Propozycja wprowadzenie ograniczeń dla celowo dodawanych mikrodrobin plastików

Propozycja wprowadzenie ograniczeń dla celowo dodawanych mikrodrobin plastików

Propozycja wprowadzenie ograniczeń dla celowo dodawanych mikrodrobin plastików

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przedstawiła propozycję ograniczenia dla mikrodrobin, które są celowo dodawane do produktów stosowanych zarówno przez konsumentów jak i użytkowników profesjonalnych. Jeśli ograniczenie zostanie przyjęte, może to spowodować zmniejszenie ilości mikroplastiku uwalnianego do środowiska w UE o około 400 tysięcy ton w ciągu 20 lat.

W dniu 20 marca 2019 r. RAC i SEAC uzgodniły wniosek dotyczący ograniczeń w zakresie mikrodrobin tworzyw sztucznych zaproponowany przez ECHA.

ECHA oceniła zagrożenia dla zdrowia i środowiska, które mogą wynikać z celowego dodawania mikrodrobin tworzyw sztucznych i uznała, że wprowadzenie ogólnoeuropejskiego ograniczenia jest uzasadnione.

Wyniki oceny wskazują, że najprawdopodobniej mikrodrobiny gromadzą się w środowisku lądowym ze względu na wysokie stężenie w osadzie ściekowym często używanym jako nawóz. Znacznie mniejsza część tych mikrocząsteczek jest uwalniana bezpośrednio do środowiska wodnego.

Powodem do niepokoju jest przede wszystkim trwałość i potencjał do bioakumulacji oraz możliwość powodowania szkodliwych skutków dla zdrowia. Po uwolnieniu mikrodrobiny plastiku są niezwykle trwałe w środowisku i pozostają w nim przez tysiące lat, a ich usunięcie jest praktycznie niemożliwe. Obecnie nie jest możliwe określenie wpływu tak długoterminowego narażenia na środowisko.

Dostępność danych dotyczących potencjalnych skutków jest ograniczona, szczególnie dla środowiska lądowego, co powoduje trudności w przeprowadzeniu oceny ryzyka. Z powodu niewielkich rozmiarów mikro- i nanodrobiny, a także mniejsze cząstki, które powstają podczas degradacji mikrocząsteczek mogą być bezpośrednio spożywane i tym samym wejść do łańcucha pokarmowego. Potencjalne skutki dla zdrowia ludzkiego jak dotąd nie są jasne.

Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie mikrocząstek plastików w produktach, za którym idzie ich uwalnianie do środowiska nie jest w wystarczający sposób kontrolowane.

Wniosek ECHA ma na celu ograniczenie ukierunkowanego dodawania mikrodrobin plastiku do produktów, które nie mogą zostać uwolnione do środowiska.

Definicja „mikrodrobin plastiku” jest szeroka i obejmuje małe, zazwyczaj mikroskopijne (mniej niż 5 mm) cząstki syntetycznego polimeru, które są odporne na (bio)degradację. Reprezentuje szeroki zakres zastosowań w produktach konsumenckich i produktach do profesjonalnego użytku w różnych sektorach. W tym w kosmetykach, detergentach, produktach do pielęgnacji, farbach i lakierach, materiałach budowlanych i produktach medycznych, a także w różnych produktach stosowanych w rolnictwie, przemyśle naftowym i gazowym.

ECHA oceniła również skutki społeczno-ekonomiczne proponowanych ograniczeń i jest świadoma, że ​​ograniczenia mogą spowodować różne koszty w zależności od rodzaju produktu. Niemniej jednak przewiduje się, że stosowanie ograniczeń powinno być opłacalne pod względem kosztów dla wszystkich sektorów, w tym sektora rolnego, uznanego za największe źródło mikrodrobin tworzyw sztucznych.

Niektóre państwa członkowskie UE stosuje już zakazy stosowania mikrodrobin plastiku w niektórych rodzajach produktów, najczęściej w przypadku kosmetyków zmywalnych.

https://echa.europa.eu/documents/10162/82cc5875-93ae-d7a9-5747-44c698dc19b6