HFPO-DA uznany za substancję „wzbudzającą szczególnie duże obawy“ (SVHC)

HFPO-DA uznany za substancję „wzbudzającą szczególnie duże obawy“ (SVHC)

HFPO-DA uznany za substancję „wzbudzającą szczególnie duże obawy“ (SVHC)

EkotoxInfo (nieautoryzowana skrócona informacja w jęsyku polskim)

Komitet Państw Członkowskich (The Member State Committee (MSC)) poprał holenderską propozycję identyfikacji HFPO-DA, jego soli i halogenków acylowych jako substancji wzbudzających szczególnie duże obawy ze względu na ich poważne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Helsinky, 27. czerwca 2019 – Komitet Państw Członkowskich (MSC) jednogłośnie zgodził się na uznanie kwasu 2-(heptafluoropropoksy)-2,3,3,3-tetrafluoropropionowego, jego soli i halogenków acylowych (obejmując również wszystkie ich izomery i kombinacje) jako substancje SVHC.

Wymienione związki są stosowane jako substancje pomocnicze w produkcji fluoropolimerów o wielu zastosowaniach, takich jak żywice fluoropolimerowe, kable i powłoki. Holandia wnioskowała o ich wpisanie na Listę Kandydacką ze względu na prawdopodobieństwo wywołania poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Poziom zagrożenia został oceniony na równoważny do substancji CMR (rakotwórczych, mutagennych i szkodliwych dla rozrodczości), czy substancji PBT/vPvB.

Na początku tego tygodnia MSC przyznało, że HFPO-DA ma duży potencjał do wywoływania skutków w środowisku naturalnym i u ludzi porzez środowisko ze względu na bardzo wysoką trwałość, mobilność w wodzie, potencjał transportu na dalekie odległości, akumulację w roślinach oraz obserwowany wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko.

Ponadto komisja zauważyła brak znanego naturalnego procesu usuwania HFPO-DA po uwolnieniu do środowiska, co prowadzi do stałej jego obecności w wodzie i w konsekwencji do stałej biodostępności HFPO-DA i jego analogów. Zauważono również możliwe narażenie przez łańcuch pokarmowy i wodę pitną, a także trudności z odnową zanieczyszczonych mediów i usunięciem HFPO-DA z wody pitnej.

Wszystkie te czynniki składają się na wysoki potencjał wymienionych substancji do powodowania ciągłego, rosnącego i powszechnego narażenia, które trudno byłoby odwrócić. Chociaż w odosobnieniu żadna z tych właściwości nie byłaby powodem do dużego niepokoju, MSC jednomyślnie uznało, że w połączeniu powodują, że istnieją naukowe podstawy do uznania prawdopodobnych poważnych skutków dla środowiska i ludzi.

ECHA wpisze nowo zidentyfikowaną substancję SVHC na liśctę kandydacką w terminie do połowy lipca 2019 r. Po opublikowaniu zaktualizowanej liśty kandydackiej mogą pojawić się więc dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorstw w odniesieniu do tych substancji.

ECHA logo

Więcej informacji na stronie (EN) https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-hfpo-da-is-a-substance-of-very-high-concern

Konferencja REACH 2019

Reach conference 2019