Lista Kandydacka substancji „wzbudzających szczególnie duże obawy“ (SVHC) została poszerzona do 201 pozycji.

Lista Kandydacka substancji „wzbudzających szczególnie duże obawy“ (SVHC) została poszerzona do 201 pozycji.

Lista Kandydacka substancji „wzbudzających szczególnie duże obawy“ (SVHC) została poszerzona do 201 pozycji.

EkotoxInfo (nieautoryzowana skrócona informacja w jęsyku polskim)

Helsinki, 16 lipca 2019 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała 4 nowe substancje do listy kandydackiej biorąc pod uwagę ich szkodliwość na rozrodczość, zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej i połączenie innych niebezpiecznych właściwości. Właściwości te mogą mieć poważny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, powodując poziom obaw równoważny do tych powodowanych przez substancje CMR oraz PBT/vPvB.

Substancje umieszczone na liście kandydackiej do ewentualnego włączenia do załącznika XIV w dniu 16 lipca 2019 r. i ich właściwości SVHC

Lista kandydacka to lista substancji, które mogą powodować poważne skutki dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Substancje na liście kandydackiej są również znane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy i są kandydatami do ewentualnego włączenia na listę zezwoleń (załącznik XIV). Gdy znajdą się na liście autoryzacji, wówczas przedsiębiorstwa będą musiały wystąpić o pozwolenie na dalsze stosowanie substancji po upłynięciu daty ostatecznej (sunset date).

Przedsiębiorstwa mogą mieć zobowiązania prawne wynikające z włączenia substancji na listę kandydacką. Obowiązki te mogą mieć zastosowanie do substancji wymienionej jako takiej, w mieszaninach lub w wyrobach. W szczególności każdy dostawca wyrobów zawierających substancję z listy kandydackiej w stężeniu co najmniej 0,1% musi przekazać odpowiednie informacje w dół łańcuchu dostaw oraz do konsumentów. Ponadto importerzy i producenci wyrobów zawierających tę substancję mają sześć miesięcy od umieszczenia jej na liście kandydackiej (16 lipca 2019 r.) na powiadomienia o tym ECHA. Informacje na temat tych obowiązków i powiązanych narzędzi są dostępne na stronie internetowej ECHA.

Więcej informacji na stronie ECHA (EN)  https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-the-candidate-list

Konferencja REACH 2019 

Reach conference 2019