Jak spełnić wymagania dotyczące ograniczeń dla NMP

Jak spełnić wymagania dotyczące ograniczeń dla NMP

Jak spełnić wymagania dotyczące ograniczeń dla NMP

Dostępny jest nowy poradnik dla przemysłowych użytkowników 1-metylo-2-pirolidonu (NMP), który ma pomóc w spełnieniu warunków ograniczeń dotyczących stosowania tej substancji. Wytyczne są potrzebne przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsze ograniczenie, oparte na wartościach DNEL (derived no effect level).

NMP jest stosowany jako rozpuszczalnik lub środek do obróbki powierzchni. Ma on kluczowe znaczenie dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. przy produkcji baterii, półprzewodników, włókien, produktów farmaceutycznych czy w procesie powlekania drutów. Użytkownicy NMP będą musieli spełnić wymagania dotyczące ograniczeń do 9 maja 2020 r. W przypadku stosowania jako reagent w procesie powlekania drutu ograniczenie ma zastosowanie od 9 maja 2024 r.

Europejska Agencja Chemikaliów, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, opracowała wytyczne, aby pomóc przedsiębiorstwom, w tym MŚP, w kontrolowaniu ryzyka wynikającego ze stosowania NMP w zakładach przemysłowych. NMP jest substancją działającą szkodliwie na rozrodczość (może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku), powoduje poważne podrażnienie oczu i skóry oraz działa drażniąco na drogi oddechowe. Zorganizowano szereg konsultacji oraz warsztaty przy okrągłym stole w celu zidentyfikowania dobrej praktyki i znalezienia ilustrujących przykładów, w jaki sposób użytkownicy NMP mogą kontrolować narażenie w miejscu pracy i stosować się do ograniczenia.

Podstawowe podejście opisane w niniejszych wytycznych można również zastosować do innych podobnych rozpuszczalników, takich jak DMF i DMAC, jeżeli podobne ograniczenia REACH zostaną dla nich wprowadzone w późniejszym czasie.

Wytyczne są obecnie dostępne w języku angielskim. Tłumaczenia na 23 języki UE zostaną opublikowane w jesienią 2019 r.

https://echa.europa.eu/-/advice-on-how-to-comply-with-nmp-restriction


Konferencja REACH 2019:

Reach conference 2019