EkotoxInfo 1/2022

EkotoxInfo 1/2022

EkotoxInfo 1/2022

Główne tematy styczniowych informacji Ekotox Centers – wybrane informacje z legislacji chemicznej:

1. Zielony Ład – chemiczna strategia UE na rzecz zrównoważonego rozwoju

2. Srebro – projekt klasyfikacji CMR – Repr. 1B, H360FD; Muta. 2, H341; Skin Sens. 1, H317

3. Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa IT w IUCLID i CHESAR

4. Organy kontrolujące UE – większość skontrolowanych produktów sprzedawanych w Internecie nie jest zgodna z prawodawstwem UE

5. Organy kontrolne UE – kontrole w 2022 r. będą koncentrować się na kontroli produktów biobójczych

6. Webinaria na I półrocze 2022 już opublikowane!

  • Zielony Ład – unijna strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju

Strategia chemiczna UE na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska bez substancji toksycznych.

Chemikalia są niezbędne dla dobrego samopoczucia, wysokiego standardu życia i komfortu współczesnego społeczeństwa. Są wykorzystywane w wielu branżach, w tym w służbie zdrowia, energetyce, transporcie i budownictwie. Niestety część chemikaliów ma niebezpieczne właściwości, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu.

W UE obowiązują już zaawansowane przepisy dotyczące chemikaliów, ale prognozy rynkowe stanowią, że światowa produkcja towarów podwoi się do 2030 r. Wzrośnie również i tak już powszechne stosowanie chemikaliów, w tym w produktach konsumenckich.

Komisja Europejska opublikowała strategię zrównoważonego rozwoju chemicznego w dniu 14 października 2020 r. Jest to część ambicji UE w zakresie zerowej emisji zanieczyszczeń, co jest kluczowym zobowiązaniem Europejskiej Zielonej Umowy.

Rok 2022 będzie kluczowy z punktu widzenia dalszego rozwoju. Komisja Europejska przygotowuje paragrafy aktów prawnych i ma je przedłożyć do 31 czerwca 2022 r. Te nowe dokumenty legislacyjne, po ich zatwierdzeniu, zasadniczo zmienią prawodawstwo w prawie wszystkich dziedzinach. Będziemy uważnie monitorować ten rozwój dla Ciebie.

  • Srebro – projekt klasyfikacji CMR – Repr. 1B, H360FD; Muta. 2, H341; Skin Sens. 1, H317

Szwedzkie władze przedłożyły ECHA propozycję zharmonizowanej klasyfikacji srebra metalicznego w tym srebro w nanostrukturach. Jeśli propozycja zostanie przyjęta, może to oznaczać ograniczenia w używaniu srebra. Projekt zharmonizowanej klasyfikacji zakłada:

Rep. 1B, H360FD , Muta. 2, H341 , Skin Sens. 1, H317

W szczególności klasyfikacja srebra jako reprotoksyczne może wpływać na stosowanie srebra metalicznego w kilku obszarach, takich jak wyroby medyczne i produkty opieki zdrowotnej.

ECHA przedłożyła propozycję konsultacji społecznych i napotkała niezwykle dużą liczbę uwag i zastrzeżeń. W sumie 361 uwag zostało zgłoszonych przez organizacje branżowe i handlowe, władze, firmy i inne podmioty gospodarcze. Projekt klasyfikacji był po raz pierwszy omawiany w grudniu przez Komitet ds. Oceny Ryzyka ECHA.

  • Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa IT w IUCLID i CHESAR

ECHA opublikowała ostrzeżenie o niebezpiecznych na stronach internetowych IUCLID i CHESAR.

CHESAR 3.7.1 zajmuje się poważną i bardzo rozpowszechnioną luką w zabezpieczeniach oprogramowania powodowaną przez powszechnie używany komponent oprogramowania o nazwie log4j. Więcej informacji można znaleźć w oficjalnym komunikacie Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury rządu USA.

Należy pamiętać, że ta luka dotyczy wszystkich wersji CHESAR wcześniejszych niż 3.7.1 i nie należy ich udostępniać na serwerze dostępnym z publicznego Internetu. Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa zaleca zaktualizowanie Log4j 2.15.0 lub zastosowanie zalecanych środków zaradczych.

IUCLID news – ECHA (europa.eu)

  • Organy kontrolujące UE – większość skontrolowanych produktów sprzedawanych w Internecie nie jest zgodna z prawodawstwem UE

Forum Egzekwowania Przepisów Europejskiej Agencji Chemikaliów przeprowadziło unijny projekt, w którym sprawdzano zgodność substancji, mieszanin i wyrobów sprzedawanych przez Internet. Ostatnie wyniki (ósmego już raportu) pokazują, że większość kontrolowanych produktów sprzedawanych online oraz ich ogłoszeń nie spełniało wymagań prawa chemicznego.

  • Organy kontrolne UE – kontrole w 2022 r. będą koncentrować się na kontroli produktów biobójczych

Produkty biobójcze w UE – kontrole 2022. Organy państw członkowskich UE będą przeprowadzać inspekcje w celu sprawdzenia, czy firmy wywiązują się ze swoich zobowiązań wynikających z BPR i przepisów krajowych.

Centrum Ekotoksykologiczne może pomóc firmom w przestrzeganiu obowiązujących przepisów!

  • Webinaria na I półrocze 2022 już opublikowane!

 Aktualne seminaria internetowe dotyczące szerokiego zakresu przepisów dotyczących chemikaliów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska:

https://trainingeu.eu/pl

EKOTOX CENTERS

Centrum Ekotoksykologiczne jest firmą konsultingową, która świadczy usługi w zakresie m. in. zarządzania chemikaliami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego, kart charakterystyki, scenariuszy narażania, zgłoszeń produktów (REACH, CLP, SDS, SCIP, PCN, UFI i inne). Oferuje również doradztwo w zakresie produktów biobójczych, detergentów, kosmetyków czy wyrobów tytoniowych.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail, zadzwoń, lub skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://ekotox.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/ 

EKOTOX CENTERS
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ
Ekotox Hungary Kft.