Inspektorzy prowadzą kontrolę produktów konsumenckich pod kątem zawartości niebezpiecznych chemikaliów

Inspektorzy prowadzą kontrolę produktów konsumenckich pod kątem zawartości niebezpiecznych chemikaliów

Inspektorzy prowadzą kontrolę produktów konsumenckich pod kątem zawartości niebezpiecznych chemikaliów

Obecnie trwają kontrole w ramach dwóch ogólnounijnych projektów wykonawczych w celu identyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych w produktach konsumenckich. Pierwszy projekt koncentruje się na wyrobach i mieszaninach chemicznych przeznaczonych do zastosowań konsumenckich i profesjonalnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (BPR). Drugi dotyczy zobowiązań związanych z REACH i CLP w odniesieniu do produktów importowanych. Oba projekty są realizowane we współpracy z organami celnymi.

Kontrole w ramach pierwszego projektu, dotyczącego produktów biobójczych (BEF-1) rozpoczęły się w styczniu 2019 r. i będą trwały przez cały rok. Przeprowadzone w 28 krajach UE i EOG kontrole koncentrują się na wyrobach poddanych działaniu produktów biobójczych przeznaczonych dla konsumentów i użytkowników profesjonalnych. Badane produkty obejmują na przykład odzież dziecięcą i sportową, a także produkty przeznaczone do użytku profesjonalnego, takie jak wyroby budowlane, sprzęt do basenów lub sprzęt ochrony osobistej. Kontrole te obejmują również mieszaniny chemiczne, takie jak farby i tusze.

Szczególną uwagę poświęca się nielegalnemu stosowaniu niezatwierdzonych substancji czynnych oraz zgodności z obowiązkami w zakresie etykietowania.

W przypadku projektu pilotażowego w ramach rozporządzeń REACH i CLP inspekcje rozpoczęły się w marcu 2019 r. i potrwają do jesieni. Inspektorzy i organy celne w 16 uczestniczących państwach członkowskich UE i krajach EOG współpracują w celu sprawdzenia, czy importowane produkty spełniają pewne ograniczenia ustanowione przez REACH, dotyczące niebezpiecznych chemikaliów, takich jak kadm, nikiel lub ołów. Kontrole dotyczą też odpowiedniego oznakowania produktów.

W przypadku stwierdzenia niezgodności produktów import zostanie zatrzymany i produkty nie będą mogły być wprowadzone na rynek UE. Ściślejsza współpraca między inspektorami a organami celnymi jeszcze bardziej zwiększy ochronę obywateli UE przed substancjami niebezpiecznymi.

Końcowe sprawozdanie z projektu pilotażowego w ramach REACH i CLP ma powstać około połowy 2020 roku. Wyniki projektu BEF-1 dotyczącego wyrobów i mieszanin poddanych działaniu produktów biobójczych zostaną opublikowane pod koniec 2020 roku.

https://echa.europa.eu/sk/-/inspectors-checking-consumer-products-for-hazardous-chemicals?fbclid=IwAR1Bm6ZTs4CiiDmMD_3_46OQePmhv14GzIEwu9d-bW6YIuDGLlZxRaXcHAc