CoRAP: 24 substancje, które zostaną poddane ocenie w latach 2023-2025

CoRAP: 24 substancje, które zostaną poddane ocenie w latach 2023-2025

CoRAP: 24 substancje, które zostaną poddane ocenie w latach 2023-2025

Państwa członkowskie planują ocenę 24 substancji w latach 2023-2025.

CoRAP: 24 substancje zostały wytypowane do oceny przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP) na lata 2023-2025.
W 2023 r. poddanych ocenie ma zostać 5 substancji, natomiast w latach 2024-2025 – 19 substancji.

Substancje planowane do oceny w 2023 r.:

 • Ester metylowy kwasu 2-propenowego, produkty reakcji z mieszanymi O,O-bis(rozgałęzionymi i liniowymi pentylowymi i izo-Bu) fosforoditionianami
 • Kwas butanowy, 4-amino-4-oksosulfo-, pochodne N-koko alkilowe, sole monosodowe, związki z
  trietanoaminą
 • fosforan tert-butylofenylodifenylu (tButTPP)
 • N-metyloanilina
 • 3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-sec-butylo-4-hydroksybenzenosulfonian sodu
 • 3,3′-[metylenobis(oksymetyleno)]bisheptan
 • 1,3- diizopropylobenzen
 • 1,4-diizopropylobenzen
 • Tlenek dioktylocyny
 • Bis(2,6-diizopropylofenylo)karbodiimid
 • Tris[2-chloro-1-(chlorometylo)etylo]fosforan
 • Mieszanina: trifenylotiofosforanu i tert-butylowanych pochodnych fenylu
 • Masa reakcyjna 1,3-diizopropylobenzenu i 1,4-diizopropylobenzenu
 • Benzaldehyd
 • α-trimetylosilanylo-ω-trimetylosiloksypoli[oksy(metylo-3-(2-(2-metoksypropoksy)propoksy)propylosilanodiylo]-ko-oksy(dimetylosilan))
 • Kwas akrylowy, monoester z propan-1,2-diolem
 • Okten, produkty hydroformylowania, niskowrzący
 • Eter dietylowy
 • Hydroksymetanosulfinian sodu
 • Sadza
 • 4,4′-izopropylidenodifenol, etoksylowane
 • Betainy, C12-14 (parzyste)-alkilodimetylo
 • 5-izobenzofuranokarboksylowy, 1,3-dihydro-1,3-diokso-, produkty reakcji z 1-nonanolem
 • 4-(4-izopropoksyfenylosulfonylo)fenol
 • 2-etyloheksylo 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2- oksoetylo]tio]-4-oktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tradekanian cyny
 • 3-nitrobenzenosulfonian sodu
 • 4,4′-metylenobis(dibutyloditiokarbaminian)
 • Octan propylu
 • Oksiran, mono[(C12-14-alkiloksy)metylo] pochodne

https://echa.europa.eu/documents/10162/879660/corap_update_2023-2025_en.pdf/1979dfdc-5412-b7a7-4dc2-2be90623d63e?t=1670912130379&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221214