Lista substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń – ECHA zaleca stosowanie ośmiu substancji do zatwierdzenia w ramach REACH

<strong>Lista substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń – ECHA zaleca stosowanie ośmiu substancji do zatwierdzenia w ramach REACH</strong>

Lista substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń – ECHA zaleca stosowanie ośmiu substancji do zatwierdzenia w ramach REACH

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaleciła dodanie ośmiu substancji, w tym ołowiu, do Załącznika XIV REACH w celu ochrony pracowników i środowiska.

Helsinki, 12 kwietnia 2023 – 11 zalecenie ECHA obejmuje następujące substancje:

  • Etylenodiamina;
  • Aldehyd 2-(4-tertbutylobenzylo)propionowy wraz z jego poszczególnymi stereoizomerami;
  • Ołów;
  • Glutaral;
  • 2-metylo-1-(4-metylotiofenylo)-2-morfolinopropan-1-on;
  • 2-benzylo-2-dimetyloamino-4’-morfolinobutyrofenon;
  • Ftalan diizoheksylu;
  • Kwas ortoborowy, sól sodowa.

ECHA uznała te substancje za priorytetowe z Listy Kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, ponieważ mają one najwyższy priorytet, zgodnie z podejściem przyjętym w 2014 r. W przypadku dodania substancji do wykazu, przedsiębiorstwa będą musiały ubiegać się o zezwolenie na ich dalsze stosowanie.

Proces udzielania zezwoleń ma zapewnić odpowiednią kontrolę ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz zwiększenie zastępowania substancji wzbudzających duże obawy, jeżeli są dostępne technicznie i ekonomicznie opłacalne alternatywy.

Komisja Europejska zadecyduje, które substancje znajdą się w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń i jakie warunki mają zastosowanie do każdej substancji.

Strona internetowa ECHA News: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-recommends-eight-substances-for-reach-authorisation/

Strona internetowa EKOTOX PL Rozporządzenie REACH: https://ekotox.pl/reach/