KCH – kontrola kart charakterystyki w 2023 roku

KCH – kontrola kart charakterystyki w 2023 roku

KCH – kontrola kart charakterystyki w 2023 roku

Unijne inspekcje skupią się w 2023 r. na kontroli kart charakterystyki (Safety Data Sheets – SDS) w ramach ogólnounijnego projektu egzekwowania przepisów.

W ramach ogólnounijnego projektu egzekwowania przepisów (REF-11) w 2023 r. zostanie przeanalizowana jakość informacji zawartych w kartach charakterystyki.

Karty charakterystyki są głównymi nośnikami informacji dotyczących bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. W przypadku, gdy informacje zawarte w karcie charakterystyki są niewystarczające, pracownicy i specjaliści nie otrzymują odpowiednich wytycznych umożliwiających bezpieczne użytkowanie substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.

Niska jakość informacji zawartych w kartach charakterystyki jest długotrwałym problemem wykrytym również w wielu wcześniejszych projektach . W 2013 r. w projekcie REF-2 forum stwierdziło braki w 52% skontrolowanych kart charakterystyki. Doświadczenia z działań w zakresie egzekwowania przepisów w Państwach Członkowskich potwierdzają, że problem ten występuje nadal.

Jakość kart charakterystyki

W ramach projektu zostanie sprawdzona zgodność ze zmienionymi wymogami określonymi w załączniku II do rozporządzenia REACH, który określa treść i format kart charakterystyki. Zmienione wymogi weszły w życie w styczniu 2023 r., stwarza to okazję do opracowania zharmonizowanego projektu sprawdzającego, czy przedsiębiorstwa w całej UE wypełniają ten obowiązek.

Wszystkie karty charakterystyki, które zostały opracowane zgodnie ze starymi wytycznymi załącznika II, powinny zostać dostosowane do nowych wymogów do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Inspekcje będą przeprowadzane w 2023 roku, raport zostanie wydany w 2024 roku.

Adres forum egzekwowania przepisów: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects

Ekotox Centers – Twój partner w zakresie zgodności z przepisami !