ECHA: Kontrole kompletności dokumentacji rejestracyjnej REACH

ECHA: Kontrole kompletności dokumentacji rejestracyjnej REACH

ECHA: Kontrole kompletności dokumentacji rejestracyjnej REACH

Rejestracje REACH – ECHA rozpocznie sprawdzanie kompletności zarówno nowych dokumentacji rejestracyjnych, jak i istniejących dossier po aktualizacji pod kątem najnowszych wymagań.

ECHA przeprowadza kontrolę kompletności każdej przychodzącej rejestracji zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia REACH.

Kontrole nowych i zaktualizowanych dossier zaczną obowiązywać od 1 maja 2023 r. Rejestrujący powinni zatem przygotować się na zmiany, ponieważ rejestracje przesłane wcześniej mogą już nie przejść kontroli kompletności na nowych zasadach.

Kontrole będą obejmować przede wszystkim:

  • Tożsamość substancji: zapewnienie prawidłowego i spójnego określenia składu substancji oraz danych dotyczacych składników i dodatków na podstawie wyjaśnień zawartych w załączniku VI.
  • Standardowe wymagania informacyjne oparte na załącznikach VII-XI:
    • wsparcie rejestrujących w zgłaszaniu informacji dotyczących mutagenności, degradacji i toksyczności dla środowiska wodnego w oparciu o wymagania informacyjne określone w załącznikach VII-XI.
    • rejestrujący, którzy dodadzą nowe dane oparte na ciężarze dowodu (weight of evidence), zostaną poproszeni o przedstawienie argumentów przemawiających za tym podejściem w bardziej ustrukturyzowanym formacie.

Strona internetowa ECHA News: https://echa.europa.eu/-/changes-to-completeness-checks-of-reach-registrations-1

Więcej o rejestracji REACH: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/