Nowe wartości dopuszczalngo narażenia zawodowego

Nowe wartości dopuszczalngo narażenia zawodowego

Nowe wartości dopuszczalngo narażenia zawodowego

EkotoxInfo

11.7.2019

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Wartości dopuszczalne narażenia zawodowego są elementem środków zarządzania ryzykiem na podstawie dyrektywy 2004/37/WE.

W przypadku większości czynników rakotwórczych oraz mutagenów nie jest naukowo możliwe określenie poziomów, poniżej których narażenie nie powoduje działań niepożądanych. Ustalanie dopuszczalnych wartości czynników rakotwórczych oraz mutagenów w miejscu pracy zgodnie z niniejszą dyrektywą nie wyklucza całkowicie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikającego z narażenia na ich działanie w miejscu pracy (ryzyko rezydualne), ale mimo wszystko przyczynia się do znacznego zmniejszenia ryzyka wynikającego z takiego narażenia, zgodnie z podejściem stopniowym i polegającym na wyznaczaniu celów zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE. W przypadku innych czynników rakotwórczych oraz mutagenów naukowo możliwe jest określenie poziomów, poniżej których narażenie nie powinno powodować działań niepożądanych.

Maksymalne poziomy narażenia pracowników na działanie niektórych czynników rakotwórczych lub mutagenów zostały ustanowione w postaci wartości, których zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE nie wolno przekraczać.

w załączniku III wprowadzono zmiany dotyczące 5 substancji.

Państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów  niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia 11 lipca 2021 r.

Kadm i jego związki organiczne

Wartość dopuszczalna dla ośmiogodzinnego narażenia = 0,001 mg/m3
Przejsciowa wartość dopuszczalna 0,004 mg/m3 do 11 lipca 2027.

Beryl i jego związki organiczne

Wartość dopuszczalna dla ośmiogodzinnego narażenia = 0,0002 mg/m3 (Działanie uczulające na skórę i układ oddechowy)
Przejsciowa wartość dopuszczalna 0,0006 mg/m3 do 11 lipca 2026.

Kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu

Wartość dopuszczalna dla ośmiogodzinnego narażenia = 0,01 mg/m3
Dla sektora wytopu miedzi wartość dopuszczalna ma zastosowanie od dnia 11 lipca 2023.

Formaldehyd

Wartość dopuszczalna dla ośmiogodzinnego narażenia = 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) (Działanie uczulające na skórę)
Wartość dopuszczalna dla okrótkotrwałego narażenia = 0,74 mg/m3 (0,6 ppm)
Przejsciowa wartość dopuszczalna: 0,62 mg/m3 lub 0,5ppm (3) dla sektorów: opieki zdrowotnej, usług pogrzebowych oraz tanatopraksji do dnia 11 lipca 2024 r.

4,4′-metyleno-bis (2-chloroanilina)
Wartość dopuszczalna dla ośmiogodzinnego narażenia = 0,01 mg/m3 (skóra).

Treść dyrektywy 2019/983/WE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0983&qid=1562855328313&from=EN

Konferencja REACH 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Reach conference 2019