EkotoxInfo 05/2022

EkotoxInfo 05/2022

EkotoxInfo 05/2022

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

 1. ATP-18 do rozporządzenia CLP
 2. Korekty wielkości firmy w REACH-IT
 3. Następna wersja kategoryzacji EuPCS
 4. Nowe konsultacje w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia
 5. Konsultacje w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania
 6. Posiedzenia komisji w maju/czerwcu

ATP-18 do rozporządzenia CLP

3 maja 2022 r. Unia Europejska (UE) opublikowała rozporządzenie (UE) 2022/692 zmieniające rozporządzenie (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). Rewizja rozporządzenia: dodaje 39 nowych pozycji, zastępuje 17 pozycji, usuwa 1,5-diizocyjanian naftylenu. Poprawka ATP-18 wejdzie w życie 23 maja 2022 r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R0692

Korekty wielkości firmy w REACH-IT

ECHA stale inicjuje nowe weryfikacje wielkości przedsiębiorstw, które zadeklarowały, że są MŚP w momencie rejestracji w systemie REACH. Jeżeli firma zdała sobie sprawę, że wielkość firmy w REACH-IT została zadeklarowana nieprawidłowo, miała krótki czas na wprowadzenie poprawek. Takie informacje należało przekazać ECHA za pośrednictwem poczty elektronicznej: sme-verification@echa.europa.eu do 31 maja 2022 r. Opłata administracyjna w przypadku zgłoszenia nieprawidłowej wielkości firmy wynosi do 19 900 EUR, która nie obowiązywała w tym krótkim czasie. Centra Ekotox mogą Ci pomóc jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu danymi i dokumentacją w systemie REACH-IT, a także przy poprawnym określeniu wielkości przedsiębiorstwa.

https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/

Następna wersja kategoryzacji EuPCS

Kolejna wersja europejskiego systemu kategoryzacji produktów (EuPCS) planowana jest na kwiecień 2023 r. Przed jego wydaniem ECHA rozpoczęła badanie, aby zebrać informacje zwrotne na temat tego, jak można go ulepszyć. Badanie w postaci ankiety było otwarte do 18 maja. Poprzedni EuPCS wersja 2 został zaktualizowany o zmiany dotyczące e-liquidów, urządzeń medycznych, stopów i produktów pirotechnicznych. Firmy mogą korzystać z EuPCS do opisania głównego przeznaczenia ich mieszanin podczas przygotowywania zgłoszeń w systemie Centrum Zatruć.

https://poisoncentres.echa.europa.eu/pl/-/help-us-improve-the-eupcs

Nowe konsultacje w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia

ECHA rozpoczęła konsultacje w sprawie 13 wniosków o udzielenie zezwolenia obejmujących 16 zastosowań:

 • tritlenek chromu (EC 215-607-8, CAS 1333-82-0) stosowany do wytrawiania i galwanizacji tworzyw sztucznych, w chromowaniu funkcjonalnym oraz w pokrywaniu dekoracyjnym/funkcjonalnym; oraz
 • fosforan triksylilu (EC 246-677-8, CAS 25155-23-1) stosowany w układach zamkniętych jako płyn hydrauliczny.

Konsultacje potrwają do 13 lipca, a uwagi można zgłaszać na stronie internetowej ECHA.

https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/

Konsultacje w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania

ECHA zaproponowała 3 nowe zharmonizowane klasyfikowanie i oznakowanie substancji. Termin zgłaszania uwag upływa 15 lipca 2022 r.

 • N-1-naftyloanilina; N-fenylonaftaleno-1-amina (WE 201-983-0, CAS 90-30-2);
 • podtlenek azotu (WE 233-032-0, CAS 10024-97-2);
 • trisiarczek tetrafosforu; półsiarczek fosforu (EC 215-245-0, CAS 1314-85-8).

Harmonised classification and labelling consultations – ECHA (europa.eu)

Posiedzenia komisji w maju/czerwcu

Porządki obrad nadchodzących posiedzeń komitetów naukowych ECHA są już dostępne online:

 • Komitet ds. Oceny Ryzyka spotka się w Helsinkach w dniach 30 maja – 3 czerwca 2022 r.;
 • Komitet Analiz Społeczno-Ekonomicznych odbędzie hybrydowe posiedzenie w dniach 31 maja – 3 czerwca oraz 7-8 czerwca 2022 r.;
 • Komitet ds. Produktów Biobójczych spotka się online w dniach 8-9 i 14-16 czerwca 2022 r.