Procedura prawna wdrażania zmian rozporządzenia CLP

Procedura prawna wdrażania zmian rozporządzenia CLP

Procedura prawna wdrażania zmian rozporządzenia CLP

CLP rozporządzenie

Jednym z działań wymienionych w Strategii dotyczącej chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach Europejskiego Zielonego Ładu jest ukierunkowana zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). Oczekuje się, że rewizja obejmie szereg kwestii, takich jak m.in. wprowadzenie nowych klas zagrożeń, ale także rozwiązanie praktycznych kwestii związanych z etykietowaniem lub powiadamianiem ośrodków zatruć.

CLP to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, w związku z tym wszystkie zmiany rozporządzenia powinny być przyjmowane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, jednak Komisja Europejska została upoważniona do zmiany niektórych części, a więc w praktyce może zmieniać załączniki i niektóre artykuły w drodze aktu delegowanego zamiast zwykłej procedury ustawodawczej.

Komisja planuje przyjąć pewne zmiany w zakresie swoich uprawnień w ramach rewizji CLP w drodze aktu delegowanego. Zmiany te mają na celu wprowadzenie nowych klas zagrożeń i kryteriów oceny niektórych dodatkowych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jakie stwarzają substancje i mieszaniny chemiczne.

Podniesiono kwestię, czy Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian na mocy obecnych przepisów CLP. Najważniejszym pytaniem jest, czy dodanie nowych klas zagrożeń (takich jak substancje ED oraz PBT) można uznać za nieistotny element rozporządzenia CLP, który mógłby zostać zmieniony przez Komisję Europejską bez udziału Parlamentu Europejskiego?

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=ba6b36e1-cae5-4d29-b6e1-c2ceb6c97492&javax.faces.ViewState=oXd0l7K%2BjNlx4B3AI1Nj2tnpFbQfl7AjVikT6Q2NGim1X96lF3xQq1plj05AE9Ko02BZMWaqQAaYseODX6jFymHSRkFZ0UYA0B6%2B2TMJ9yPs5M1iMAArosKYrbvAl3qWhD2mG7lxSjULrr83lHfU3En0GppU%2B5qiJhU5MA%3D%3D

EKOTOX CENTERS https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/