Sprawdzanie kompletności Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego prez ECHA rozpocznie się od kwietnia 2020.

Sprawdzanie kompletności Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego prez ECHA rozpocznie się od kwietnia 2020.

Sprawdzanie kompletności Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego prez ECHA rozpocznie się od kwietnia 2020.

Począwszy od kwietnia 2020 ECHA będzie sprawdzać czy zastosowania i narażenie oraz charakterystyka ryzyka zostały zawarte w raporcie bezpieczeństwa chemicznego (CSR) zarejestrowanych substancji.

ECHA link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/make-sure-your-chemical-safety-report-is-complete-we-ll-start-to-check-in-april

Kontrole raportów bezpieczeństwa chemicznego będą się opierać na zastosowaniach zgłoszonych w dossier rejestracyjnych.

ECHA będzie sprawdzać kompletność raportów bezpieczeństwa chemicznego dla wszelkich rejestracji, w których zakres wielkości obrotu substancji przekracza 10 ton rocznie, a substancja jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska lub zdrowia ludzi lub posiada właściwości PBT/vPvB. Dokumentacja rejestracyjna nie zostanie sprawdzona pod kątem CSR w przypadku, gdy firma jest częścią wspólnego przedłożenia, a zatem opiera się na raporcie bezpieczeństwa chemicznego przedłożonym w dokumentacji wiodącego rejestrującego.

Nowe kontrole raportu bezpieczeństwa chemicznego zweryfikują jedynie obecność wymaganych elementów i nie sprawdzą adekwatności przedłożonych informacji. Kontrole zostaną przeprowadzone zarówno dla wstępnych dokumentacji, jak i ich aktualizacji.

Jeśli raportu bezpieczeństwa chemicznego nie można otworzyć lub jest on napisany w języku innym niż jeden z języków urzędowych UE, zostanie uznany za niekompletny, a przedłożenie raportu bezpieczeństwa chemicznego nie powiedzie się.

Wprowadzone zostaną także pewne zmiany w komputerowych kontrolach kompletności. Aby upewnić się, że spełnione są standardowe wymagania informacyjne opisane w Załącznikach VII-X REACH, ECHA usprawnia sposób sprawdzania elementów kluczowych punktów końcowych zagrożeń. Bardziej szczegółowe kontrole zostaną przeprowadzone w odniesieniu do następujących punktów końcowych: mutagenność, toksyczność reprodukcyjna i zdolność do rozkładu.

Informacje związane z cyklem życia substancji będą również sprawdzane w ramach komputerowej weryfikacji. Oznacza to, że kontrole wykryją, czy na podstawie opisu zastosowania rejestracja powinna również zawierać informacje o okresie użytkowania wyrobu.

Ponieważ zmiany te staną się częścią komputerowych kontroli, zostaną one również uwzględnione w zaktualizowanym asystencie walidacji IUCLID, który zaleca się zastosować przed przesłaniem danych do ECHA.

Poprawiona kontrola kompletności zacznie obowiązywać pod koniec kwietnia po wydaniu nowej wersji IUCLID.

Więcej informacji – Rejestracja REACH: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/


Oferowane webinary: https://trainingeu.eu/pl


CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

  • Zapewnienie zgodności z przepisami (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POP)
  • Karty charakterystyki i rejestracja produktów/mieszanin w krajach UE (zgłaszanie do centrów zatruć), kody UFI.
  • Produkty biobójcze
  • Bezpieczeństwo kosmetyków
  • Zarządzanie chemikaliami i oceny ryzyka
  • Ocena zagrożeń

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

ul. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks(at)ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://ekotox.pl/, http://reachconference.eu/
FB
Twitter