EkotoxInfo 2/2022

EkotoxInfo 2/2022

EkotoxInfo 2/2022

Ekotox Centers
Ekotox Hungary Kft. (Hungary)
Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. (Czechia)
Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o. (Poland)
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. (Slovakia)

Główne tematy styczniowych informacji Ekotox Centers – wybrane informacje z legislacji chemicznej 2/2022:

 1. Ustawa wprowadzająca obowiązek zgłoszenia wyrobów w bazie SCIP
 2. Projekt ROP i system kaucyjny
 3. Cztery nowe substancje wpisane na listę kandydacką, w ramach REACH
 4. Konsultacje w sprawie włączenia 8 substancji na listę substancji wymagających zezwolenia
 5. Ruszyły konsultacje publiczne zmian rozporządzenia REACH
 6. Ostatni dzwonek nadania numeru REAHC dla notyfikacji NONS
 7. Nowe wskazówki dotyczące określania poziomów dawek w badaniach
 8. Możliwość uzyskania dofinansowań na badania i prace rozwojowe

Ustawa wprowadzająca obowiązek zgłoszenia wyrobów w bazie SCIP

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2151). Art. 4 ustawy zmieniającej wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, której skutkiem jest pojawienie się obowiązku zgłaszania wyrobów w bazie SCIP. Obowiązek dotyczy wszystkich dostawców wyrobów, które w składzie zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) znajdujące się na liście kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1 % wag. Zgłoszenie należy przygotować w programie IUCLID, a następnie przesłać je za pośrednictwem ECHA Submission Portal (narzędzia online przeznaczonego do składania informacji zgodnych ze zharmonizowanym formatem).

Baza SCIP (Substances of Concern In Products) to baza danych zawierająca informacje na temat substancji wzbudzających obawy w wyrobach, ustanowiona na mocy tzw. dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (2008/98/WE), co stanowi rozszerzenie obowiązku nałożonego przez REACH. W większości krajów członkowskich obowiązek zgłaszania wyrobów w bazie SCIP został wprowadzony

5 stycznia 2021 r.

https://www.gov.pl/

Ekotox Baza SCIP: https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/wyroby-product-coaching/

Projekt ROP i system kaucyjny

31 stycznia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Celem projektu jest wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego dla opakowań po napojach. Konsultacje publiczne trwają 30 dni. 

Ponadto 11 stycznia 2022r. zakończył się termin zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777269?fbclid=IwAR2vGwMl9ZhQ_Z15CBEjkmnMtB4wjcp962W_VPXZN6-NV8Yx7n0KSr2m8Rk

Cztery nowe substancje wpisane na listę kandydacką, w ramach REACH

17 stycznia 2022r. na listę kandydacką wpisano 4 nowe substancje:

 • 6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol, CAS: 119-47-1
 • tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane, CAS: 213-934-0
 • (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC)
 • S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate, CAS: 401-850-9

Każdy dostawca wyrobów zawierających substancję z listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% (wagowo) musi przekazać swoim klientom i konsumentom wystarczające informacje umożliwiające bezpieczne stosowanie, a także dokonać zgłoszenia wyrobu w bazie SCIP.

W przyszłości substancje te mogą zostać umieszczone na liście substancji wymagających zezwolenia. Wpisanie na ten wykaz oznaczałoby, że stosowanie substancji jest zabronione, chyba że firma otrzyma zezwolenie Komisji Europejskiej na dalsze jej stosowanie.

https://echa.europa.eu/pl/-/four-hazardous-chemicals-added-to-the-candidate-list

Procedura udzielania zezwoleń: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/

Advice

Konsultacje w sprawie włączenia 8 substancji na listę substancji wymagających zezwolenia

W wyniku oceny substancji SVHC z listy kandydackiej, Komisja decyduje którą z substancji umieścić na liście zezwoleń oraz jakie warunki mają zastosowanie do każdej opiniowanej substancji. Jeżeli substancja znajdzie się na liście zezwoleń, może być wprowadzona do obrotu lub stosowana po określonej dacie tylko wtedy, gdy udzielono zezwolenia na określone zastosowanie. Konsultacje potrwają do 3 maja 2022r.

Warto zaznaczyć, że wśród wymienianych substancji znajduje się ołów – szeroko wykorzystywany w przemyśle.

 • 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers, CAS:-
 • 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone, CAS: 119313-12-1
 • 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one, CAS: 71868-10-5
 • Diisohexyl phthalate, CAS: 71850-09-4
 • Ethylenediamine, CAS: 107-15-3
 • Glutaral, CAS: 111-30-8
 • Lead, CAS: 7439-92-1
 • Orthoboric acid, sodium salt, CAS: 13840-56-7

https://echa.europa.eu/pl/-/do-you-have-information-on-uses-of-eight-substances-proposed-for-authorisation-

Etapy udzielania zezwolenia: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/wniosek-o-udzielenie-zezwolenia/

Ruszyły konsultacje publiczne zmian rozporządzenia REACH

Komisja Europejska wspólnie z departamentem ds. środowiska i rozwoju, rozpoczęła prace nad przeglądem rozporządzenia REACH, w skutek wdrażania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Chemikaliów. W szczególności skupiono się na:

 • ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska
 • stosowaniu testów na zwierzętach
 • funkcjonowaniu rynku wewnętrznego
 • konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw

Konsultacje publiczne potrwają do 15 kwietnia 2022r.

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_revision_chemical_strategy_en.htm

REACH: https://ekotox.pl/reach/ 

Ostatni dzwonek nadania numeru REACH dla notyfikacji NONS

NONS (Notification of New Substances) był procedurą rejestrowania substancji chemicznych przed wejściem w życie rozporządzenia REACH. Istniejące NONS powinny być przeniesione do nowszego systemu REACH-IT które zawiera przypisanie numeru rejestracyjnego do odpowiedniego dostawcy. Firmy, które nadal chcą nadać numer rejestracyjny dla przypisanych zgłoszeń NONS – muszą to zrobić najpóźniej przed 17 lipca 2022r. Po tym terminie dochodzenie numeru rejestracji w systemie REACH-IT nie będzie już możliwe. ECHA oznaczy niezgłoszone numery rejestracji w bazie danych ECHA i na stronie internetowej ECHA jako nieważne.

https://echa.europa.eu/pl/-/last-chance-to-claim-reach-registration-numbers-for-your-nons-notifications

Rejestracja REACH: https://ekotox.pl/proces-rejestracji/

Nowe wskazówki dotyczące określania poziomów dawek w badaniach toksyczności

Podczas przeprowadzania badań toksyczności substancji należy odpowiednio dobrać stosowaną w badaniach dawkę, aby uzyskane wyniki były rzetelne. Dane generowane przez firmy z badań toksyczności muszą być adekwatne do przeprowadzenia identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka dla danej substancji. Badania toksyczności należy przeprowadzać przy odpowiednio wysokim poziomie dawki, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi badań OECD. Gwarantuje to, że badanie nie musi być powtarzane. Poradnik ECHA dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego – rozdział R.7a zostanie zmodyfikowany w celu uwzględnienia zmienionych załączników rozporządzenia REACH. Zostanie opublikowany jeszcze w 2022 roku.

Możliwość uzyskania dofinansowań na badania i prace rozwojowe

W styczniu ruszył nabór wniosków na kilka konkursów finansowanych w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Firmy mogą otrzymać dofinansowanie na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe – bez ograniczeń tematycznych. Kwota dofinansowania może wynieść nawet 100%. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach, a także oferujemy wsparcie w zakresie doradztwa chemicznego podczas realizacji projektów. 

Innovative SMEs (2 konkurs) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)Inicjatywa CORNET (33 konkurs) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)