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A210%3ATOC

ECHA webpage: https://echa.europa.eu/-/35-hazardous-chemicals-added-to-the-prior-informed-consent-regulation

Ekotox chemicals management webpage: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/