ECHA przedstawiła właśnie raport z kontroli produktów sprzedawanych przez Internet

ECHA przedstawiła właśnie raport z kontroli produktów sprzedawanych przez Internet

ECHA przedstawiła właśnie raport z kontroli produktów sprzedawanych przez Internet

Więcej informacji: https://echa.europa.eu/sk/-/majority-of-inspected-products-sold-online-breach-eu-chemicals-laws

Forum Egzekwowania Przepisów Europejskiej Agencji Chemikaliów opublikowało ósmy już raport z projektu REACH-EN-FORCE, w którym sprawdzano zgodność substancji, mieszanin i wyrobów sprzedawanych przez Internet. Był to unijny projekt egzekwowania przepisów, realizowany w 2020 r. w 29 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Podczas kontroli produktów przedawanych online sprawdzano zgodność pod kątem:

  1. rozporządzenia CLP:
  2. czy ogłoszenie o sprzedaży zamieszczone online zawiera środki ostrożności związane ze stosowaniem mieszaniny niebezpiecznej oraz czy informacje pokrywają się z etykietą produktu
  3. czy konsument jest poinformowany w ogłoszeniu o klasie oraz kategorii niebezpieczeństwa dla substancji stwarzających zagrożenie
  4. rozporządzenia REACH:
  5. czy najbardziej aktualne karty charakterystyki są dostarczone/dostępne razem ze sprzedawaną substancją niebezpieczną skierowaną dla klienta profesjonalnego lub przemysłowego
  6. czy karta charakterystyki dostępna jest w języku urzędowym kraju członkowskiego, w którym zamieszczone jest ogłoszenie online
  7. czy obecne w wyrobach składniki podlegające pod załącznik XVII rozporządzenia REACH są zgodne z ograniczeniami zawartymi dla tych substancji
  8. rozporządzenia BPR:
  9. czy produkty biobójcze sprzedawane były z pozwoleniem
  10. czy reklama produktu biobójczego była zgodna z wymaganiami

Kontroli poddano łącznie 5730 produktów.

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

Powód
 niezgodności
Procent niezgodności
Niezgodność z rozporządzeniem REACH78%
Niezgodność z rozporządzeniem BRP77%
Niezgodność z oznakowaniem CLP75%
Brak karty charakterystyki5%
Niezgodność z ograniczeniem substancji95%
Niezgodność z ograniczeniami dla wyrobów25%
Naruszenia substancji CMR99%

Tabela 1: Wyniki niezgodności kontrolowanych produktów.

W efekcie kontroli 53% ogłoszeń internetowych zostało usuniętych, a ich produkty ściągnięte ze strony. 23% produktów dostało nakaz dostosowania informacji na stronie internetowej do obowiązujących wymagań.

ECHA podała również rekomendacje dla sklepów internetowych oraz sprzedawców online:

• Podczas tworzenia strony internetowej do sprzedaży online zapoznaj się z przepisami UE/krajowymi dotyczącymi produktów konsumenckich.

• Skontaktuj się z krajowymi centrami informacyjnymi, stroną internetową krajowych organów egzekwowania prawa, ECHA, Komisją Europejską, organami nadzoru rynku itp. w celu uzyskania potrzebnych informacji.

• Korzystaj z informacji zawartych w portalu EC Europa, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitego portalu cyfrowego, które zapewnia dostęp online do informacji dotyczących odpowiednich praw, obowiązków i zasad wynikających z prawa unijnego i krajowego.

• Bądź bardziej proaktywny, aby uniknąć niezgodności.

Advice
Ekotox Centers Expert Team

Jeżeli nie wiesz czy Twoje produkty są zgodne z wymaganiami, lub czy ogłoszenia online sporządzone są zgodnie z prawem chemicznym sprawdź naszą ofertę i zobacz w czym możemy Ci pomóc: https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/